اثر خستگی بر عضلات منتخب مرکزی بدن در اجرای آزمون‌های پرش 8 و سه پرش تک پا در زنان ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.640
کد مقاله : 3459-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار/ دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: علیرغم اینکه اهمیت عضلات ناحیه مرکزی بدن در زنجیره‌های حرکتی مشخص‌شده است، میزان اهمیت هریک از آن‌ها در مقایسه با یکدیگر کمتر بررسی‌شده است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان اثر خستگی هر یک از عضلات منتخب مرکزی بدن بر آزمون‌های 8 و سه پرش تک پا می‌باشد.
روش شناسی: پژوهش نیمه‌تجربی حاضر به صورت طرح اندازه‌گیری مجدد(پیش‌آزمون- پس‌آزمون)، روی 30 دانشجوی دختر رشته تربیت‌بدنی با میانگین سنی 2/54 ±23/46 سال، قد 0/05± 1/63 سانتی متر و وزن 7/67± 55/61 کیلوگرم، که به صورت تصادفی انتحاب شدند، انجام گرفت. نمره آزمون‌های عملکردی آزمودنی‌ها قبل و بعد از اجرای سه پروتکل خستگی عضلات منتخب مرکزی به صورت مجزا و توسط آزمون‌های پرش8 و سه پرش تک پا مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از آزمون آماری T زوجی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
یافته ها: خستگی عضلات منتخب مرکزی (فلکسور تنه، اکستنسور تنه و ابداکتور ران)، با اندازه اثر متوسط منجر به کاهش معنی‌داری در نمره آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی، در سطح P≤ 0/05 شد. به‌طورکلی نمره آزمون سه پرش تک‌پا متعاقب خستگی عضلات ابداکتور ران با میزان انداز اثر بزرگ (0/82) نسبت به خستگی عضلات فلکسور و اکستنسور تنه، کاهش داشته است.
بحث و نتیجه گیری: خستگی منجر به کارکرد ضعیف عضلات مرکزی بر آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی می‌شود، بنابراین بهبود استقامت عضلات مرکزی بدن و افزایش توانایی آن‌ها در مقابله با خستگی، می‌توانند توسط مربیان و توان‌بخشان به‌عنوان روشی برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی موردتوجه قرار گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of fatigue on the core muscles in run jump 8 and three jumps single-leg tests in female athletes
Authors
Soghra Sheikhi, Ali Asghar Norasteh
Abstract
Introduction: Despite the fact that importance of core muscles has determined in kinetic chains, the importance of each muscle, compared to the others was investigated rarely. The purpose of this study is to compare the effect of each core muscles fatigue on run jump 8 and three jumps single- leg tests.
Methodology: This Quasi-experimental research with repeated measurement (pretest, post-test) design was done on 30 physical education female students with average age of 23.46±2.54 years, average height of 1.63±0.05 cm and average weight of 55.61±7.67 kg. Participants did lower extremity function tests at the first session in normal conditions (without fatigue), and at next sessions (second, third and fourth) after performing a fatigue protocol of selected core muscles and the results were compared. In order to analyze the data paired samples T-test and repeated measures and SPSS version 19 were used.
Results: core muscles fatigue (flexor's fatigue, trunk extensor fatigue and hip abductor fatigue), with small effect size of the results in significant reduction in lower extremity function tests scores was in the (P<0.05). Overall, test scores after three jumps single-leg hip abductor muscle fatigue with the large effect size (0.82) trunk extensor and flexor muscles to fatigue, decreased.
Discussion: Function of core muscles affects lower extremity function tests, because the core muscle fatigue, cause to a reduction in the reaching distance in anterior direction and increases the number of errors in all the components of Y balance test. Exercises that can provide an improvement in core muscles endurance and their ability to cope with fatigue, are recommended and can be used by coaches and rehabilitation to be considered as a way to prevent injuries.
Keywords
Core body muscles, Fatigue, jump 8, three jumps single-leg