نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.642
کد مقاله : 3434-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیر انتفاعی علامه قزوینی، ایران
4دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی، دانشگاه زنجان، ایران
5دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
چکیده
مقدمه: اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه یکی ازارزش‌های اساسی بوده و برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد. از طرفی کارآیی و اثربخشی کادر تعلیم و تربیت نیز تحت تأثیر سبک زندگی و دلبستگی شغلی افراد سازمان قرار می‌گیرد؛ زیرا عواملی همچون انگیزش، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان بر بهره‌وری کلی مدارس اثر گذارند. طوری‌که سرجیووانی (2009) معتقد است، مدارس کارآمد محیطی حرفه‌ای فراهم می‌کنند که زمینه‌ساز انجام وظیفه معلمان، مشارکت علاقه‌مندانه آن‌ها در اخذ تصمیمات و تعیین اهدافی که بر کارشان اثر می‌گذارد، بوده و فرصت‌های رشد بیشتری را در اختیار معلمان قرار می‌دهد و درنهایت چنین شرایطی منجر به خلاقیت، پایداری در برابر مشکلات و تعهد به شغل در میان معلمان می‌شود. بنابراین، با توجه به اهمیت عملکرد وظیفه‌ی اعضاى هیأت علمى در بهبود کنش سیستم آموزشى و رابطه‌ی پویاى سازه‌هاى سبک زندگی و دلبستگى شغلى در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی، این تحقیق قصد دارد تا به بررسی این متغیرها در بین معلمان تربیت بدنی در منطقه 5 شهر تهران بپردازد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه معلمان تربیت‌ بدنی در منطقه 5 شهر تهران به تعداد 190 نفر می‌باشد که از میان آن‌ها 127 نفر، از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع-آوری داده‌ها از از سه پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (1990)، پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1983) و پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت استفاده شد که تمام پرسشنامه‌ها به صورت طیف 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده-اند. روایی محتوای پرسشنامه‌های تحقیق توسط اساتید و متخصصان حوزه مربوطه مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه‌ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/85، 0/81 و 0/86 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها، شاخص‌های گرایشات مرکزی و پراکندگی از نرم افزار spss22 و برای آزمون فرضیات از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین مجموعه متغیرهای سبک زندگی (0/37=R)، دلبستگی شغلی (0/60=R) و سبک زندگی و دلبستگی شغلی (0/68=R) با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد (p=0/01). هم‌چنین، سبک زندگی (4/33=t)، دلبستگی شغلی (8/38=t) و سبک زندگی و دلبستگی شغلی (4/33=t) توانایی پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران تربیت‌بدنی را دارند (p=0/01).
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of life style and job interest in the success of developing organizational commitment strategy
Authors
Ali Hemmati Afif, Seyed Majid Elahi, Ramin Nazari, Mobin Haji Hassani, Ramin Akbarzadeh
Abstract
Introduction: The thought of commitment is a main subject in management writings. This kind of thought is one of the basic values and thoroughly essential for organization effectiveness. In addition, staff train and education efficiency and effectiveness are influenced by life style and job interest of organization members; since some variables such as stimulation, job interest, and teacher's organizational commitment effects on the entire schools efficiency. That Sir jivoani (2009) believes, efficient schools provide professional context for teachers duties done and interestingly their cooperation to take decision and identifying aims that influence on their work and also this context provides further development opportunity for the teachers and in the end these conditions results in creativity, resistant o problems and commitment to the job among teachers. So, according to the importance of the performance of the scientific faculty members in improvement of educational system action and the dynamic relationship between life style structures and job interest in the success of developing organizational commitment strategy, this research aims to examine these variables among physical education teachers in 5th area of Tehran city.
Methodology: The current research is a applied research in terms of its aim and is descriptive-survey one in terms of its method which is done in field study. The statistical population is the total physical education teachers in 5th area of Tehran city that are 190 members, out of which 127 members were explored by the use of Cochrane formula and simple random sampling. The tools of data collection were three questionnaire of Mi yer nad Alen organizational commitment questionnaire (1990), Kango job interest questionnaire (1983) and Miler and Smith life style questionnaire that were 5items Likert scale. Content validity of the questionnaires were examined by professors and experts and their reliability calculation by Cronbach coefficient respectively were 0.85, 0.81, and 0.86. Data analysis, central tendency and scatterings were calculated by SPSS software, and one way variance analysis and multiple regression test were used to test the hypotheses.
Results: The result showed that there is a direct and significant relationship between set of life style (R-0.37), job interest (R-0.60) and set of life style and job interest (R- 0.68) with organizational commitment (p=0.01). In addition life style (t-4.33), job interest (t- 8.38) and life style and job interest (t- 4.33) can predict physical education trainers' organizational commitment (p=0.01).
Keywords
Life Style, Job Interest, Strategy, Organizational commitment