تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر برخی پارامترهای راه رفتن و ظرفیت های ریوی پسران کم توان آموزش پذیر 14-18
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.655
کد مقاله : 3426-10THCONF
نویسندگان
1کارشناش ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
2هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
چکیده
مقدمه: هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر برخی پارامترهای راه رفتن و ظرفیت های ریوی پسران کم توان آموزش پذیر 14-18 سال بود.
روش شناسی: بدین منظور 20 نفر که به صورت داوطلبانه، هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در 2 گروه 10 نفری تجربی و کنترل توزیع شدند. از آزمودنی‌ها درخواست شد که 24 ساعت قبل از شروع آزمون‌های ورزشی، از فعالیت بدنی شدید و یا مصرف مواد غذایی حاوی کافئین خودداری نمایند. فرم رضایت نامه شرکت در آزمون توسط والدین آزمودنی‌ها تکمیل شد.گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه مورد مداخلات تجربی قرار گرفتند.پس از اتمام دوره تمرینی همه اندازه گیری‌های متغییرها با همان شرایط اولیه تکرار شد. برای تعیین تغییرات درون گروهی و بین گروهی از آزمون t همبسته و مستقل استفاده گردید. داده‌های آماری جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری 21 SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات پهنای راه رفتن، تغییرات طول گام، تغییرات طول دو گام، سرعت راه رفتن، پسران کم توان ذهنی گروه تمرینات منتخب اصلاحی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05>P). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات زاویه انحراف پا، FVC،FEV1 و نسبت FVC/FEV1 پسران کم توان ذهنی گروه تمرینات منتخب اصلاحی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات اصلاحی اعمال شده در این تحقیق می تواند راه حلی ارزان، مناسب و بدون عارضه جانبی برای بهبود پارامترهای راه رفتن دانش آموزان کم توان ذهنی خصوصا در زمینه سرعت گام برداری و سرعت راه رفتن باشد. اما نتایج مثبت و یا بهبودی در سیستم تنفسی حاصل نشد و نشان داده شد که این تمرینات نمی تواند اثر مثبتی بر سیستم تنفسی و شاخص های اسپیرومتری بگذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of the corrective exercise on gait parameters and lung capacity educable retarded boys 14-18 years
Authors
Seyede Maryam Rashidi, Zohre Afsharmand, Lale Behboodi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine the effect of the Corrective exercise on gait parameters and lung capacity educable retarded boys 14-18 years.
Methodology: To this end, 20 people, on a voluntary basis, targeted and were selected and then randomly divided into two experimental and control groups of 10 patients were examined. The subjects were asked to exercise for 24 hours before the tests, extreme physical exertion or avoid foods containing caffeine. The test subjects' consent form was completed by parents. The experimental group for 8 weeks, 3 sessions per week were divided about the intervention. Upon completion of the training period, all measurements were repeated varying the initial conditions. to determine changes within the group and between groups, and paired t test were used. The data collected were analyzed using statistical software SPSS21
Results: The results showed that the mean width change gait, stride length changes, changes in two steps, walking speed, mentally retarded boys corrective exercise and control groups there was no significant difference (p>0.05). The results showed that the mean deviation angle feet, FVC, FEV1 and the FVC/FEV1 mentally retarded boys corrective exercise and control groups there was no significant difference (p<0.05). But there was no positive results or improve the respiratory system and shown that this practice can have a positive effect on the respiratory system and spirometric indices.
Discussion: Corrective exercises in this study could be a solution cheap, convenient and uncomplicated for mentally retarded students improve gait parameters, especially in the field of copyright and walking speed is fast-paced.But there was no positive results or improve the respiratory system and shown that this practice can have a positive effect on the respiratory system and spirometric indices.
Keywords
spirometry, gait kinematics, mentally retarded pupils, Corrective exercises