تاثیر اعتقادات مذهبی در بهبود مهارتهای روانشناختی ورزشکاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.66
کد مقاله : 3027-10THCONF
نویسندگان
کارشناس ارشد روانشناسی ورزش- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تهران- تهران- ایران
چکیده
مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در روانشناسی علمی به عنوان یک پدیده تأثیرگذار بر شناخت ها و نگرش ها ، هیجانات و عواطف و رفتار و عملکرد انسان ها همواره مورد توجه روانشناسان قرار داشته است موضوع دین است. چندین اصل مشترک ذاتی میان ورزش و دین وجود دارد؛ اصولی مانند شخصییت سازی، نظم و انضباط، رقابت، آمادگی جسمی، عملکرد ثابت، تناسب اندام روانی، بیطرفی، بازی کردن با توجّه به قوانین و ملّی گرایی. لذا در این تحقیق نقش اعتقادات مذهبی در بهبود روانشناختی ورزشکاران در یک رویکرد توصیفی مورد بررسی قرارگرفته شده است.
روش شناسی:جامعه آماری این پژوهش را 200 ورزشکار نخبه فعال مرد با میانگین سنی 25 سال که در ورزش های گروهی و انفرادی در سال 1395 فعالیت داشتند و از طریق نمونه گیری تصادفی از نوع پیمایشی انتخاب شدند، تشکیل داده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش نگرش معنوی و پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست3 بود که ورزشکاران آنها را پس از توضیحات لازم و حضور داوطلبانه تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات مطابق با آزمون z تک گروهی و آزمون بی پارامتری کای اسکور (x2) برای بررسی ارتباط بین متغیرها در سطح معناداری 95 درصد استفاده شد.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها رابطه مثبت و معناداری را بین اعتقادات مذهبی و سه دسته مهارت های روانی پایه، مهارت های روان تنی و مهارت های شناختی ورزشکاران نشان داده است. (0.05>P)
بحث و نتیجه گیری: رابطه معنادار بین دو مولفه اعتقادات مذهبی و بهبود عملکرد ورزشکاران نشان می دهد: توکل بر خداوند متعال، یاری جستن از او، اعتقاد داشتن به عدل الهی و در کل داشتن اعتقادات مذهبی می تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد بنفس،کاهش اضطراب، تقویت روحیه ورزشکاران و در کل افزایش مهارتهای روانشناختی ورزشکاران داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of religious beliefs on improving athletes' psychological skills
Authors
Mohammad Mahdi Kouhestani Ordumahaleh
Abstract
Introduction: One of the important issues is the topic of religion in scientific psychology as a phenomenon affecting the knowledge and attitudes, emotions, feelings, behavior and human performance has been of interest to psychologists. There are a few common principle inherent between religion and sports, for example: Build character, discipline, competition, fitness, steady performance, mental fitness, impartial, playing with according to the law and nationalism. In this study, the role of religious belief in a better psychological athletes has been studied in a descriptive procedure.
methodolgy: The population of this study consisted of 200 male athletes with mean age of 35 years ,The athletes were active in 2016 in individual and team sports, which were selected through random sampling survey. The research tools was Inventory measure "spiritual attitude" and Inventory measure "mental skills". Athletes are completed on a voluntary basis, with the explanation that was given to them.The analysis of information according to the Z- test "one group" and Bi-parametric Chi-square test (x 2) for the relationship between variables in the significant level of 95 percent was used.
Results: Analysis of the data showed a significant relationship between religious beliefs three categories of "Mental skills base , Physical mental skills and Cognitive Skills athletes " is shown.
Discussion: The relationship between the two categories of "religious beliefs" and "improve athletic performance" show :Trust in God and invocation of God and belief in divine justice and in general religious beliefs can have an effective role in Increased confidence anxiety and boost the morale of the athletes and psychological skills of athletes in total.
Keywords
Psychological skills, Religious beliefs, Athletes