مقایسه ادراک و حافظه بینایی کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.634
کد مقاله : 2626-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران
3بدون سمت
چکیده
مقدمه: اختلال هماهنگی رشدی (D.C.D) یکی از نارسایی‌های بارز درزمینه رشد مهارت‌های حرکتی در کودکان است و در ابتدا به‌صورت مشکلی درزمینه یادگیری یا داشتن مهارت‌هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند، آشکار می‌شود. لذا هدف از این پژوهش مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی در شهر سنندج می‌پردازد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پس رویدادی است، نمونه پژوهش عبارت بود از 20 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی و 20 کودک بدون اختلال هماهنگی رشدی بین 7 تا 11 سال از میان دانش آموزان مدارس ناحیه 2 شهر سنندج به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند. آزمون فراستیک برای سنجش ادراک بینایی آن‌ها و آزمون آندره ری برای حافظه دیداری استفاده‌شده است. داده‌ها از طریق آزمون t مستقل و همچنین با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 22 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها: به‌منظور بررسی معنا‌دار بودن تفاوت بین میانگین‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد و با توجه به برقراری مفروضه همگنی واریانس‌ها در متغیر ادراک دیداری و حافظه دیداری، نتایج نشان داند که بین میانگین‌ نمرات ادراک بینایی در دو گروه کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی و همچنین بین میانگین‌ نمرات حافظه دیداری در دو گروه کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که نمرات ادراک بینایی و حافظه دیداری در کودکان بدون اختلال هماهنگی رشدی، بهتر از کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر لزوم در نظر گرفتن ویژگی‌های ادراک بینایی و حافظه دیداری کودکان مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی در هنگام طراحی یا توسعه مداخلات درمانی و آموزشی را متذکر می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of visual perception and visual memory in children with and without Developmental Coordination Disorder (DCD)
Authors
Foad Niknasab, Mehdi Rahimzade, Mehrdad Kamandani, Alireza Azizan
Abstract
Introduction: Developmental Coordination Disorder (DCD) is one of the conspicuous deficiencies in the area of motor skill development in children, and at first glance it shows itself as a problem in the field of learning or in possessing skills that require motor coordination. Thus, the aim of this study was to compare the perception and visual memory of children with and without DCD in the city of Sanandaj.
Methodology: The method employed for this research is post-event correlation and the study sample included 20 children with DCD and 20 children without DCD aged 7 to 11 years who were selected among students of District 2 in Sanandaj by multistage cluster sampling. Frastyg test is used to measure visual perception while visual memory has been measured by Andre Rey test. Data were analyzed through independent t-test and by using SPSS software version 22.
Results: In order to determine the significance of the difference between mean scores, independent t-test was employed. Having met the assumption of homogeneity of variances in visual perception variable and visual memory variable, we observed that there was a significant difference between, first, visual perception mean score of the two groups of children with and without DCD and, second, between visual memory mean score of the two groups of children with and without DCD.
Discussion: Research findings revealed that scores on visual perception and visual memory in children without DCD are higher than those in the children with DCD; therefore, this study underscores the importance of considering the characteristics of visual perception and visual memory in children with developmental coordination disorder in designing or developing therapeutic and educational interventions.
Keywords
Developmental Coordination Disorder, Visual perception, Visual memory