ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس ترکیب مدل BSC با روش‌ تحلیلی AHP
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.632
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: مدیریت نوین نیازمند آگاهی مؤثر از عملکرد برای تبدیل استراتژی‌های سـازمان بـه عمـل اسـت (کاپلان). ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد است که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص‌های مالی اجرا شده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، روشی را برای ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با شناسایی شاخص‌های کمی و کیفی طراحی نموده، و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به یک نتیجه عملیاتی دست یابد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی که به صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان که تعداد کل جامعه برابر 188 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 123 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه 9 نقطه‌ای مرسوم تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد شده توسط ساعتچی (1994) می‌باشد. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روش اصلی تحلیل داده ها در این تحقیق بود که به منظور انجام محاسبات روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سایر محاسبات از برنامه نویسی در EXCEL استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصله نشان‌دهنده این موضوع بود که از دیدگاه کارکنان، بین مناظر رویکرد کارت امتیازی متوازن منظر مالی به عنوان مهم‌ترین منظر و مناظر مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه این اولویت‌ها نشان می‌دهد که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان باید ابتدا روی منظر مالی و بعد از آن به ترتیب روی مناظر مشتری، فرآیندهای داخلی و سپس رشد و یادگیری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. از آنجایی که این اولویت‌بندی از ادغام نظرات کارکنان بدست آمده است لذا اتفاق نظر و هماهنگی بین آن ها وجود دارد و با برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مطابق با این اولویت‌ها، سازمان در یک جهت و به سمت رسیدن به استراتژی‌هایش پیش خواهد رفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating performance of general administration of youth and sport in Isfahan Province based on the combination of BSC Model and analytical method of AHP
Authors
Seyed farshid Alavi, Mohammad Soltan Husseini, Mehdi Salimi
Abstract
Introduction: Modern management requires effective knowledge of the performance in order to convert the strategies of organization into action (Kaplan). Performance evaluation is one of the main tasks of any organization and one of the aspects of performance management which has been implemented mainly through the use of financial indicators in the past (Wong, Bernard, Guo, Li, Yang, 2006). Using a Balanced Scorecard and identifying qualitative and quantitative indicators, this study aims to develop a method for evaluating the performance of the General Administration of Youth and Sports in Isfahan province, and then uses an analytical hierarchy process method to achieve an operational result.
Methodology: The methodology used in this field research is a descriptive-analytical method. The population includes all 188 employees of the General Administration of Youth and Sport in Isfahan province from which a sample of 123 individuals were selected using Krejcie and Morgan tables. The main instrument for gathering information is the conventional 9-point analytical hierarchy questionnaire suggested by Saatchi (1994). The main method of analyzing data in this study is the Analytical Hierarchy Process method. In order to perform calculations of Analytical Hierarchy Process method and other calculations, the study uses programming in EXCEL.
Results: The results revealed that from the point of view of employees, among different perspectives of balanced scorecard approach, the financial perspective is the most important one and customer, internal processes, and learning and development perspectives are next in priority, respectively.
Discussion: The results of these priorities indicate that the General Administration of Youth and Sports in Isfahan province must first plans and invests for financial perspective and then for customer, internal processes, and learning and development perspectives. Since this prioritization is achieved by merging employees' comments, there is a consensus and coordination among employees. Accordingly, through planning and budgeting in accordance with these priorities, the organization will go ahead in a unique direction towards its strategies.
Keywords
performance evaluation, Balanced Scorecard, Analytical Hierarchy Process method, General Administration of Youth and Sport, Isfahan province