اثر هشت هفته تمرین قدرتی با محدودیت جریان خون بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در دختران با اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.662
نویسندگان
1گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری
2دانشگاه آزاد آزادشهر
3دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
چکیده
مقدمه: به روشنی مشخص شده است که افزایش فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی ارتباط دارد، اما شدت مطلوب یا مدت فعالیت ورزشی برای کاهش خطر هنوز شناخته نشده است. در کنار تمرینات هوازی، تحقیقات نشان داده‌اند که تمرینات قدرتی منجر به بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی می‌شود. اکثر این مطالعات از تمرینات قدرتی سنتی با شدت بالا استفاده کرده‌اند. با توجه به نقش تمرینات قدرتی با شدت کم و با محدودیت جریان خون در هایپرتروفی عضلانی، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی با محدودیت جریان خون بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در دختران با اضافه وزن می باشد.
روش شناسی: 20 نفر از دانشجویان دختر دارای اضافه وزن انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مقاومتی با محدودیت جریان خون و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از شروع برنامه تمرینی از تمام آزمودنی‌ها در حالت ناشتا خونگیری انجام گرفت و سطوح تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL –C، LDL –C تعیین گردید. گروه تمرینی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته به اجرای برنامه تمرینی خاص خود پرداختند. برنامه تمرین شامل حرکات باز شدن زانو، جلو بازو، پشت پا، پشت بازو و پرس پا در سه ست بود. قبل از شروع تمرین اصلی قسمت پروگزیمال هر دو ران و یا هر دو بازو با کش لاستیکی بسته و تمرین با شدت 20 تا 30 درصد 1RM و در 4 ست (ست اول 30 تکرار و 3 ست با 15 تکرار) انجام شد. استراحت بین ستها 45 ثانیه بود. برای تجریه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و وابسته استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح HDL و تری گلیسیرید بعد از 8 هفته تمرین در مقایسه با گروه کنترل و همچنین از پیش آزمون به پس آزمون تفاوت معناداری داشت در حالیکه وزن، شاخص توده بدنی، کلسترول تام و LDL-C تغییر معناداری نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل نداشتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق به نظر می‌رسد که تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون که با شدت پایین انجام می‌شود ممکن است جایگزین مناسبی برای تمرینات مقاومتی سنتی و با شدت بالا برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزن باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
the effects of eight weeks blood flow restriction training on cardiovascular risk factors in overweigth women
Authors
Amin Farzaneh Hesari, Razieh Mosavi Khorshidi, Akram Ebrahimi
Abstract
Introduction: It is clear that increase of physical activity and fitness relate with decrease of cardiovascular risk factoes. In this case, optimal intensity and or duration of exercise has not clearly (1). Studies have showed strength training resulted in improvement of cardiovascular risk factors. The most studies have used high intensity resistance training (2). Concerning the effect low intensity and with blood flow restriction resistance training in hypertrophy (3), This study examined the effects of eight weeks of application as blood flow restriction training (BFRT) on cardiovascular risk factors in over weigth women.
Methodology: 20 over weigth women randomly divided into two groups: BFRT and control. BFRT comprised 8 weeks and three sessions and was consisted knee extention, knee flexion, elbow curl and elbow extention. The exercise protocol required subjects to perform exercises at 20-30% of their 1RM for 4 sets, (30 repetitions for the first set followed by 3 sets of 15 repetitions) and with 45 seconds of rest between all sets. during per exercise, elastic wraps were applied to the upper arms and or thighs for blood flow restriction (3). Measured in the study included blood means: (TC, TG, HDL-C, LDL-C). t-test was used for analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference in serum TG and HDL-C levels after 8 weeks of BFRT than control group. no significant difference showed for weight, BMI, TC and LDL-C between groups.
Discussion: In conclusion, BFRT can improved cardiovascular risk factores in over weigth women and can replace with high intensity resistant training.
Keywords
blood flow restriction training, cardiovascular risk factors, Overweight