مقایسه دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی در مورد آموزه های دینی و معنوی با دانشجویان سایر رشته ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.663
کد مقاله : 3369-10THCONF
نویسندگان
1هیات علمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2هیات علمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3دانشجو- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
مقدمه: دین به عنوان پدیده‌ای گسترده و اثرگذار، نظام اعتقادی سازمان ‌یافته‌ای است که همراه با مجموعه‌ای از آیین‌ها و اعمال، تعیین‌کننده‌ شیوه‌ پاسخ‌دهی افراد به تجارب زندگی است. اعتقاد به باورها و عمل به آنها می‌تواند شیوه زندگی فردی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. ارتباط دین با سبک زندگی در حوزه‌های مختلف دانش قابل طرح و بررسی است. در آیین رها بخش اسلام، نوع و شکل ورزش مسئله نیست، بلکه هدف و جهت‌گیری ورزش مهم است. در اسلام ورزش هم مثل هر چیز باید به سوی پروردگار باشد و اگر چنین باشد، رواست. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی ‌در مورد آموزه‌های دینی و معنوی و همچنین مقایسه آن با دیدگاه دانشجویان سایر رشته‌ها اجرا شد.
روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بوده و داده‌های آن به صورت میدانی و استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه آموزه‌های دینی و معنوی شامل۳۰ سئوال با مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بود. 189 نفر از دانشجویان علوم ورزشی و سایر دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید مدنی بود به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین امتیازات آموزه‌های دینی و معنوی در گروه دانشجویان علوم ورزشی برابر 457/20±64/112 و برای دانشجویان سایر رشته‌ها برابر 347/21±58/111 بود. میانگین‌های به دست آمده برای هر دو گروه دانشجویان ( علوم ورزشی و سایر رشته‌ها) بالاتر و بیشتر از حد متوسطبود. همچنین در مورد زیر مجموعه‌های آموزه‌های دینی و معنوی مشخص شد که میانگین امتیازات ابعاد اعتقادت دینی، عبادات جمعی و عبادات فردی در گروه دانشجویان علوم ورزشی بیشتر از میانگین امتیازات دانشجویان سایر رشته‌ها بود ولی در مورد ابعاد اخلاق و تکالیف فرد و معنویت گرایی میانگین امتیازات دانشجویان سایر رشته‌ها بیشتر بود.. تفاوت معنی‌داری در میانگین امتیازات آموزه‌های دینی و معنوی و زیر مجموعه‌های آن در بین گروه‌های دانشجویان وجود ندارد. تفاوت معنی‌داری بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل دانشجویان مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از لحاظ آموزه‌های دینی و معنوی دانشجویان دانشگاه در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارند. در ضمن دانشجویان علوم ورزشی و سایر دانشجویان از نظر دین‌داری تفاوت چندانی با هم ندارند و دیدگاه و نظرات آنها در مورد آموزه‌های دینی و معنوی مشابه و یکسان است. همچنین مشخص شد که ویژگی‌های فردی دانشجویان (سن، وضعیت تاهل و جنسیت) تاثیر و ارتباطی با آموزه‌های دینی و معنوی آنان ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sport Sciences students' attitude about religious and spiritual matters with other disciplines students
Authors
Yousef Yavari, Roghayeh Fakhrpour, Parisa Gholizadeh
Abstract
Introduction: Religion as a widespread and influential phenomenon is an organized belief system that determines the way people respond to life's experiences. Beliefs and actions according to them can affect their personal and social lifestyle. The relationship between religion and lifestyle in different fields of knowledge could be reviewed. In Islam, like all other things, sports should be to the Lord, and if so, is permissible. This study aims to determine and also to compare students' views about religious and spiritual matters and subjects among sport science and other disciplines.
Methodology: The research was descriptive and its data gathered by means of a questionnaire. The study population included sport sciences and other disciplines students of Azarbaijan Shahid Madani Universitiy, among which 189 members randomly were selected as the samples. Religious and spiritual matters questionnaire contains 30 questions with Likert five points scale. To analyze data independent t-test was used to compare groups and Pearson correlation coefficient was used for the relationship between variables at p≤0.05 level.
Results: Data analysis showed that the mean scores of religious and spiritual teachings in sport science students was 112.64± 20.457 and for students of other disciplines was 111.58±21.347 respectively. Mean values obtained for the two groups (sports science and other disciplines) were higher than average score. There was not a significant difference in the mean scores of religious and its subsets among student groups. A significant difference was not seen based on gender and marital status of students.
Discussion: The results suggest that religious and spiritual matters of students are in a favorable and good situation. It was also found that individual characteristics of students (age, marital status and gender) have no impact on their views about religious and spiritual matters.
Keywords
Religious, spiritual matters, students, Sport Sciences