پیش‌بینی عملکرد سازمانی اداره ورزش و جوانان استان خوزستان توسط بازاریابی داخلی و بازارگرایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.636
نویسندگان
1کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا(س)
2کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
چکیده
مقدمه: امروزه سازمان‌ها باید از طریق قراردادن مشتری در مرکز توجه فعالیتشان به جذب و حفظ و خوشنودسازی آنان بپردازند. این تمرکزبر مشتریان خارجی باید در تعادل با تمرکز بر مشتریان داخلی باشد. با توجه به اهمیت سازمان‌های ورزشی، پیاده‌سازی بازاریابی داخلی آنان را مجهز به قابلیت‌هایی می‌کند که ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی(بازارگرایی)، ارتقای عملکرد را به دنبال خواهد داشت. لذا به پیش‌بینی عملکرد اداره ورزش و جوانان استان خوزستان توسط بازاریابی داخلی و بازارگرایی پرداخته شد.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان، به تعداد 303نفر و حجم نمونه با توجه جدول مورگان 168 نفراست. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد اوعد و آگتی(2011) و ضرایب آلفای‌کرونباخ متغیرها بالاتر از 0/8 است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی و استنباطی «همبستگی پیرسون، رگرسیون و...» تحت نرم افزار 21 SPSS استفاده شد.
یافته ها: نرمال بودن توزیع داده‌ها توسط آزمون KS تأیید شد. آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط متقابل متغیرها را تائید کرد (0/01 = α).
بحث و نتیجه‌گیری: بازارگرایی و بازاریابی داخلی توانایی پیش‌بینی عملکرد سازمانی را دارند، پژوهش‌های وگـاوازکـوئزو همکاران(2012)همسو است و غفارزاده (1393) و تقی‌حیدر (1393) همسو نیست. شرط بقا در دنیای کسب و کار، توجه به تحولات خارجی و داخلی سازمان است بنابراین سازمان‌ها باید واحد بازاریابی قدرتمندی داشته باشند تا برای خود ارزش آفرینی کنند، همچنین بایستی بهترین کارکنان در سازمان حضور یابد و این مهم دست نخواهد یافت مگر آنکه سازمان برای کارکنان خود اهمیت و ارزش ویژه قائل شود و به این ترتیب موجب ارتقاء رابطه کارمندان و مشتریان و در نتیجه ارتقاء عملکرد شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The prediction of organization performance Youth and Sport Department of Khuzestan by internal marketing and market orientation
Authors
Malihe sadat Aghaei Shahri, Mahtab Khan Mohamadi, Hashem Torabi
Abstract
Introduction: Today, organizations must work by putting the customer at the center of attention they pay to attract and retain and satisfy. The focus should be on a par with the focus on internal customers are foreign customers. Given the importance of sports organizations, implementation of internal marketing them with the capabilities that take advantage of environmental opportunities (orientation), improving performance will follow. Therefore, to predict performance the Youth and Sports Department were by internal marketing and market orientation
Methodology: The research is descriptive survey. The statistical population, youth and sport administration staff Khuzestan province, the number of 303 people and the sample size according to Morgan table 168 are Persons. research tools are standard questionnaire Avd and Gty (2011) and Cronbach's alpha coefficients of the variables are higher than 0.8. To analyze the data, descriptive and inferential statistics, by SPSS21 software were used.
Results: KS test confirmed normal distribution of data. Pearson correlation test, confirmed the interaction variables (α=0.01).
Discussion: The market orientation and marketing organization's ability to predict performance, research Gavazcoezo et al (2012) alignment and Ghaffarzadeh (1393) and Taghi Heydar (1393) is not consistent. Condition of survival in the business world, according to the organization's internal and external changes, so organizations must have a strong marketing department to create value for themselves, as well as the best staff in the organization should be present and will not achieve this unless the organization The importance and value attached to its employees and thus improve the relationship between employees and customers and finally leads to improvement.
Keywords
internal marketing, orientation, Performance