تاثیر تمرکز توجه بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف حرکتی خطی در کودکان فلج مغزی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.633
کد مقاله : 3013-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: فلج مغزی یک اختلال عصبی مادرزادی است و احتمال وقوع آن از زمان لقاح تا 2 سال پس از تولد است. هدف مطالعة حاضر بررسی اثر دستورالعمل های توجهی بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف حرکتی خطی در کودکان فلج مغزی بود.
روش شناسی: تعداد 30 نفر از کودکان دختر مبتلا به فلج مغزی با دامنۀ سنی7-12 سال از مدارس استثنایی سطح شهر تهران و بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به سه سطح تمرکز توجه (درونی، بیرونی و عدم تمرکز توجه) تقسیم شدند. در گروه توجه درونی، آزمودنی‌ها بر حرکت دست تمرکز کردند، تمرکز گروه توجه بیرونی معطوف بر مسیر حرکت و هدف بود و به گروه کنترل هیچ‌گونه تأییدی مبنی بر تمرکز توجه داده نشد. ابزار مورد استفاده برای سنجش حافظۀ فضایی، دستگاه حرکت خطی(مدل LM-01) بود. میزان پایایی ابزار از طریق آزمون- آزمون مجدد برابر با 90/ 0 و ضریب آلفای کرونباخ نیز 0/93 تعیین گردید. آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/p<0 استفاده شد.
یافته ها: نتایج کوواریانس در آزمون‌های اکتساب، یادداری و انتقال معنادار بود. نتایج آزمون بونفرونی نشان داد که در تمامی مراحل گروه توجه بیرونی به دلیل تغییرپذیری کلی کمتر به طور معنا‌داری بهتر از گروه توجه درونی و گروه کنترل بودند و بین گروه توجه درونی و گروه کنترل در مراحل یادداری و انتقال اختلاف معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: این نتایج با یافته های ولف (2016) و ولف و لوسویت (2016) همراستاست. با توجه به تأیید فرضیة عمل محدود شده (ولف و همکاران، 2001)، پیشنهاد می‌شود تمرکز توجه بیرونی در برنامه‌های آموزشی و توانبخشی کودکان فلج مغزی مورد استفاده قرار بگیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of attentional focus on acquisition, retention and transfer of linear movement task in children with cerebral palsy
Authors
Fatemeh mirakhori, Elaheh Arabameri, Fazlollah Bagherzadeh, Rasool Hemayattalab, Morteza Pourazar
Abstract
Introduction: CP is a congenital neurological disorder and the possibility of its occurrence is from conception to two years after birth. The purpose of this study was to investigate the effect of attention focus on acquisition, retention and transfer of linear movement task in children with cerebral palsy.
Methodology: 30 girl children with CP (7–12 years old) were selected by convenience sampling from special schools in Tehran, Iran. Participants were randomly divided into three attentional focus groups (internal, external, control). Participants in the internal focus group were asked to focus their attention on the movements of their hand, whereas participants in the external focus group were asked to focus their attention to the movement course and target. Control group participants received no focus instructions. The instrument was linear movement apparatus (LM-01 model). The reliability of the apparatus by test-retest and Cronbach's alpha coefficient were determined 0.90 and 0.93, respectively. Analysis of Co variance and Bonhoeffer tests were used at p <0.05 level.
Results: The results of Covariance were significant in all acquisition, retention and transfer tests. Based on Bonferroni test results, external focus group performed better than both internal focus and control groups. However, internal focus and control groups had no significant difference in retention and transfer phases.
Discussion: These results are consistent with the findings of Wulf (2016) and Wulf, Lewthwaite (2016). According to the verification of constrained action hypothesis (Wulf et al, 2001) in our study, external focus of attention can be used in educational and rehabilitation programs for children with cerebral palsy.
Keywords
External focus, internal focus, Cerebral palsy, task linear movement