تاثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر درک آینده‌نگری مدیران ورزش کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.647
کد مقاله : 3475-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
مقدمه: هدف این مقاله تاثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر درک آینده‌نگری مدیران ورزش کشور می باشد. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت آینده‌نگری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. گیمیفیکیشن یعنی انجام کارها با بازی، اما کارهایی که جنبه بازی ندارند. در حقیقت علم استفاده از المان‌های بازی درزمینه های غیر بازی گیمیفیکیشن نام دارد. نتایج مطالعه آلسیور و آندرس (2016) نشان می دهد که کاربران آموزش داده شده با استفاده از سیستم مبتنی بر گیمیفیکیشن از کاربرانی که توسط یک روش آموزشی مرسوم آموزش داده شده بودند عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل تربیت بدنی مشغول فعالیت بودند، می باشد. نمونه‌ی تحقیق 45 نفر و به صورت هدفمند از بین جامعه‌ی آماری انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که در هفت بخش به صورت الکترونیکی و کاغذی طراحی شده بود، استفاده گردید، و روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه 0/98 و بازی کامپیوتری 0/9 بدست آمدبرای ارائه داده‌های توصیفی از شاخص آماری فراوانی،درصد فراوانی و همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه میانگین گروه‌های آزمودنی از آزمون یونیوریت(تحلیل کواریانس) استفاده شد.
یافته ها: طبق نتایج آزمون یونیوریت آموزش آینده‌نگری از طریق گیمیفیکیشن تاثیر معنی داری دارد (F = 52/629, sig = 0/001).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به درک آینده در سیستم مولد ارزش کاری خود به عنوان یکی از مولفه‌های تفکر استراتژیک، نوع شیوه آموزشی در میزان یادگیری و انگیزه آنان تاثیر گذار است، که نشان از اثر بالاتر گیمیفیکیشن در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روش‌های سنتی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of gamification training on Foresight of sports managers
Authors
Pegah Sarkoohi, Habib Honari, Farzad Ghafouri
Abstract
Introduction: This paper studies the impact of strategic thinking training on sports managers using gamification . Managers with the skills of foresight can draw the future vision of the organization and to adopt appropriate strategies to achieve those Alcivar, Andres (2016) have stated Gamification is the use of game elements and game design techniques in non-gaming environments. Several applications prove that gamified systems increase user engagement and performance.
Methodology: The type of methodology used for this study is the experimental method. The statistical population of this study is consisted of sport manager's ministry of physical education. The sample size was determined 45 and was chose according from the statistical population .in this study a self-made questionnaire consisted of 7 parts in forms of electronic and paper was used and content validity of questionnaire was confirmed by sports management professors and reliability of the questionnaire was determined 0.98 and for the computer game 0.90. Frequency measure and percentage of frequency used to represent descriptive data and Shaper-Wilk test used to investigate the normal distribution of data. Also, Leven test used to analyze data for homogeneity of variance and Uniformity test was used to compare mean of different study groups.
Results: According to the result of Uniformity test, training strategic thinking from gamification has a meaningful impact (F=52.629, sig = 0.001).
Discussion: Also, results show strategic thinking is needed for sports manager in our country and methodology of training has a key role in learning procedure and their motivation which shows the better impact of gamification on foresight comparison to traditional methods.
Keywords
training, Foresight, gamification, sport management