بررسی تغییرات دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در یک سیکل راه رفتن به دنبال اجرای دو برنامه منتخب تمرینات اصلاحی در بیماران مبتلا به پارکینسون
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.64
نویسندگان
1کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2استاد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3استادیار، نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: بیماری پارکینسون به عنوان یک اختلال پیش‌رونده سیستم اعصاب، با از بین رفتن توانایی فرد در کنترل وضعیت بدنی همراه می‌باشد. در پژوهش حاضر به بررسی تغییرات دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در یک سیکل راه رفتن به دنبال اجرای دو برنامه منتخب تمرینات اصلاحی در بیماران مبتلا به پارکینسون پرداخته شده است.
روش شناسی: در کارآزمایی بالینی حاضر 46 بیمار مبتلا به پارکینسون ایدیوپتیک به‌صورت تصادفی هدفمند انتخاب‌شده و در دو گروه تمرین و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه‌های تمرین و کنترل به ترتیب به مدت 8 هفته به انجام تمرینات پیلاتس، تمرینات سطح ناپایدار و پیاده‌روی پرداختند. زوایای حرکت مفاصل ران، زانو و مچ پا در صفحه سجیتال و در هر یک از مراحل سیکل راه رفتن با استفاده از روش تصویریرداری و آنالیز حرکت توسط نرم افزار حرکتی کینووا، قبل و بعد از ارائه مداخلات تمرینی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آزمون‌های T همبسته، آنالیز واریانس یک‌طرفه و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 مورداستفاده قرار گرفتند.
یافته ها: اجرای هشت هفته تمرینات منتخب اصلاحی در هر دو گروه تمرین با بهبود معنا‌داری در دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در صفحه سجیتال همراه بود، درحالی‌که تفاوت مشاهده‌شده در گروه کنترل معنا‌دار برآورد نشد. همچنین تأثیرگذاری تمرینات پیلاتس بر بهبود در دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی بیش از تمرینات سطح ناپایدار برآورد گردید (0/001=P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه تمرینات منتخب اصلاحی مورد استفاده در پژوهش هر دو عامل سیستم عضلانی و سیستم عصبی بدن را درگیر می‌کنند، می‌توانند به نحو مطلوبی در برطرف نمودن اختلالات کنترل وضعیتی بیماران مبتلا به پارکینسون و بهبود دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در خلال راه رفتن مفید باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of changes in lower limb joints range of motion in a gait cycle in patients with Parkinson's disease attending two types of selected corrective exercise program
Authors
Shaghayegh Sayyar, Hasan Daneshmandi, Babak Bakhshayesh
Abstract
Introduction: Parkinson's disease as a progressive disorder of the nervous system leads to the disability of postural control system. In the present study, the changes in lower limb joints range of motion in a gait cycle, in patients with Parkinson's disease attending two types of selected corrective exercise program was investigated.
Methodology: This control trial included 46 patients with idiopathic Parkinson's disease who were selected as subjects randomly and assigned into either two exercise groups or control group. Participants in exercise and control groups attended an 8-week Pilates program, unstable support surface exercises or walking program respectively. Hip, knee and ankle joints range of motion in sagittal plane and in phases of a gait cycle were evaluated by video analyzing system using Kinovea motion analysis software, before and after interventions. In order to analyze the data paired samples T-test, one-way ANOVA and SPSS version 22 were used.
Results: Attending an eight-week selected exercise program in two exercise groups led to a significant improvement in lower limb joints range of motion, while the difference in control group was not significant (P=0.001). Also the effectiveness of Pilates exercise on lower limb joints range of motion was significantly more than unstable support surface exercises (P =0.001).
Discussion: Given that two types of selected corrective exercise program involve both musculoskeletal system and nervous system, can be an effective intervention to improving postural control and lower limb joints range of motion during a gait cycle in patients with Parkinson's disease.
Keywords
Parkinson's disease, pilates, unstable support surface exercises