اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با لغزش شبکه بازوئی بر درد و عملکرد اندام فوقانی بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای با دنده گردنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.656
کد مقاله : 3469-10THCONF
نویسندگان
1مربی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3استاددانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
4دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی
5مربی دانشگاه آزاد تهران غرب
چکیده
مقدمه: درمان سندروم خروجی قفسه سینه ای مشکل چالش آوری برای درمانگران می باشد، و درمان غیر جراحی به عنوان راهکار ترجیحی برای بیماران مطرح شده است. درد از نشانه های اصلی این بیماری است و بیماران برای کاهش درد در وضعیتی قرار می گیرند که کمترین درد را داشته باشند. این تغییر وضعیت بدن، باعث برهم خوردن هماهنگی در دستگاه اسکلتی-عضلانی شده و به دنبال آن درد اندام فوقانی و کاهش عملکرد فرد می‌شود. هدف پژوهش، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی به همراه تمرینات لغزش اعصاب شبکه بازوئی بر درد و عملکرد بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای که دنده گردنی داشتند، بود.
روش شناسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 38 بیمار سندروم خروجی قفسه سینه‌ای، بدون نشانه های حاد و در دسترس با میانگین سنی 7/32 ±29/9 سال به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (19=n) و کنترل (19=n) تقسیم شدند. عملکرد اندام فوقانی بیماران با پرسشنامه خودتکمیلی شانه، بازو و دست(DASH)، وجود دنده گردنی از طریق رادیو گرافی و درد بر اساس مقیاس دیداری اندازه گیری شد.
تمرینات هوازی به شکل دویدن روی تردمیل با شدت ۷۰درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 12 هفته در هر دو گروه انجام شد. گروه مداخله علاوه بر آن، تمرینات لغزش اعصاب شبکه بازوئی را انجام دادند. ارزیابی در روز اول، هفته ششم و دوازدهم پس از انجام تمرینات انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای دو، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌ های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: اختلاف معناداری در افزایش عملکرد دو گروه دیده شد(0/005=p ). همچنین میزان کاهش درد بین دو گروه اختلاف معناداری داشت (p=0/008).
بحث و نتیجه گیری: می‌توان تفاوت میانگین درد و عملکرد اندام فوقانی در دو گروه را به تمرین هوازی نسبت داد و نتیجه گرفت لغزش اعصاب شبکه بازوئی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه با تمرینات هوازی برای کاهش درد و افزایش عملکرد بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای که دنده گردنی دارند، می‌تواند سودمند باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 12-week aerobic exercises and brachial plexus gliding on pain and upper extremity function in Thoracic Outlet Syndrome patients with cervical Rib
Authors
Sara Adimi, Hamid Agha Ali Nejad, Maryam Farzad, Zahra Shams, Fariba Bakhtiyari
Abstract
Introduction: Treatment of Thoracic Outlet Syndrome (TOS) is a challenging problem for therapists, the conservative approach preferred for non-surgical treatment. Pain is the main symptom of this disease and patients for pain relief are in a situation that will have the least pain. These changes in body position affect the coordination of musculoskeletal system that followed by upper extremity pain and lake of function.The aim of this study were to evaluate The effect of 12-weeks Aerobic Exercises and Brachial Plexus gliding on pain and upper extremity function in Thoracic Outlet Syndrome patients with cervical Rib.
Methodology: In this clinical trial, 38 available patients with Thoracic Outlet Syndrome without acute symptomsa, in an average age of 29.5±7.32 years were randomly selected and assigned to the intervention(n=19) and control(n=19) groups. Evaluated function of patients with the disabilities of the arm, Shoulder and Hand questioner (DASH), cervical rib with x-ray and upper extremity pain was measured by visual analogue scale. aerobic exercises, within 12 weeks for both groups were applied, like running on a treadmill at 70 percent of maximal heart rate In addition, the intervention group did Brachial Plexus gliding. patients before intervention, after 6 and 12 weeks were evaluated. K2 test, independent t-test and repeated measure was used to analyze the results.
Results: There was significant difference in increase of function between the groups (p=0.005). Although in decrease of the pain between the groups was significant (p=0.008).
Discussion: Both the Aerobic Exercises and Brachial Plexus gliding decrease pain and improve function. However, in order to improve function and decrease the pain, the nerve gliding exercise are more effective than other one.
Keywords
Brachial Plexus gliding, aerobic exercise, Thoracic outlet syndrome, Pain, Function, cervical rib