مقایسه مهارت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال شهر آبادان و شهرکرد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.631
نویسندگان
1عضو هیات علمی / دانشگاه شهر کرد
2کارشناس ارشد رفتار حرکتی / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: کودک پس از رشد و پالایش الگوهاى حرکتى بنیادى، از طریق ترکیب الگوهاى حرکتى بنیادى می‌تواند فعالیتهاى روزمره و حرکات پیچیده ‌ ورزشى را اکتساب و اجرا کند. عدم دستیابى به تبحر در مهار تهاى حرکتى بنیادى درشت‌ وظریف باعث جلوگیرى از رشد الگوهاى حرکتى کارآمد و مؤثر در آینده خواهد شد. باتوجه به نقش بسیارمهم کسب این مهارت‌ها به منظورارتقاء عملکردهای حرکتی کودکان غربالگری پیش از ورود به دبستان درمورد مهارتهای حرکتی درشت همانندغربالگری بینایی وشنوایی کودکان ضروری بنظر می‌رسد.لذا هدف تحقیق حاضر ایجاد هنجار مهارتهای حرکتی درشت آزمون دنور2 کودکان 3 تا 6 سال دو شهرآبادان و شهرکرد و مقایسه هنجاراین دو شهر با همدیگر و با هنجار کودکان شهر دنوربود.
روش‌شناسی:جامعه آماری شامل کودکان 6-3 سال دختر و پسرمهدکودک‌های دو شهرآبادان با تعداد1178 نفر و شهرکرد با1169 نفر بود. ازبین آنها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه و براساس واریانس استخراج شده از تحقیقات مشابه داخل کشوردر مجموع تعداد 140 نفرنمونه بصورت تصادفی خوشه‌ای از مناطق مختلف جغرافیایی شمال، جنوب، شرق ، غرب و مرکز هر یک از شهرها انتخاب شدند. هریک از مهارت‌های درشت آزمون رشد دنور2 شامل ضربه زدن به توپ، پرش به بالا، پرتاب توپ ازبالای سر، پرش افقی، لی‌لی‌کردن، قدم زدن پاشنه به پنجه، حفظ تعادل روی یک پا به مدت یک الی شش ثانیه برای آزمودنی‌ها بطور جداگانه توسط محقق و همکارانش نمایش داده و سپس ازآنها آزمون‌گرفته شد. داده‌ها ازطریق آمارتوصیفی و آزمون کای-اسکوئر در سطح 0/05 و با نرم افزارspss تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان‌دادکودکان سه تا شش سال دو شهرآبادان و شهرکرد درهمه حرکات درشت‌درتمام نقاط درصدی نسبت به هنجارکودکان شهردنورعقب‌تربودند. توانایی انجام مهارتهای ضربه‌زدن به توپ، پرش به بالا، پرتاب توپ از بالای سر، پرش افقی، حفظ تعادل روی یک پا به مدت دو، سه، چهار، پنج و شش ثانیه بین کودکان آبادان و شهرکرد تفاوت معناداری داشت(0/05>p). مهارتهای قدم‌زدن پاشنه به پنجه، لی‌لی‌کردن و حفظ تعادل روی یک پا به مدت یک ثانیه‌ بین کودکان دو شهر تفاوت معناداری نداشت(0/05>p).
بحث و نتیجه‌گیری:نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقاتﭘــﺴﻨﺪ (1387)، شهشهانی (1390)، گلدستون وهمکاران (2007)، چن-ژنچن (2003)، شاپیرو و هارل (1983)، لاندبرگ (1979) همخوان بود. نتایج این تحقیق نشان داد کودکان دو شهر آبادان و شهرکرد دراجرای بیشتر مهارتها تفاوت معناداری داشتند. نقاط ضعف کودکان در اجرای هر یک از مهارتهای درشت آزمون دنور2 درهر شهر مشخص و بر اساس آن برنامه‌های مناسب رشدی برای کودکان طراحی و به آنان درکسب و اجرا مهارت‌های درشت کمک شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Comparison gross motor skills of children 3 to 6 years In Abadan and Shahrekord city
Authors
Ali Shafizadeh, Ghazaleh Pirmoradi
Abstract
Introduction: Child after develop and refine movement patterns foundation, through a combination of foundation movement patterns could be acquisition and perform activities of everyday and sport complex movements. Lack of expertise in gross and fine fundamental movement skills will be prevent the growth of efficiently and effectively patterns in the future. Considering the important role of acquire these skills in children to upgrade motor performance; the screening gross motor skills for children should be essential before entering school such as vision and hearing screening. The aim of this study was create the norm of gross motor skills of Denver 2 in 3- 6 years of Abadan and shahrekord cities and compare the norm of two cities with each other and with the Denver norm city.
Methodology: Statistical population includes 3-6 year old children in kindergartens of both the cities of Abadan with 1178 cases and shaherkord with 1169 cases. 140 subjects were selected based on the sample size formula by based on the variance extracted from similar studies in the country. The samples were selected randomly from North, South, East, West and center of each cities. each of gross skills test of the Denver 2 includes hitting the ball, jump up, throw the ball above the head, jump horizontally, hopping, walking heel to toe, balancing on one leg for one to six seconds displayed separately for subjects by the researcher and then were tested them. Data analyzed by descriptive statistics and the chi-square test at the 0.05 level by spss software.
Results: The results showed that there were significantly different in skills ability to hit the ball , jump up, throw the ball overhead, horizontal jump, balancing on one leg for two, three, four, five and six seconds between Abadan and shahrekord cities (p<0.05). there were no significat different in heel-to-toe walking, hopping and balancing on one foot for one second children Skills between two cities (p>0.05).
Discussion: the results of this study consonant with the results of research Shahshahani (1390) Passand(1387),Gladstonel (2007), Chwen-Jenchen(2003),shapiro & Harel, (1983), performance between Abadan and shaherkord children.the weaknesses were determined in each gross skills of the children in each city and based so it appropriate programs designed and implemented for children to resolve growth retardation in gross skills.
Keywords
Gross Skills, Denver, Children, Abadan, Shahrekord