مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا و مقاومتی تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.649
کد مقاله : 3468-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران,کیش,ایران
2استاد و دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی,دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
4دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران,کیش,ایران
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس شایع ترین بیماری ناتوان کننده ی دستگاه عصب مرکزی است. یکی ازعوارض ام اس کاهش کیفیت زندگی مبتلایان می باشد. افزایش ثبات مرکزی به وسیله تمرینات قدرتی و استقامت باعث بهبود تعادل و سهولت در انجام فعالیت‌های روزمره می شود .لذا هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا و مقاومتی تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به ام اس بود.
روش شناسی: این پژوهش نیمه تجربی و شامل 20مرد مبتلا به ام اس با مقیاس ناتوانی 1 تا 4 EDSS در مرکز ام اس اصفهان می باشد. آزمونی ها پس از تکمیل فرم های رضایت نامه کتبی و اطلاعات شخصی، به صورت تصادفی به 2 گروه یوگا و مقاومتی تراباند (هر کدام 10نفر) تقسیم شدند. در گروه تمرینات یوگا افراد به مدت هشت هفته(سه جلسه در هفته) به انجام تمرینات یوگا بر اساس پروتکل تمرینی پرداختند. افراد گروه مقاومتی تراباند به مدت هشت هفته(سه جلسه در هفته/جلسه 45 دقیقه)به انجام تمرینات مقاومتی با هدف تاکید بر روی گروه عضلانی فلکسور و اکستنسور زانو، ران و تنه پرداختند. شدت تمرین در این پروتکل با توجه به 1RMکش تراباند و درصدکشش کش محاسبه شد. به منظور سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامهSF-36 قبل و بعداز تمرینات استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونT همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت (P ≤ 0/05).
یافته ها: یافته ها حاکی از تفاوت معنی دار نمره کیفیت زندگی درگروه یوگا (P=0/001) و مقاومتی تراباند(P=0/001)بود. بررسی اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرینی یوگا و مقاومتی تراباند به ترتیب افزایش 10 و 8/3 نمره پرسشنامه کیفیت زندگی را در این بیماران نشان داد. تمرینات یوگا تغییر چشمگیرتری داشت.
بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این تحقیق تمرینات یوگا و مقاومتی تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به ام اس اثر معنا داری داشته است(P=0/001) ،(P=0/001)که می توان از آنها به عنوان تمریناتی خانگی و در دسترس با آموزش ساده و بدون استفاده از وسیله خاص جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران استفاده کرد. همچنین لازم بذکر است در مقایسه تمرینات یوگا و مقاومتی تراباند تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده شد (P=0/01) که حاکی از موثرتر بودن تمرینات یوگا نسبت به مقاومتی تراباند می باشد.که این تفاوت ریشه در ماهیت تمرینات یوگا دارد. یوگا علاوه بر تمرینات جسمی بر تمرینات ذهنی و تکنینک های آرام سازی نیز تاکید دارد. در نتیجه توصیه می شود از تمرینات یوگا منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the effects of eight weeks Yoga Training and Therband resistance training on quality of life in men suffering from Multiple sclerosis
Authors
Ali Keshtiaray, Sadreddin Shojaedin, Malihe Haddadnejad, Mahboubeh Moeini
Abstract
Introduction: Multiple sclerosis or MS is the most common disabling disease of central nervous system. One of the consequences of MS is reducing quality of life in patients. Improving core stability by endurance training and strength training increase balance and improve performance in daily activities of living. The aim of this study was to compare the effect of eight weeks Theraband resistance training and Yoga Training on quality of life in men men suffering from Multiple Sclerosis.
Methodology: This semi-experimental study was done on 20 men with MS in “Multiple sclerosis central of Isfahan” who had Expanded Disability Status Scale scores (EDSS) of 1.0 to 4.0. The patients filled up consent forms and personal information forms. Then they randomly divided into two groups of yoga exercise group and Theraband resistance exercise group (n=10). Patients in the yoga training group performed specific exercise program for 8 weeks (3 sessions per week). The Theraband resistance training group protocol consisted of resistance exercises with emphasis on flexor and extensor muscles in knee hips and trunk for 8 weeks (3 sessions per week/45min each session). The intensity of training in Theraband resistance training group was evaluated by 1RM Theraband stretch and the percentage of Theraband tension. Quality of life was evaluated by SF-36 questionnaire before and after training. Data analyzed with t-test, one-way ANOVA, post hoc LSD using SPSS software (P=0.05).
Results: Findings showed significant differences in quality of life scores in the yoga group (P=0.001) and Theraband (P=0.001). Evaluations between mean pretest and post-test yoga training group and Theraband showed an increase of 10 and 8.3 quality of life questionnaire score in this patients. Yoga was more effective.
Discussion: According to the results of this study, yoga and Theraband resistance training had significant effects on the quality of life in men suffering from Multiple Sclerosis. (P=0.001),(P=0.001) that can be used as accessible home training which can be taught easily without using special equipment to enhance the quality of life in patients with MS. It should be noted that there was significant difference between yoga training and Theraband resistance training (P=0.01),which shows the yoga training was more effective than the Theraband resistance training. it refers to the quiddity of yoga. Yoga emphasizes on mental practicing and relaxation techniques in addition to emphasizes on physical practicing. As a result it is recommended to use yoga for improving the quality of life in men suffering from Multiple Sclerosis.
Keywords
Multiple Sclerosis, quality of life, Yoga training, Resistance training, Theraband