مدل معادلات ساختاری سرمایه فکری و بازارگرایی در ورزش شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.653
کد مقاله : 3431-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2کارشناس امور بین الملل پژوهشگاه علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: بازارگرایی مفهومی است که از یک سو بر جمع آوری اطلاعات درباره نیاز و خواسته مشتریان و قابلیت های رقبا تمرکز دارد و از سوی دیگر با بکارگیری و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی بخش های درون سازمان منجر به ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان می‌شود. از سوی دیگر امروزه سرمایه عامل کلیدی در بازارگرایی و سودآوری شرکت‌هابشمارمی‌رود. در اقتصاد امروز، دانش بهعنوانمهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است، که از آن به عنوان سرمایه فکرییاد می‌شود. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به‌کارگرفتهشود. درواقعسرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربرمی‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی_پیمایشی، هدف کاربردی، جامعه آماری تحقیق150نفراساتید دانشگاه، مدیران (ورزشی)، روسای هیأت‌های ورزشی، کارشناسانبوداند.برای جمع‌آوری داده‌هاازپرسشنامه،بازارگرایی نارور و اسلیترو سرمایه فکری بونتیساستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلمعادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان می دهد شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخص ها در مجموعه بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت می شوند ، به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و همگی شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند .
بحث و نتیجه گیری:نتایجپژوهش با تحقیقاتفلاحی، بهارستان(2014)، زرگر و همکاران (2014)همسو بود. موضوع اصلی سرمایه ارتباطی، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است وعامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب وکار سازمان می باشد. سرمایۀ مشتری نشان دهندة توانایی بالقوه یک سازمان به سبب عوامل نامشهود بیرونی است. سرمایه رابطه ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural equation model of intellectual capital and market orientation in sports in Tehran
Authors
Maryam Rahmani, Fahimeh Mohammadhassan
Abstract
Introduction: Marketing orientation is a concept that on one hand gather information about the needs and desires of customers and competitors focused on capabilities and on the other hand is using corporate resources and the integration of divisions within an organization to create the most value for customers. The capital is now considered a key factor in market orientation and profitability of companies. In today's economy, knowledge is the most important capital, replacing the physical and financial capital, which is referred to as intellectual capital. Stewart believes that intellectual capital of knowledge, information, intellectual property, experience, competence and organizational learning that can be used to create wealth. In fact all employees, intellectual capital, knowledge and abilities it takes to create added value and lead to competitive advantage is continuous.
Methodology: The research method is descriptive-survey purpose.Practical purpose, the study population was 150 academics, administrators (Sport), heads of sports delegations, the experts are. To collect data, questionnaires, market orientation and intellectual capital Bontis Narver and Slater were used. To analyze the data, structural equation modeling (SEM) was used.
Results: The results show that indices evaluating the overall structural equation model considering these factors collectively suggested the optimal range research data support the hypothesized model developed by attending other words fitting the data to the utility model is established and all indices indicate a structural equation model.
Discussion: The results of research Fallahi, Baharestan (2014), Zargar et al. (2014) was consistent. The main theme of relationship capital, knowledge and relationships with customers in marketing channels is the main determinant factor in the transformation of intellectual capital to the market value and, consequently, business performance organization. Customer capital represents the potential of an organization external to the intangible factors. Relational capital, includes all the relationships that exist between organizations of any person or other organization.
Keywords
Structural equation modeling, Marketing, intellectual capital