تدوین و اولویت بندی راهبرد های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.661
کد مقاله : 3433-10THCONF
نویسندگان
عضو علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه: مدیران به فراست دریافته اند که با تعیین و تبیین اهداف و ماموریت های سازمان در بلند مدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر رسانده و ترتیبی فراهم آورند که سازمان بهتر کار کند و نسبت به محیط خود واکنش نشان دهد. از این رو استفاده از برنامه های راهبردی و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمان ها مطرح گردیده است لذا هدف از انجام این پژوهش، تدوین و اولویت بندی راهبرد های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود.
روش شناسی: جامعه آماری شامل 69 نفر از مدیران کل و کارشناسان ارشد اسبق و کنونی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و اعضای علمی و دانشجویان مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور که در زمینه فعالیت-ها و مشاغل ورزشی دانشگاه پیام نور نقش داشته‌اند بود، که به لحاظ محدودیت تعداد نفرات، نمونه برابر با جامعه آماری و به صورت تمام شمار انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه پرداخته شد و از پرسشنامه های نظرسنجی وPEST SCAN ( آلفا=0/91) و تحلیل SWOT و با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحلهء تحلیل راهبردی، 7 قوت ،7 ضعف ،7 فرصت و 7 تهدید تایید و بر اساس آزمون فریدمن، رتبه بندی شدند همچنین با استفاده از جدول ارزیابی عوامل درونی و جدول ارزیابی عوامل بیرونی و محاسبات لازم، ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ موقعیت راهبردی درمنطقه SO شناسایی شد.
یافته ها: براساس تحلیل SWOT، در مجموع 10 راهبرد شامل 5 راهبرد SO، 2 راهبرد ST ، 2 راهبرد WO و 1 راهبرد WTبرای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تدوین شد. راهبرد های شناسایی شده با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی راهبرد ها تعیین گردیدند.
بحث و نتیجه گیری: مطالعات نشان می دهد اجرای راهبرد سخت است و عدم همسویی کارکنان با راهبردها، عدم تعهّد مدیریّت ارشد، و عدم تخصیص منابع لازم، بین تدوین و اجرای راهبرد در سازمان ها، خلاء قابل توجّهی ایجاد می نماید، ولی چیزی که حائز اهمیت است اینکه عدم تخصیص منابع لازم را برای اجرای راهبرد ها را می توان از طریق اولویت بندی راهبرد ها مدیریت نمود و ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) ابزار مناسبی برای این کار می باشد که در پژوهش حاضر اگر اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با محدودیت منابع مواجه باشد می تواند راهبردهای اولویت اول تا سوم را اجرا نماید
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design and Prioritize strategies University Sport of Payame Noor University by the Matrix (QSPM)
Authors
Mahdi Goodarzi
Abstract
Introduction: The managers have recognized that by determining the goals and the Organization’s missions in a long term, they can achieve their programs to make organization work better and respond to its environment. Therefore, using comprehensive and strategic programs have been introduced as a necessity in organizations so the purpose of this study was Design and Prioritize development strategies University Sport of Payame Noor University by the Matrix (QSPM).
Methodology: Document analysis, relevant literature review, surveys, PEST SCAN (α= 0.91), SWOT analysis and meetings were used to collect the data. 23 ex General Managers and General Manager and experts of Physical Education General Department and Members of physical education academic board in Sciences and sport management PhD students Payame Noor University who had a role in university sport were selected and surveyed. By Delphi method, meetings and several strategic analyzing steps, 7 strengths, 7 weaknesses, 7 opportunities and 7 threats were recognized and ranked by Friedman test.
Results: Research findings showed that the collected information shows the situation of university sport in Payame Noor University in the axis in (SO) region. By the evaluation of resources and internal external information, we can present a collection of approaches and programs. Realization of the goal university sport and employment of all provincial and native capacities along with the growth and development of university sport in this university was presented. Prioritized strategies by the Matrix (QSPM) include: Development of internal competition, removing barriers academicians to participation in sport, Development of sports facilities
Discussion: Studies show that strategy was designed is very difficult for fulfill because the organization resource are very limited so use QSPM matrix is very suitable for allocation of resources and in this study, Payame Noor University could fulfilled the top three priorities strategies.
Keywords
Strategy, Matrix (QSPM), Physical Education General Department of Payame Noor University