بررسی اثر تکنیک کینزیوتیپ در درمان افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.660
کد مقاله : 3462-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه هرمزگان
چکیده
مقدمه: کمردرد مزمن از شایع ترین دلایل مراجعه افراد به کلینیک های درمانی در سراسر دنیا می باشد.که موجب محدودیت حرکت و ناتوانی افراد می گردد.تخریب دیسک های بین مهره ای،سائیدگی مهره ها،کاهش خاصیت ارتجاعی بافتها و لیگامان ها از علل اصلی کمردرد مزمن می باشد.بررسی راهکارهای درمانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن از اهمیت زیادی برخوردار است.کینزیوتیپ نوعی روش درمانی است که در اختلالات مختلف اسکلتی-عضلانی بویژه کمردرد موثر است.مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده از کینزیوتیپ در تعدادی از مبتلایان به کمردرد مزمن عیراختصاصی می باشد.
روش شناسی: در یک مطالعه نیمه تجربی ،30 بیماربا میانگین سنی 25-45 سال و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی انتخاب شدند..افراد مبتلا به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه تجربی تحت مداخله با نوار کینزیوتیپ قرار گرفت و در گروه کنترل نوارکینزیوتیپ بکار برده نشد. سپس در کلیه نمونه ها شدت درد (توسط معیار دیداری درد)، میزان ناتوانی حاصل از بیماری (توسط آزمون معیار ناتوانی اوسستری) و میزان دامنه حرکتی خمیده به جلو محاسبه گردید.و در نهایت کلیه داده ها در دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج برای بررسی کاهش درد در همه بیماران گروه تجربی که از کینزیوتیپ استفاده شد کاهش درد مشاهده گردید (p ≤ 0/001). در افراد شرکت کننده در گروه تجربی از نظرمیزان خم شدن به جلو نسبت به گروه کنترل بهبودی بیشتری حاصل شد که این بهبودی در مردان بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری:استفاده از نوار کینزیوتیپ در درمان کمردردهای مزمن غیراختصاصی جهت کاهش درد ، بهبود توانایی و افزایش دامنه حرکتی فرد مفید می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The influence of kinesiotaping in patients with chronic low back pain
Authors
Azam Abbas Zade
Abstract
Introduction: Pain in the lumbosacral spine is currently one of the most common pain complaints among the elderly. About 72% of the population have at least once been treated by a doctor for back pain. Degenerative changes of intervertebral joints, overloads, intervertebral disc diseases, and dysfunction of spinal ligaments are very often responsible for the formation of back pain
Methodology: The study was conducted among 30 patients with chronic lumbar pain. The age range was 25-45 years. Subjects were randomly divided into two groups of 15 (study group, where Kinesio Taping was used, and a control group without Kinesio Taping application). To assess the degree of pain experienced by the patient a Visual Analogue Scale (VAS) in the horizontal format from 0-10 was used, on which subjects scored the severity of pain.
Results: In all patients, who had a KinesioTaping patch applied on the lumbosacral spine pain measured by VAS reduced (p≤ 0.001). Considering the spine mobility in the tilting position improved in men in the study group in terms of tilting to both sides. In all patients, the application of a KinesioTaping patch significantly improved the scores in the "finger-floor" flexion test (p≤0.01), and the extension range (p≤ 0.01).
Discussion: KinesioTaping is a beneficial method reducing pain and improving the mobility in the lumbosacral spine. In all patients, who had a KinesioTaping patch applied on the lumbosacral spine pain measured by VAS reduced (p≤0.001). Considering the spine mobility in the tilting position improved in men in the study group in terms of tilting to both sides. In all patients, the application of a KinesioTaping patch significantly improved the scores in the "finger-floor" flexion test (p ≤ 0.01), and the extension range (p ≤ 0.01).
Keywords
Kinesiotape, unspesific chronic low back pain, Pain range of motion