بررسی ارتباط تفکر استراتژیک و استراتژی های مدیریت تعارض با مقاومت در برابر تغییر در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.630
کد مقاله : 3010-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سنندج
2هیئت علمی سنندج
3دانشجو
چکیده
مقدمه: تفکر استراتژیک چشم انداز مناسب با واقعیت های کنونی بازار و تحولات آینده آن را می آفریند که برای تبیین و پیاده سازی آن از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود. تفکر استراتژیک با سنتز عوامل موًثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای از فضای کسب و کار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیازهای بازارفراهم می سازد.مدیریت تعارض ما را از تغییر جدا نمی کند یا بدین معنی نیست که همیشه به آنچه می خواهیم، می رسیم بلکه مدیریت مؤثر آن به ما کمک می کند تا از پیشرفت های نوین آگاه باشیم و راه حل های مناسبی را برای تهدیدا ت و فرصت های جدید بیابیم. تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد، مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی میشود، زیرا تغییر حرکتی از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست. نظریه پردازان سیاسی سازمان معتقدند منشأ هرگونه تغییری در سازمان، تلاش برای کسب منافع بیشتر است.
روش شناسی:. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع پژوهش ها کاربردی و از نظر روش توصفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه تشکیل می دهد که طبق جدول جامعه مشخص مورگان برابر است با 148 نفر. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه های پرسشنامه تفکر استراتژیک منوریان و همکاران(1391)، پرسشنامه سبک های مواجهه با تعارض رحیم (1985) و پرسشنامه مقاومت دربرابر تغییر اوریگ (2006) است. تجزیه و تحلیل یافته ها در دوبخش امارتوصیفی و استنباطی می باشد، که از آزمونهای همبستگی و رگرسیون خطی استفاده گردید که با نرم افزار spss:23 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که توضیع داده ها در پژوهش نرمال بوده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تفکر استراتژیک با مقاومت در برابر تغییر و بین استراتژی های مدیریت تعارض با مقاومت در برابر تغییر ارتباط معناداری و جود دارد. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که تفکر استراتژیک و ابعاد آن همراه با استراتژی های مدیریت تعارض وابعاد آن قابلیت پیش بینی تغییر در برابر مقاومت را در اداره ورزش وجوانان کرمانشاه را دارند.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان می دهد که تفکر استراتژیک و استراتژی های مدیریت تعارض می تواند بر کارکنان اثر گذار باشد، و با مدیریت درست می توان تغییرات درست و منطقی را بدون مقاومت کارکنان انجام داد که در موفقیت اداره سهیم باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between strategic thinking and conflict management strategies with resistance to change among employees of the department of Youth and Sports Kermanshah
Authors
Abstract
Introduction: Strategic thinking proper perspective with current market realities and future developments raises it to explain and implement strategic planning tool used strategic thinking with the image synthesis and integration of environmental factors affecting the business climate created in the mind Paves the way for creating creative and innovative responses to the needs of its Bazarfrahm. The new find. Changes in the organization usually follows the staff of reaction resistance, staff resistance to change is seen as a natural answer, because change is a move from the known to the unknown. Political theorists believe that the origin of any changes in the organization, trying to earn more benefits.
Methodology: The aim of this study was to describe the kind of research is applied and the method is correlation. The study population comprised all employees of the department of Youth and Sports Kermanshah that the table is 148 persons Morgan society. The tool measuring questionnaire questionnaire monavaryan strategic thinking and colleagues (2012), Inventory with conflicts Rahim (1985) and resistance to changing questionnaire Oregon (2006). The descriptive and inferential analysis is in two parts, the tests and logistic regression was used with software spss:23 was carried out.
Results: The results showed that the distribution of the data in the study was normal. The Pearson correlation test showed that the resistance to change and strategic thinking between conflict management strategies significantly and there is resistance to change.
Discussion: The result shows that strategic thinking and conflict management strategies can affect staff, And with proper management can be just and reasonable changes without resistance employees that contribute to the success of the office.
Keywords
Strategic thinking, conflict management strategies, resistance to change, Youth and Sports Department