تعیین شاخص های اصلی و وزن دار استعدادیابی فوتبال از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.65
کد مقاله : 3603-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: استفاده از روشهای مناسب برای تعیین صحیح شاخصهای استعدادیابی رشته های ورزشی، پیش نیاز استعدادیابی علمی در ورزش است. هر رشته ورزشی شاخصهای استعدادیابی منحصر بفرد خود را از میان گستره شاخصهای بیومکانیکی، روان شناختی، فیزیولوژیکی، مهارتی و آنتروپومتریکی می طلبد، که باید به درستی تعیین گردند. در ادامه وزن هر کدام از شاخصها (اثرگذاری و درجه اهمیت) در شناسایی استعدادهای ورزشی اهمیت دارد. هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخصهای اصلی و وزن دار استعدادیابی فوتبال از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود.
روش شناسی: در پژوهش حاضر برای الویت بندی شاخصهای بیومکانیکی، روان شناختی، فیزیولوژیکی و مهارتی، نظر 20 متخصص و استعدادیاب برجسته فوتبال ملی و باشگاهی از طریق پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جمع آوری گردید و مفروضات در نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شد.
یافته ها: شاخصهای چابکی و انعطاف پذیری در حوزه بیومکانیکی، اعتماد به نفس، انگیزه و تمرکز در حوزه روان شناختی، ظرفیت قلبی-تنفسی در حوزه فیزیولوژیکی، قدرت دریبل و کنترل توپ در حوزه مهارتی شاخصهای اصلی استعدادیابی فوتبال معین گردید. در نهایت وزن (درجه اهمیت و میزان اثرگذاری) شاخصهای مذکور در استعدادیابی فوتبال حاصل شد.
بحث و نتیجه گیری: انتخاب صحیح شاخصهای اصلی استعدادیابی فوتبال و تعیین درجه اهمیت (وزن) و میزان تاثیرگذاری آنها گامی بسیار مهم در فرآیند استعدادیابی علمی است، یافته های پژوهش می تواند در اختیار فدراسیون، هیأت ها و مربیان رده های سنی فوتبال قرار گیرد. همچنین پژوهشگران حوزه استعدادیابی ورزشی می توانند از نتایج پژوهش، در راستای ارائه الگوها و نرم افزارهای استعدادیابی فوتبال استفاده کنند. بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به خاطر تعیین و وزن دهی شاخصهای استعدادیابی هماهنگی و وحدت رویه ای صحیح و مناسب جهت شناسایی استعداد فوتبالیستها و سپس پرورش قابلیتها ایجاد خواهد کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination of main and weighted criteria in soccer talent identification via analytic hierarchy process
Authors
Mohammad Hossein Noori, Hydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Administration of proper tools for evaluation of sport talent identification (TI) is the main step for scientific identification. Every field in sport possesses the specific TI criteria in biomechanics, psychology, physiology and skill which should be measured in an appropriate way. The weight of every criteria (effectiveness and importance) in sport TI plays a key role. The aim of current study was determination of main and weighted criteria in soccer TI by analytic hierarchy process (AHP).
Methodology: For classification of biomechanical, psychological, physiological, skill and anthropometrical criteria, the viewpoints of twenty experts in national soccer TI was recorded by AHP questionnaire and EXPERT CHOICE software was used for data analysis.
Results: Agility and flexibility as the parameters of biomechanics, self-confidence, motivation and focus as parameters of psychology; cardiovascular capacity as the parameter of physiology; dribble and ball control as the skill parameters were considered as the main criteria in soccer TI and the weight of the mentioned criteria was determined.
Discussion: The selection of proper and main criteria in soccer TI and their degree of importance and effectiveness is a basic approach in scientific TI process. The result of this study could be valuable for federation committees. Moreover, the results may be used by researchers in order to design the software and patterns in sport TI. The AHP method for the possibility of determination and weighting the criteria of TI will lead to a comprehensive and standard model for soccer TI.
Keywords
Talent identification criteria, Soccer, Analytic hierarchy process