ارتباط ساختارسازمانی با سقف شیشه ای درمیان مربیان ورزشی شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.635
نویسندگان
دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی-دانشگاه تهران جنوب
چکیده
مقدمه: ساختار سازمانی بیان می کند وظایف چگونه تخصیص داده می شوند، چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و سازکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله قوانین خاصی فعالیت می کند. عبارت "بصورت آگاهانه هماهنگ شده" دلالت بر این دارد که سازمان از افراد با گروههایی که با هم در مقابلند تشکیل شده است. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می کنند تصادفی به وجود نیامده، بلکه در خصوص آنها قبلاً اندیشه شده است. هر جا که سخن از سازمان به میان می آید، ساختار سازمانی نیز در پی آن می آید و هر جا که بحث سازماندهی بوده در حقیقت ساختاردهی مدنظر افراد قرار داشته است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختارسازمانی با سقف شیشه ای درمیان مربیان ورزشی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 می باشد. تعداد نمونه آماری با جامعه آماری برابر، که طبق آمار گرفته شده، شامل 220 مربی زن بوده است. بر اساس داده‌های حاصل پرسشنامه استاندارد هیکس و آیکن (1979) و پرسشنامه سقف شیشه‌ای، ساختار سازمانی و سقف شیشه‌ای اسمیت(2012) سنجیده می‌شود. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ (0/82=α) و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
یافته ها: بر اساس داده‌های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که بین ساختار سازمانی و سقف شیشه‌ای و خرده مقیاس‌های آنها رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین جامعه پذیری ضعف و سن مربیان زن (0/05≥ r=0/13; p)، بین ناتوان انگاری و سن مربیان زن (0/05≥ r=0/18 ، P)، بین نگرش منفی و قالبی و سن مربیان زن (0/05≥ r=0/14 ، P) و بین سقف شیشه‌ای و سن مربیان زن (0/05≥ r=0/16 ، P) رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین بین میانگین مشاهده شده با میانگین فرضی ساختار سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Its structure with a glass roof among coaches in Tehran
Authors
Nadia kazemi
Abstract
Introduction: The organizational structure defines how tasks are allocated, who reports to whom, and which formal coordination mechanisms as well as the organizational interaction patterns must be followed. Organization is a social phenomenon that deliberately orchestrated having specified limits and operates for fulfillment the goal or objectives based on special rules. The terms of ' deliberately orchestrated' implies that the organization have been composed of individuals or groups working together. Interactive patterns that people follows within the organization are not randomly, but already thought about. Wherever speech comes from organization, it followed by organizational goal and wherever the debate has been about organizing, indeed structuring have been considered. Present study is descriptive and cor relational, population included all Islamic Azad university athletic trainers region 8. The number of sample population, based on the collected data, including 220 female coaches. Based on questionnaire data of Hicks and Icons (1979) and questionnaire of glass ceiling, organizational structure and glass roof Smith (2012) will be measured. In order to determine the test reliability, Cronbach's alpha (82.0 = α) was performed using SPSS 18 software.
Results: Based on data obtained from Pearson correlation it was found that between organizational structure and glass roof and its subscales, there is no significant relationship. Also between weakness socialization and age of female coaches (05.0≥ P, 13.0 = r), between incapable-assuming, and women coaches age (05.0≥ P, 18.0 = r), the stereotyping and negative attitudes and female coaches age (05.0≥ P, 14.0 = r) and the glass ceiling and women coaches age (05.0≥ P, 16.0 = r) there is no significant relationship. There is a significant difference between the observed average and assumed average of organizational structure.
Keywords
organizational structure, glass roof, athletic trainers