تاثیر یک برنامه تمرین لیوان چینی برهماهنگی دودستی و چالاکی دستی مردان سالمند
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.664
کد مقاله : 3370-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشدرفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ایران
2استادیار/ دانشکده تربیت بدنی علامه طباطبایی تهران
3استاد رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
چکیده
مقدمه: سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی های عملکردی و از سوی دیگر، به این دلیل که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، نیازمند توجه ویژه و حمایت های لازم اند. یکی از آسیب های این دوره کاهش یکپارچگی حسی حرکتی است که به تبع آن افراد سالمند در هماهنگی دودستی و انجام حرکات ظریف که نقش مهمی در فعالیت های روزمره زندگی دارد، دچار نقص می شوند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر هماهنگی دودستی و چالاکی دستی مردان سالمند بود.
روش شناسی: روش مطالعه تحقیق نیمه تجربی بود. بدین منظور 38 مرد سالمند با میانگین (1/4±72/7) سنی به‌صورت در دسترس از سرای سالمندان انتخاب شدند. پس از گرفتن پیش‌آزمون با استفاده از تست پوردو پگبورد و دستگاه هماهنگی دودستی، آزمودنی‌ها بر اساس نمرات کسب شده در پیش‌آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. مداخلات تمرینی در این تحقیق، تمرینات بازی لیوان چینی بود. تمرینات لیوان چینی شامل 16 جلسه تمرین بود که در مدت چهار هفته به‌صورت چهار جلسه 45 دقیقه ای اجرا گردید. به منظور بررسی اثر تمرین از آزمون کلموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، آماره لون جهت بررسی تجانس واریانس ها و از آزمون تجزیه و تحلیل کووریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد، تفاوت معناداری بین نمرات پس آزمون متغیر سرعت چالاکی دستی وجود داشت (0/05≥P) ولی در خطای چالاکی دستی تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود (0/05≤P). همچنین در متغیر زمان ساعتگرد و زمان پادساعتگرد هماهنگی دودستی نیز نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معناداری میان پس آزمون نمرات گروه کنترل و تجربی وجود داشت (0/05≥P).
بحث و نتیجه گیری: در تحقیقات گذشته نشان داده شده است که با بالا رفتن سن بتدریج ادراک حسی ضعیف شده و منجر به بدتر شدن عملکرد حرکت های ظریف در فعالیت های روزمره و برخی دیگر به دلیل تغییرات وابسته به سن در قدرت و میزان لامسه در دست، می شود. انجام مداخلات ادراکی- حرکتی و فعالیت های بدنی می تواند در بهبود عملکرد حرکات ظریف سالمندان به خصوص سالمندانی که دچار عارضه خاصی نشده اند نقش موثری داشته باشد، و باعث کیفیت زندگی بهتر و استقلال هرچه بیشتر این قشر از جامعه شود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان جهت ارتقاء هماهنگی دودستی و چالاکی دستی سالمندان، از تمرینات بازی لیوان چینی در برنامه های ورزشی و روزمره، مراکز توانبخشی و سرای سالمندان استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a speed stacking training program on bimanual coordination and manual dexterity in elderly men
Authors
Moein Najaf Zade Baghdadi, Zahra Poor aghayi ardakani, Zahra Salman
Abstract
Introduction: The elderly due to aging and decreased functional abilities and on the other hand, because they are the most vulnerable segment of society, requires special attention and support. One of injuries this period reduced is sensory- motor integration that consequently the elderly in bi-manual coordination and fine motor that important role in the activities of daily living, have deficient. The aim of this study were the effect of a speed stacking training program on bi-manual coordination and manual dexterity in elderly men.
Methodology: The method was semi-experimental research study. For this research, 38 elderly man (72.7±1.4) years were selected using available sampling that nursing home. After taking a pretest by Purdue Peg board and bi-manual coordination test, based on scores, subjects were divided in two groups, control and experimental. Interventions consist of sport stacking games training. Sport stacking training was performed in4 weeks, 45 min sessions, 4 times per week. For data analyzing, Kolmogorove-Smirnov test for normality, Levene`s test for homogeneity of variances were used.
Results: ANCOVA test results showed, difference between post test scores variable of speed manual dexterity was a significant (P≤0.05) but the error of manual dexterity difference between the two groups was not significant (P≥0.05). Also, in variable of clockwise and counterclockwise time bi-manual coordination results showed that significant differences were between control and experimental groups in post-test scores (P≤0.05).
Discussion: In previous studies it has been shown that with aging sensory perception progressively weakened and leading to deterioration of fine motor function in everyday activities and others due to age-related changes in strength and amount of touch in hand. Do perceptual-motor interventions and physical activities can improve fine motor function in elderly especially the elderly who are not experiencing Specific diseases, have an effective role, and was the better quality of life and independence of this stratum of society. According to the results of this study can be used to upgrade bi-manual coordination and manual dexterity elderly, use of speed stacking training in exercise programs and daily, rehabilitation centers and nursing homes.
Keywords
Sport stacking, Bimanual coordination, manual dexterity, aging