ارتباط بین غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.651
کد مقاله : 3442-10THCONF
نویسندگان
1کارشناش ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
2کارشناش ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی آمل. ایران
چکیده
مقدمه: با توجه به رقابت روز افزون سازمان‌ها و تغییرات محیطی، سازمان‌ها در جست‌و‌جوی روش‌هایی هستند که بتوان با کمک آن‌ها از طریق منابع انسانی به مزیت رقابتی دست یابند و در میان این روش ها می‌توان به غنی‌سازی شغل اشاره کرد. غنی‌سازی شغل منجر به فراهم کردن مسئولیت‌ها و چالش‌های شغلی بیشتری برای کارکنان می‌شود و این امکان را برای کارکنان مهیا می‌کند تا در کارهایشان اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری داشته باشند. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین غنی‌سازی شغل، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران می‌باشد.
روش شناسی: این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل می‌دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 134نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی بوده و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته جهت بررسی غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی حمیدی و همکاران (1392) جهت بررسی تعهد سازمانی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، صورت گرفته است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ادارت ورزش شهرداری تهران باید در غنی‌سازی شغل کارکنان و افزایش مسئولیت و استقلال کاری آنان بکوشند که این امر تأثیر قابل توجهی در افزایش تعهد آن‌ها به ادارت و نیز بهبود عملکرد شغلی آنان خواهد داشت؛ و نتیجه نهایی آن افزایش بهره‌وری کارکنان و ارائه خدمات بهتر خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between job enrichment and job performance and organizational commitment in staff Sport Organization of Tehran Municipality
Authors
Hanie Hashemi, Mina Shakorian
Abstract
Introduction: Due to increasing competition and changes in the environment of organizations, organizations seek ways to bring help them to gain competitive advantage through human resources and among these methods can be pointed to job enrichment. Job enrichment will lead to providing job responsibilities and the challenges for employees and provides the possibility for employees to have the authority to make decisions in their works. Job enrichment is directly related to motivation and employee satisfaction. The aim of this study was to investigate the relationship between job enrichment, job performance and organizational commitment among workers of Sport Organization of Tehran Municipality.
Methodology: The study was descriptive and statistical population included all staff of Sport Organization of Tehran Municipality. with using the Cochran formula, 134 subjects were selected as sample. Sampling method was Random-cluster and the data were collected from researcher-made questionnaire to evaluate job enrichment and job performance organizational commitment questionnaire of Hamidi et al (2013) was used to assess organizational commitment. Data analysis with using Pearson correlation test was conducted.
Results: The findings show that there is a significant positive relationship between job enrichment and job performance and organizational commitment among workers of Sport Organization of Tehran Municipality.
Discussion: The results suggest that youth and sports offices must strive to enrich of their workers job and increase the responsibility and independence that it would have a significant impact on increasing their commitment to the office and will also improve their job performance and the final result will be to increase staff productivity and provide better service.
Keywords
job enrichment, Organizational commitment, Job performance, Youth and Sports Department, Tehran