مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی و دامنه حرکتی مفاصل (ROM) اندام های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.644
کد مقاله : 3471-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / تهران / ایران
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: جوامع پیشرفته با کمک گرفتن از علم شناسایی ساختار بدنی، سرمایه گذاری های کلانی در زمینه استعدادیابی انجام داده اند تا بهترین افراد را در هر رشته ورزشی انتخاب و برای بهبود سطح مهارت آن ها برنامه ریزی کنند. عوامل پیش بینی کننده استعداد در ورزش شامل متغیرهای آنتروپومتریکی و فاکتورهای آمادگی جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت، استقامت) است. ویژگی هاى آنتروپومتریکی معین هر رشته ورزشی از عوامل مهم، تعیین کننده و موثر بر اجراى ورزشکاران می باشد. همچنین انعطاف پذیری یکی از مهمترین فاکتورهای عملکرد طبیعی ورزشکار محسوب می شود. تیراندازی یک مهارت اکتسابی است که به کمک توانایی های فیزیکی و فکری پیشرفت می کند. مطالعه متغیرهای فیزیکی و جسمانی تیراندازان نخبه، موجب می شود تا اطلاعات جامعی در اختیار مربیان و متخصصان این رشته قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی و دامنه حرکتی مفاصل اندام های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد بود.
روش شناسی: جامعه آماری شامل ۴۵ نفر از اعضای تیم ملی تیراندازی زنان و مردان ایران که تعداد ۳۲ تیرانداز (16 زن و 16 مرد) بصورت هدفدار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 15 شاخص آنتروپومتریکی (شامل: وزن، قد ایستاده و نشسته، طول دو دست، طول دست، طول کف دست، طول بازو، طول واقعی پا، طول کف پا، محیط کمر، محیط بازو در حالت استراحت و انقباض، محیط لگن، محیط وسط ران و محیط زانو)، و دامنه حرکتی مفاصل (گردن، تنه، شانه، آرنج، مچ دست، ران، زانو، مچ پا) از آزمودنی ها اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری، از میانگین و انحراف استاندارد، آزمون KS و آزمون تی تست مستقل استفاده شد (0/05≥p).
یافته ها: نتایج نشان داد، در همه ویژگی های آنتروپومتریکی (به جز قد نشسته، طول کف دست) تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد، همچنین در دامنه حرکتی مفاصل، فقط بین حرکت خم شدن جانبی به راست مفصل گردن تفاوت معناداری در تیراندازان زن و مرد مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سوری (1385) و پژوهش موندال (2011) همسو بود، با توجه به اینکه ورزش تیراندازی با فعالیت بیش از دو ساعت به شکل ایستا و پویا، نیازمند قدرت بدنی و استقامتی است، لازم است مربیان به شاخص های آنتروپومتریکی درگیر با عملکرد تیرانداز و انعطاف پذیری به عنوان بخشی از برنامه تمرینی، توجه ویژه داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the anthropometric characteristics and range of motion (ROM) of the upper limbs, lower in adult female and male elite shooters
Authors
Alireza Bayati, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Advanced societies have made large investments in the field of talent to select the best people in each sport to improve their skill level plan. Predictors of talent in the sport including anthropometric variables and the elements of fitness (flexibility, strength, endurance) is. Anthropometric characteristics determined by each sport is an important factor, decisive, and is affecting the performance. Flexibility is one of the most important factors athlete normal function. Shooting is a skill acquired with the help of physical abilities and intellectual progress. Physical and psychological study, elite shooters, makes the information available to educators and experts in this field be comprehensive. The aim of this study was to compare anthropometric characteristics and range of motion of the upper limbs, lower spine and adult members of the elite shooters.
Methodology: The population consisted of 45 members of Iran's national shooting team of men and women 32 Shooter (16 females and 16 males) were selected as samples purposely. 15 anthropometric indices (including weight, height, standing, sitting, two hands, arm length, hand length, arm length, the actual length of the foot, the soles of the feet, waist circumference, arm circumference at rest and during contraction, hip, environment mid-thigh and the knee), and range of motion (neck, trunk, shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle) of the subjects were measured. For statistical analysis, the mean and standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test was used (p≤0.05).
Results: The results showed that in all the anthropometric characteristics (except for sitting height, the palm of the hand) there is a significant difference between the two groups, as well as range of motion, just between the right lateral flexion of the neck joint is a significant difference in shooting men and women were observed.
Discussion: The findings of Souri (1385) and research Mondal (2011) was consistent, given that more than two hours of sport shooting activities in the form of static and dynamic, requires physical strength and endurance, it is necessary to anthropometric indices coaches involved shooting performance and flexibility as part of the training program, pay special attention.
Keywords
Anthropometry, Range of motion, shooter, elite