تاثیر جو اخلاقی بر تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.659
نویسندگان
مدرس دانشگاه
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش ارتباط جو اخلاقی بر اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران است. جو اخلاقی یک سازمان اشاره ای است به ادراکات مشترک افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخلاقی صحیح است و اینکه چگونه باید نسبت به مسائل اخلاقی و ارزشی در درون سازمان واکنش نشان داد.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران به تعداد 275 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود در سطح اطمینان نود درصد تعداد حجم نمونه 77 درآمده که 90 پرسشنامه توزیع شد که 84 پرسشنامه برگردانده شد، تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی ویکتور کالن(1993)، اعتماد سازمانی اسکات (2003) و تعهد سازمانی آلن و میر (1990) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای spss و smart pls استفاده گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل در سطح اطمینان 95%، میان جو اخلاقی و اعتماد و تعهد از یک سو و میان اعتماد و تعهد از دیگر سو رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: علاقه مندی سازمانی، کارایی، دوستی، روحیه کارگروهی، معنویات فردی بر اعتماد سازمانی تاثیر دارد و ضمن این که بیشترین تاثیرات بر اعتماد سازمانی به ترتیب مربوط به بعد کارایی و دوستی است. علاقه مندی فردی، دوستی، روحیه کارگروهی، مسئولیت اجتماعی، معنویات فردی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد و ضمن این که بیشترین تاثیر مربوط به بعد دوستی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of ethical climate of the organization's commitment and confidence in staff Tehran Municipality Sports
Authors
Mahsa Nematzedeh
Abstract
Introduction: The aim of the research on organizational trust relationship between ethical climate and organizational commitment Sport Organization of Tehran Municipality. Ethical climate is one of the essential factors in the trend or lack of adherence of an organization to different behaviors. an important factor in organizational behavior and negative attitudes toward the organization and efficiency of an organization's entire show. Person has organizational commitment, a strong sense of loyalty to the organization.
Methodology: The research method is descriptive and correlational. The study population, staff exercise Tehran Municipality were 275 people. To collect data three questionnaires ethical climate Victor Cullen (1993), organizational trust Scott (2003) and organizational commitment of Allen and Meyer (1990). To analyze the data, the software was used spss and smart pls.
Results: Among the ethical climate of trust and commitment on the one hand and on the other hand there is significant relation between trust and commitment.
Discussion: Interests organizational performance, friendship, team spirit, personal spiritual influence on organizational trust and also the greatest impact on organizational trust and friendship is related to efficiency point. Personal interests, friendship, team spirit, social responsibility, personal spiritual influence on organizational commitment and the fact that the greatest impact is related to friendship.
Keywords
ethical climate, organizational trust, Organizational commitment, Tehran Municipality Sports staff