ارتباط بین واکنش های رهبری نسبت به رفتار خارج از زمین ورزشکاران با هویت تیمی هواداران تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.639
نویسندگان
1هیات علمی دانشگاه آزاد مبارکه
2فارغ اتحصیل
چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین واکنش های رهبری نسبت به رفتار خارج از زمین ورزشکاران با هویت تیمی هواداران فوتبال تیم های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان بود. رفتارهای ناشایست خارج زمین ورزشکاران در طول فصل اتفاق نسبتا شایعی است که می تواند تاثیر زیادی بر هویت هواداران داشته باشد. طبق نظریه تعادل افراد تلاش می کنند تا احساس تعادل را در زندگی خود حفظ کنند. علاوه بر این پاسخ رهبران تیم می تواند بر پاسخ هواداران به یک رفتار نامناسب بیرون زمین اثر گذار باشد. پاسخ قاطع از طرف مدیران باشگاه به برقراری تعادل در ذهن هوادار کمک می کند.
روش شناسی: نمونه تحقیق را 82 نفر از هواداران تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان دادند. در پیش آزمون سطوح اولیه هویت تیمی شرکت کنندگان با پرسشنامه هویت تیمی هیر و جیمز(2007) اندازه گیری و آن ها به دو گروه با هویت تیمی بالا و هویت تیمی پایین تقسیم شدند. سپس هر یک از این گروه ها با استفاده از روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. دو هفته بعد شرکت کنندگان با یکی از دو داستان روزنامه که شامل واکنش رهبری قوی و واکنش رهبری ضعیف بود مواجه شدند(دستکاری). تفاوت میزان هویت تیمی گروه ها با استفاده ازآزمون‌ آنوا مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که هویت تیمی بین گروه‌های دسته بندی شده متفاوت است. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین واکنش هواداران با هویت تیمی بالا به رهبری قوی و رهبری ضعیف تفاوت وجود دارد اما واکنش هواداران با هویت تیمی پائین به رهبری قوی و ضعیف تفاوتی ندارد.
بحث و نتیجه گیری: با وجودی که هویت تیمی یک ویژگی و حالتی درونی است که در طولانی مدت شکل می گیرد اما عملکردهای رهبری ضعیف می تواند آن را تحت تاثیر خود قرار داده و میزان آن را کم کند. گرچه کنترل رفتار ورزشکاران در خارج از زمین بسیار مشکل است اما آنچه در مدیریت تیم های ورزشی قابل کنترل است واکنش مدیران نسبت به اینگونه رفتارهای ناشایست می باشد، واکنشی که می تواند هویت تیمی هواداران متعصب را تحت تاثیر خود قرار دهد. یافته های این تحقیق با نتایج تحقیق فینک و همکاران (2009) مطابقت دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship of leadership reactions to Off-Fild behavior of players with the team identity of Foolad Mobarake Sepahan and Zob Ahan Isfahan fans
Authors
Elham Moshkelgosha, Zohreh Andalib
Abstract
Introduction: The present study aim was to investigate the relationship between the leader reactions to the Off-Field Behavior of Athletes with team identity of Sepahan and Zob Ahan fans. Improper conduct by athletes off the field during the season relatively common occurrence that can have a significant impact on the identity of the fans)Cohen, Garcia, 2005). According to balance theory they are trying to maintain a sense of balance in your life (Heider,1958). In addition, team leaders can answer the call fans into the ground outside influence behavior (Fink,2009). Swift response from the manager can help to restore balance in the minds of fans.
Methodology: The sample was 82fans of football teams Sepahan and Zob Ahan. The tool measuring questionnaire team identity and James Hare (2007). In the pretest participants and measure their team identity and the identity of the two teams were divided up and down team identity. Then each of these groups were divided into two groups randomly. Two weeks later, participants with either a newspaper story that involves the reaction of strong leadership and weak leadership faced reactions (manipulation). Using ANOVA test for independent research hypotheses were tested and compared.Among the groups .
Results :The result showed that the team identity among different categories (F=58.0105 / 0> P). Tukey test results showed that the reaction of the fans, who led the team up strong and weak leadership there, but the reaction of the fans, who led the team down the strong and weak make no difference.
Discussion: Although the identity and characteristics of the internal state is a long-term team takes shape But weak leadership functions can be influenced by it, amounting to decrease. Although it is difficult to control the behavior of athletes off the field, but what can be controlled in the management of sports teams administrator's response to such behavior is inappropriate. A reaction that can affect the identity of the team's fans. The findings with previous results Fink et al (2009) is consistent.
Keywords
leadership reactions, Off-Field Behavior of Athletes, Team identity, fans