تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش بازیکنان حرفه ای فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.641
کد مقاله : 3473-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / تهران / ایران
2دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / تهران / ایران
چکیده
مقدمه: رقابت های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت هایی قرار می دهد که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقض و به رویارویی های پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر شود. منش ورزشی، واژه ای است که در بطن مفهوم رفتار اخلاقی- اجتماعی جای گرفته است؛ مفهومی که مکررا به عنوان اخلاق یاد می شود و با ورزش، پرورش می یابد. ورزش فوتبال به گواه شواهد موجود، پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در عرصه بین المللی است. این رشته به دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به طور کامل از حالت بازی ساده خارج شده است. تحلیل گران اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر به پژوهش درباره انواع آداب، منش ها و الگوهای اجتماعی رایج در ورزش فوتبال مبادرت ورزیده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی با منش ورزشی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بود.
روش شناسی: جامعه آماری شامل بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران، که تعداد 320 نفر از آن ها بصورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم ویژگی های جمعیت شناختی (شامل: سن، سابقه ورزشی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) و پرسشنامه استاندارد منش ورزشی ولراند و همکاران (1997) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، تعقیبی توکی و تی تست مستقل استفاده شد (0/05≥p).
یافته ها: نتایج نشان داد، بین ویژگی های جمعیت شناختی شامل: سن، سابقه ورزشی، نوع رشته تحصیلی (رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی) با منش بازیکنان ارتباط معناداری وجود دارد، همچنین در مورد وضعیت های تحصیلی مختلف بازیکنان با نمره کلی منش ورزشی ارتباط معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات پروئیو و آتانائیلیدی (2006) و رزاقی و همکاران (1394) ناهمسو بود، که این اختلاف نتیجه شاید به دلیل تفاوت در رشته ورزشی، انفرادی بودن و تفاوت فرهنگی- اجتماعی آزمودنی ها باشد. با توجه به نتایج، شاید بتوان گفت که منش ورزشی بیشتر از طریق ادراک و تاثیرپذیری مستقیم افراد از تعاملات موجود در محیط ورزشی و عوامل و افراد اطراف آن متاثر می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Factor analysis demographic related of sportspersonship of professional football players
Authors
alireza bayati, hosein okhovvat
Abstract
Introduction: Sports competitions, athletes and spectators placed in situations that may be rules, norms and common tasks easily be divided into aggressive and violent encounters lead to violations. sports character, is a term within the meaning of moral behavior and social - has become a concept that is frequently referred to as moral and Sports, nurtured. Football to witness testimonies available, the most popular sport in the international arena. This field due to social, cultural, economic and political, is completely out of simple game mode. Social and cultural analysts in recent decades, research on a variety of manners, behavior and social patterns prevalent in the sport of football tried. The aim of this study was to investigate the relationship between demographic factors and behavior of sport professional football players Iran.
Methodology: The population consisted of players in Premier League football, 320 of whom were selected randomly as the sample available. Descriptive correlational data collection and data collection tools include: Form demographic characteristics (age, history of sport, education and field of study) and sporting character questionnaire Vallerand et all (1997). To analyze the data, mean, standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, ANOVA, Tukey and independent t-test was used (p≤0.05).
Results: The results showed that, between demographic characteristics including age, history of sport, course of education (physical education and physical education) there is a significant connection with the manners players, as well as on the status of various academic and sports manner players with an overall score of communication There were significant.
Discussion: The findings research Proios and Athanailidis (2006) and Razzaghi et al (1394) was antithetic, that these differences result may be due to differences in sports, individual and social subjects are cultural differences. According to the results, Sportspersonship through direct influence people's perceptions and interactions in the environment surrounding sports and agents and people affected.
Keywords
Demographic, Sportspersonship, Football, professional player