توسعه آزمون پایین آوردن دوپا و بررسی پایایی آن در ورزشکاران مرد دانشگاهی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.665
کد مقاله : 3371-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده
مقدمه: ثبات مرکزی نقش مؤثری در عملکرد ورزشی و پیشگیری از آسیب اندام‌ها ایفا می‌کند. ورزشکارانی که ثبات ضعیف‌تری در ناحیه مرکزی بدن دارند در مقایسه با ورزشکاران دیگر بیشتر مستعد آسیب هستند. آزمون‌های زیادی برای ارزیابی ثبات مرکزی وجود دارد ولی اغلب این آزمون‌ها سطح‌بندی شده نیستند و تفسیر نتایج آن‌ها جهت تمییز ورزشکاران ضعیف و قوی مشکل می‌باشد. بنابراین هدف این تحقیق، توسعه نحوه‌ی نمره‌گذاری آزمون پایین آوردن دوپا و تعیین پایایی آن در ورزشکاران مرد دانشگاهی می‌باشد.
روش شناسی: آزمون پایین آوردن دوپا به سبب پویا بودن و دشواری اجرای آن، یک آزمون مناسب جهت ارزیابی ثبات مرکزی ورزشکاران می‌باشد. در این آزمون ورزشکار درحالی‌که به پشت خوابیده، پاها کشیده و عمود بر بدن هستند، شروع به پایین آوردن دو پا می‌کند. زاویه بین پاها و خط افق در لحظه‌ای که کمر ورزشکار از زمین جدا می‌شود به‌عنوان رکورد ورزشکار ثبت می‌شود. هر چه زاویه بین پاها با خط افق کمتر باشد، ثبات مرکزی ورزشکار بالاتر است1. ما برای تفسیر بهتر نتایج این آزمون، از شروع تا پایان آزمون را به چهار فاصله مساوی تقسیم کردیم. از نقطه‌ای که ورزشکار شروع به پایین آوردن پاها می‌کند تا سطح زمین80 درجه (با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری خلف ران و ساق) می‌باشد. بنابراین ارزیابی به‌صورت عالی (صفر تا 20 درجه)، خوب (20 تا 40 درجه)، متوسط (40 تا 60 درجه) و ضعیف (60 تا 80 درجه) صورت گرفت، برای اندازه‌گیری زاویه اندام‌ها با زمین از گونیامتر استفاده شد. 15 نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران طی دو جلسه و به فاصله یک روز آزمون شدند. داده‌های به‌دست‌آمده برای بررسی پایایی درون آزمونگر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: داده‌های حاصل از آزمون پایین آوردن دوپا، همبستگی آزمون_باز آزمون عالی داشت (0/81=r).
بحث و نتیجه گیری: نتایج آزمون پایین آوردن دوپا هنگامی‌که به‌صورت چهار ارزشی ( عالی، خوب، متوسط و ضعیف ) گزارش می‌شود پایایی بالایی دارد و تفسیر نتایج آن به این روش برای مربیان ورزشی آسان‌تر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Development and reliability of double leg lowering test in collegiate male athletes
Authors
Behnam Koohpeyma, Hooman Minoonejad, Mohammad Ezzati
Abstract
Introduction: Core stability plays major role in athletic performance and injury prevention. Athletes who have a poor core stability are more susceptible to sustain injury than other athletes. There are a plethora of tests that assess core stability, many of which have a vague or unclear scoring system and interpretation of tests results is difficult. Therefore, this study aims to develop the double leg lowering test scoring system and establish the intra-rater reliability of adapted method.
Methodology: Double leg lowering test was considered appropriate for athletes due to being dynamic and difficulty in its implementation. In this test, the athlete while lying on his back, legs stretched perpendicular to the body, starts to bring down the two legs. The angle between the legs and the horizontal line at the moment the athlete waist is removed from the ground recorded as an athlete score. The lower angle between the legs with the horizontal line, the higher the athlete's core stability. For better interpretation of test results, from start to finish of the test divided into four equal distance. From the point the athlete begins to bring down the legs to the ground were considered 80 degrees (with respect to the flexibility of the posterior thigh and leg). So evaluation was performed as excellent (0 to 20 degrees), good (20 to 40 degrees), moderate (40 to 60 degrees) and poor (60 to 80 degrees). Goniometer was used to measure the angle of the limb to the ground. 15 athletes of Tehran University were tested during two sessions, with an interval of one day. The data were analyzed to assess the intra-rater reliability.
Results: recorded scores during test had an excellent test-retest correlation (r=0.81).
Discussion: When the results of double leg lowering test reported as quadrivalent (excellent, good, moderate and poor), it has high reliability and interpretation of the results in this way is easier for coaches.
Keywords
core stability, intra-rater reliability, double leg lowering test