تعیین نماد ملی ورزش ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.645
کد مقاله : 3439-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی
2پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
3دانشگاه مدرس
4دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: هویت، جوهر و اصالت برند است، اگر سازمانی بخواهد تصویری ماندگار از خود به وجود بیاورد نخست باید هویت برند خود را طراحی کند، سپس بر مبنای این هویت، پیام و تصویر ذهنی خود را به وجود آورد. نمادها به عنوان بخشی از عناصر هویت دیداری برند تقسیم بندی می شوند. یک برند باعث می شود تصویر یکپارچه ای از سازمان در اذهان تداعی شود. نمادها یا کاراکترهای برند نمایانگر یک انسان یا موجودیت‏های برگرفته از زندگی واقعی هستند. از این رو هدف این تحقیق تعیین نماد ملی ورزش ایران برای طراحی برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی از طریق آن می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق از توصیفی و تحلیلی بوده و از جنبه هدف کاربردی می باشد. ارزش های مورد نظر ورزش ایران از طریق مطالعه تطبیقی ارزش های سازمان ها و اسناد بالاسری شناسایی شد. ارزش های شناسایی شده توسط 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران ورزش کشور اولویت بندی گردید. در نهایت بر اساس ارزش های شناسایی شده لیست کاراکترهای بالقوه در اختیار 40 نفر مذکور قرار گرفت و نماد ملی ورزش ایران بر اساس نظر آن ها انتخاب شد.
یافته ها: در بخش اول نتایج مطالعه تطبیقی و بررسی اسناد بالادستی، ارزش های ورزش کشور را در 4 دسته ارزش های ورزش، ارزش های ملی و دینی، ارزش های انسانی و ارزش های اجتماعی و فرهنگی دسته بندی نمود. در بخش دوم کاراکترهای برند در چهار دسته 1.موجودات باستانی و اسطوره ای،2. محیط زیست و حیوانات در حال انقراض 3.گیاهان ملی ایران 4. شخصیت های افسان های و تاریخی ایران شناسایی گردید.در بخش سوم "رستم دستان" با توجه به قرابت ارزشی و نظر کارشناسان به عنوان اولویت اول نماد ملی ورزش ایران انتخاب شد.
بحث و نتیجه گیری: با وجود حضور کارکترها در دنیا ورزش در کشور ایران برای اولین بار کاراکتر ورزش کشور با رویکردی علمی طراحی گردید. این کاراکتر از طریق فعالیت‏های تبلیغاتی معرفی می‏شوند و می‏توانند نقش کلیدی را در برنامه های تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی و جذب قشر وسیعی از مردم داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing a symbol for Iranian sport and physical activity
Authors
Mahdi Rasooli, Mohsen Esmaeili, Hossein Zareian, Ali Nazemiyan, Meysam Rahim Zade
Abstract
Introduction: Identity is the essence of brand. To create a permanent image, organizations should design their brand identity first and based on that develop their message and mental image. Brand characters are one the visual brand identity elements which used to improve brand awareness and promotion of brand associations. Characters are special kind of brand symbols which represent a human being or creatures from real life. The purpose of this study is determining a symbol for Iranian sport to represent equivalent educational and cultural programs.
Methodology: The method of this study is descriptive and analectic and imperial from goal view. Organizational values of Iranian sport identified from comparative study of upper organizations and documents. Core values identified and prioritized by experts. Finally brand symbol of Iran’s sport elected from potential character list.
Results:
First part: Findings from comparative study relived 4 value categories include sport values, national and religious values, social and cultural values and human values.
Second part: potential brand characters categorized in 1. Ancient and myth creatures 2. Environment and extinction animals 3. National plants and flowers 4. Ancient and myth characters.
Third part: “Rostam Dastan” elected as symbol of Iran’s sport by experts.
Discussion: Brand characters are being used in sport all over the world. For the first time in Iran, through an academic method a brand character determined for Iran sport. Mascots are identified through advertising, cultural and educational activities and have got a key role in attracting fans. Sport organizes should be aware of designing their brand elements as a marketing and fan management goal.
Keywords
Brand character, Sport