تاثیر یک دوره تمرینات هوازی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند (Telehealth) به صورت خودمراقبتی بر سطوح فیبرینوژن، VO2max و برخی فاکتور های ترکیب بدنی در پیشگیری ثانویه در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.646
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی/ دانشگاه شمال، آمل
2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش کاربردی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال، آمل
3استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال، آمل
4پزشک متخصص بیماری های قلب و عروق، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده
مقدمه: امروزه یکی از روش های کنترل مداوم بیماران تاکید بر تقویت رفتارهای خود مراقبتی و استفاده از فن آوری های جدید در ارتباط با این بیماران است. اخیرا استفاده از تکنولوژی تلفن همراه جهت کنترل رفتار های خود مراقبتی و پیشگیری از بیماری ها جهت تغییر سبک زندگی در بیماران مورد توجه قرار گرفته است، همچنین بیماری های قلب و عروق علت اصلی مرگ و میر در جوامع می باشند که تاثیر مثبت تمرینات ورزشی در این بیماری ها مشاهده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی اینتروال به صورت خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند در برخی فاکتورهای خطرزا در پیشگیری ثانویه در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونری می باشد.
روش شناسی: 40 مرد بیمار کلاس 2 عروق کرونری با بهبودی نسبی به پژوهش حاضر راه یافتند و به طور تصادفی به 3 گروه تمرین خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن(14 نفر)، گروه تمرین با مربی (13 نفر)، گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. اپلیکیشن اندرویدی هوشمند قلب سبز با قابلیت کنترل شدت تمرین با استفاده از مقیاس بورگ و ارسال پیام به منزله اتمام برنامه هر جلسه به درمانگر در گروه تمرین خود مراقبتی، طراحی و با استفاده از نرم افزار eclipse در زبان برنامه نویسی جاوا کدنویسی شد. متغیرهای خونی تحقیق پس از 12 ساعت ناشتایی با خونگیری از ورید ساعدی در آزمایشگاه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. بیماران گروه های تمرین در برنامه 8 هفته ای تمرین هوازی اینتروال شامل تواتر 5 روز در هفته و شدت 45 تا 75 درصد ضربان قلب حداکثر شرکت کردند. داده های به دست آمده با روش های آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که یک دوره برنامه تمرینات هوازی به صورت خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند سبب کاهش معنی داری در سطوح فیبرینوژن پلاسما، مقادیر وزن، BMI، اندازه دور کمر و دور لگن (0/05≥p) شد، لازم به ذکر است که این تغییرات در گروه تمرین با حضور مربی نیز مشاهده شد، اما در گروه کنترل کاهش معنی داری مشاهده نشد. همچنین افزایش معنی دار در میزان VO2max در گروه های تمرین مشاهده شده است(0/05≥p).
بحث و نتیجه گیری: تمرینات هوازی اینتروال به صورت خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن اندرویدی هوشمند ارائه شده باعث تاثیرات مطلوبی بر سطوح فیبرینوژن پلاسما مقادیر وزن، BMI، اندازه دور کمر و دور لگن، VO2max و عملکرد قلب و عروق در بیماران عروق کرونری گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a period of self-care interval aerobic exercises using the smart application of telehealth on Fibrynogen levels, VO2max and some factors of body composition in the secondary prevention among the males with Coronary artery disease
Authors
Omid Mostafavi, Yusef Salami, Mohmad Reza Esmaeil Toluei, Alireza Moniri
Abstract
Introduction: Recently one of the ways to patients continually monitor is emphasizing on promoting self-care behaviors and the use of new technologies associated with this disease. Recently, employing cellular phones technology to control the self-care behaviors and to prevent sicknesses in order to change the patients’ lifestyle has become the focus of attention. Sicknesses related to heart and veins have been the main causes of mortality in different societies for which the positive effect of sport exercises has been observed. The present study aims to investigate the effect of a period of self-care interval aerobic exercises using the Telehealth intelligent application on In some risk factors in the secondary prevention among the males with Coronary artery disease.
Methodology: 40 male class 2 patients of Coronary artery disease with relative improvement have been studied. They were randomly assigned to three groups of self care exercise; Using app(n=14), exercise group with a coach (n=13), control group (n=13) who went through the research study period. The Green heart android application with the capability of using Burg index to control the exercise intensity and sending messages to the therapist in the self-care exercise group indicating the end of the program in each session was designed and coded using eclipse software in Java programming language. Having been on fast for 12 hours, the research blood variables were measured using blood samples from arm veins in the laboratory in the pre-test and post-test stages. The exercise group patients attended an eight week program doing interval aerobic exercises including 5 days a week frequency and intensity of 45 to 75 percent of maximum heart rate. The obtained data was analyzed using ANOVA statistical method.
Results: The results indicated that a period of self care aerobic exercise using the intelligent application significantly decreased the fibrynogen levels, weight, BMI, waist and hip size (P≤0.05) It is worth mentioning that the mentioned changes were also observed in the exercise group with a coach but not in the control group. and noticeably increased the VO2max (0.05≥p).
Discussion: the self care interval aerobic exercises using the intelligent android application caused favorable effects on fibrynogen levels, weight, BMI, waist and hip size, VO2max and the function of heart and veins in Coronary artery patients.
Keywords
Aerobic exercises, self-care, secondary prevention, smart application, coronory artery disease