تأثیر تمرین دوطرفه و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای دوطرفه قشر حرکتی بر اجرای تکلیف با دست غیربرتر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.643
نویسندگان
1دانشگاه شهید چمران اهواز
2استادیار دانشگاه شهید چمران
3مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
4استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
مقدمه: پیشرفت سریع‌تر مبتدیان در یادگیری مهارت‌های حرکتی به استفاده از اندام‌های مختلف بدن و فعالسازی سیستم اعصاب مرکزی جهت هماهنگی و تنظیم حرکات اندام بستگی دارد. آموزش استفاده از هر دو اندام راست و چپ به‌صورت ماهرانه، اغلب به دلیل محدودیت زمانی میسر نمی‌شود. گاهی به دلیل آسیب اندام برتر به دنبال حوادث ورزشی و غیرورزشی، محدودیت استفاده از دست برتر به وجود آمده و فرد ناگریز به جبران محدودیت با دست غیربرتر است. علاوه‌براین، امروزه با افزایش شیوع بیماری‌هایی مانند سکته مغزی نیاز به مطالعه‌ی عمیقتر روش‌هایی که در بهبود عملکرد شناختی و حرکتی مؤثر گزارش‌شده‌اند، احساس می‌شود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان این پژوهش 40 نفر از دانشجویان پسر راست‌دست با میانگین سنی 21/2 سال بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و در 4 گروه 10 نفره قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل: دستگاه عملکرد هماهنگی دودستی و یک‌دستی و دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بود. مرحله‌‌ی پیش‌آزمون شامل 30 ثانیه اجرای ترسیم ستاره هشت خط با دست غیربرتر و بدون اعمال تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌‌ای بود. تمرینات در سه‌روز متوالی انجام‌شد و حین تمرین تحریک الکتریکی مثبت، قشر حرکتی راست و منفی قشر حرکتی چپ در نقاط C3 و C4 اعمال می‌شد. پس‌ازآن پس‌آزمون و یک هفته بعد، آزمون یادداری به عمل‌آمد.
یافته ها: طبق نتایج به‌دست‌آمده، گروه‌های تمرینی یک‌طرفه و دوطرفه همراه با تحریک الکتریکی عملکرد بهتری نسبت به گروه‌های ساختگی خود داشتند و گروه‌های تمرین دوطرفه عملکرد بهتری نسبت به گروه تمرین یک‌طرفه خود داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: تحقیقات نشان داد که به‌کارگیری تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مثبت بر قشر حرکتی غیربرتر منجر به بهبود اجرای حرکتی در دست غیربرتر می‌شود که احتمالاً به‌واسطه‌ی تغییرات در قالب‌پذیری سیناپسی بین سلول‌های عصبی است. همچنین اعمال تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای منفی بر قشر حرکتی نیمکره‌ی برتر به بهبود اجرای حرکتی دست غیربرتر می‌انجامد که ممکن است ناشی از تعدیل مهار بین نیمکره‌ای باشد. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان داد که اعمال تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای به‌طور قابل‌توجهی عملکرد دست غیر برتر را بهبود می‌بخشد. هدف از استفاده تمرین دوطرفه، فعال کردن نیمکره‌ی‌برتر به‌منظور تسهیل فعال‌سازی نیمکره‌ی غیربرتر است که منجر به بهبود کنترل‌حرکتی اندام غیربرتر می‌شود، بر این اساس استفاده از این تمرینات می‌تواند در بهبود عملکرد حرکتی دست غیربرتر تأثیرگذار باشد. حرکات دوطرفه‌ی دست مدارهای مغزی بیشتری را به کار می‌گیرد و تلفیق تمرینات دوطرفه و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای که سبب افزایش تحریک‌پذیری قشری می‌شود، اجرای حرکتی بهتری با دست غیربرتر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of bilateral training and dual hemisphere transcranial direct current stimulation over primary motor cortex on task performance with non_dominant hand
Authors
Parisa Barati, Seyede Nahid Shetab Bushehri, Mohammad reza Doustan, Rasoul Abedan zade
Abstract
Introduction: Beginner's faster advancement in motor skills learning, will depend on the use of different body limbs and activation of the central nervous system. Due to time constraints often the subtle Using of right and left limbs is not possible. Sometimes due to the dominant limbs damage and Non-sport/sport events, there has been limited use of the upper hand and then to overcome the limitations, one is inevitably use of non-dominant hand. Today increasing prevalence of diseases such as stroke, we need for studies of ways that reported to be effective in improving cognitive function and movement.
Methodology: Participants of this study was included 40 right-handed students with an average age of 21.2 years that were selected by convenience sampling and were grouping in the 4 groups of 10 persons. The instrument used in this study included bimanual coordination device and tDCS devise. Pre-test include drawing an eight-line star task with the non-dominant hand during 30 seconds that was done without exerting tDCS. Training was conducted on three consecutive days. during training, was applied positive electrical stimulation in the right motor cortex and negative in the left motor cortex at the C3 and C4. After that, was performed the post-test and retention test a week later.
Results: According to the results, unilateral and bilateral training groups with electric stimulation outperformed their bogus groups and bilateral training groups with electrical stimulation outperformed unilateral training group by stimulating.
Discussion: Research has shown that applying anodal tDCS to the non-dominant motor cortex can improve motor performance for the non-dominant hand, presumably by means of changes in synaptic plasticity between neurons. It also applying cathodal tDCS over the dominant motor cortex can improve performance for the non-dominant hand that may result from modulating inhibitory projections (inter-hemispheric inhibition) between the motor cortices of the two hemispheres. The results of some studies have shown that transcranial direct current stimulation significantly improves the performance of non-dominant hand. The purpose of bilateral training is to enable dominant hemisphere facilitate the non-dominant hemisphere activation that leads to improved motor control of non-dominant limb. Accordingly, the use of these training can be effective in improving motor function in non-dominant hand. Bilateral movements employ more brain circuits and thus the Incorporation of bilateral training and transcranial direct current stimulation that increases cortical excitability leads to a better motor performance with the non-dominant hand.
Keywords
Bilateral training, non-dominant hand, electrical stimulation, inhibition hemisphere