ارزش نهاد های فرهنگی ورزشی: مرور و توسعه مفهومی طبقه بندی های ارزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.657
نویسندگان
1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
2دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان
3دانشجوی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: این مطالعه اذعان دارد که بین رویکرد اقتصادی و مفهوم ارزش در دیگر رشته ها تفاوت های وجود دارد، که این ممکن است منجر به سو تفاهم و مانع گفت و گو و انتقال دانش شود. در حالی که رسیدن به یک اجماع کامل ممکن است یکی از اهداف این مطالعه نباشد، اما این مقاله استدلال می کند که داشتن یک درک مشترک از ارزش منابع فرهنگی ورزشی ، مقایسه ، بحث و قضاوت درباره کارایی و برآورد رفاه بر یک پایه مشترک را تسهیل می کند. ارزیابی اقتصادی از ارزش بر اساس ادراک افراد و کاربرد مفاهیمی همچون ارزش استفاده و عدم استفاده است. رشته های "غیر اقتصادی" ممکن است از مفاهیمی مانند ارزش تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و زیبایی برای توصیف مشابه منفعت از نهاد فرهنگی ورزشی استفاده کند. باوجود مفهوم سازی های مختلف از ارزش، یک فرض در این مقاله این است که این مفاهیم تا حدودی با هم همپوشانی دارند. اگر چه شواهد تجربی کمی برای حمایت از چنین فرضی وجود دارد. بنابر این هدف از این مطالعه 1. توصیف تجربی و طبقه بندی 2. شناخت حوزه 3. غنی سازی درک در مورد ارزش های استفاده و عدم استفاده ای در زمینه های فرهنگی ورزشی است.
روش شناسی: از روش های کیفی برای فهم اینکه افراد چگونه نهاد های فرهنگی ورزشی را ادراک می کنند استفاده می شوند. داده های به دست امده از طریق مصاحبه در رابطه با مفاهیم اقتصادی و غیر اقتصادی تفسیر می شوند.
یافته ها: یافته ها توصیفی از ارزش اقتصادی که توسط افراد ادراک شده است را ارائه می دهد. همپوشانی که بین ارزش های استفاده ای، گزینه و میراث وجود دارد مشخص شد. از منظر اقتصادی، لزوماً تداخل این ارزش های اقتصادی در حدی نیست که افراد نتوانند ترجیحات خود را نشان دهند . با این حال، ممکن است مشکلاتی در دسته بندی واضح و شفاف آنها بوجود آید.
بحث و نتیجه گیری: داشتن یک درک غنی تر از ارزش ها در نهایت ممکن است مقایسه مفاهیم اقتصادی با مفاهیم مورد استفاده در دیگر رشته ها را بهبود بخشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The value of sport-cultural institution: A review and conceptual development of value categories
Authors
Rahim Ramezani Nezhad, Mehdi Jokar, Seyed Mostafa Dehghan
Abstract
Introduction: This study acknowledges that there are differences between an economic approach and value concepts in other disciplines, which may lead to misunderstandings and hinder dialogue and transfer of knowledge. While a complete consensus may not be one of the aims, this article argues that a common understanding of the value of cultural resources facilitates comparisons, discussions on a common basis and the judgement of efficiency and welfare estimations. An economic assessment of value is based on the perceptions of individuals and applies concepts such as use and non-use value. "Non-economic" disciplines may use concepts such as community pride, social, cultural, spiritual and aesthetic value to describe similar benefits of sport- cultural institutions. despite different conceptualizations of value, one assumption in this article is that these conceptions partly overlap. There is, however, little empirical evidence to support such an assumption. The aim of this study is therefore to; 1) empirically describe, and categorize 2) understand the scope, and 3) enrich our understanding of use and non-use value in a sport-cultural context.
Methodology: Qualitative methods are used to understand how individuals perceive sport-cultural context. The interview data is interpreted in relation to economic and non-economic concepts.
Results: The finding offers a description of economic values, in terms of the value as perceived by individuals. The overlaps between use, option and bequest value were identified. From an economic perspective, these overlapping economic values may not necessarily impair the extent to which individuals can reveal their preferences. However, problems may arise in clearly categorizing them.
Discussion: A rich understanding may eventually also improve the comparability of economic concepts with concepts used in other disciplines.
Keywords
use value, non-use value, sport-cultural