نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط کیفیت خدمات اصلی و پیرامونی با رضایتمندی تماشاگران فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.638
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه خوارزمی
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: در سال های اخیر مشخص شده است که علاوه بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری، با تحلیل ارزش ادراک شده بهتر می توان رفتار مشتری را تحلیل کرد. همچنین اولین و دومین تعیین کننده های رضایت کلی مشتریان به ترتیب کیفیت درک شده و ارزش درک شده می باشد. بنابراین در این تحقیق در نظر است که به تبیین نقش واسطه ای ارزش ادراک شده بین کیفیت خدمات اصلی و پیرامونی با رضایتمندی تماشاگران فوتبال حرفه ای پرداخته شود.
روش شناسی: نمونه آماری این تحقیق با توجه به حجم نمونه جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. 480 پرسشنامه توزیع شد که از بین آنها 386 پرسشنامه قابل قبول مورد سنجش قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه کیفیت خدمات اصلی بویون، ژانگ و کاناتون (2010)، پرسشنامه کیفیت خدمات پیرامونی بویون، ژانگ و درین (2009)، پرسشنامه ارزش ادراک شده پتریک (2002)، پرسشنامه رضایتمندی جی یونگ و همکاران( 2009) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از spss و lisrel استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات اصلی با متغیر ارزش ادراک شده تماشاگران پرسپولیس رابطه معناداری وجود ندارد اما بین متغیر کیفیت خدمات اصلی با رضایتمندی تماشاگران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته‌های تحقیق بین متغیر کیفیت خدمات پیرامونی با متغیر ارزش ادراک شده تماشاگران رابطه معناداری وجود دارد و نیز بین متغیر کیفیت خدمات پیرامونی با متغیر رضایتمندی هم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته‌های تحقیق بین متغیر ارزش ادارک شده با متغیر رضایتمندی تماشاگران پرسپولیس رابطه معناداری وجود دارد. در آخر اثر غیر مستقیم قابل توجهی از کیفیت خدمات اصلی روی رضایتمندی از طریق ارزش ادراک شده و همچنین اثر غیر مستقیم قابل توجهی از کیفیت خدمات پیرامونی روی رضایتمندی از طریق ارزش ادراک شده وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج بدست آمده کیفیت خدمات پیرامونی به نسبت کیفیت خدمات اصلی در برآورده کردن انتظارات تماشاگران و ایجاد ارزش برای آنها نقش مهمتری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The mediating role of perceived value on relationship between core and peripheral service quality with satisfaction of soccer spectators
Authors
Saleh Herydari, Hossein Akbari yazdi, Alireza Elahi
Abstract
Introduction: In recent years, it has been found that in addition to service quality and customer satisfaction, by analyzing the perceived value, customer behavior can be analyzed better. The first and second determinants of customer's overall satisfaction are as perceived quality and perceived value. So in this research, is to explain the role of mediator between perceived value and quality of basic and surrounding services to the satisfaction of the audience of professional football.
Methodology: The study sample of the research was set according to the sample size of 384 by Morgan table. 480 questionnaires were distributed, of which 386 valid questionnaires were evaluated. To collect data, four main questionnaires were used respectively: questionnaire of main services quality of Boyon, Zhang and Connaughton (2010), surrounding services quality questionnaire of Boyon, Zhang and Doreen (2009), a questionnaire of perceived value of Patrick (2002), J. Jung and et al satisfaction questionnaire. (2009), and for analyzing the data, spss and lisrel is used.
Results: The results showed that there is no significant relationship between the variables of main services quality and perceived value of Persepolis fans, but there is a significant relationship between the variables of the main services quality to the satisfaction of the audience. Also, according to research findings, there is a significant relationship between the variables of the surrounding services quality and the perceived value of audience. And also there is a significant relationship between the variable of the surrounding services quality and the variable of satisfaction. Also, according to research findings there is a significant relationship between the variable of perceived value and the variable of satisfaction of Persepolis fans. Finally, there is not a remarkable indirect effect of main services quality on satisfaction through perceived value and as well as a remarkable indirect effect of the surrounding services quality on satisfaction through the perceived value.
Discussion: Based on the results of this research, the quality of surrounding services to the main services quality is more important to meet the expectations of the audience and to create value for them.
Keywords
Perceived value, service quality, core service, peripheral service, Satisfaction, spectators