تاثیر تغییرات دی اکسید کربن شریانی در الگوی تنفسی بر موفقیت ورزشکاران تنیس روی میز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.666
کد مقاله : 3372-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده
مقدمه: مسابقه ورزشی علاوه بر استرس جسمانی، استرس روانی را نیز به همراه دارد که می تواند موجب پرتهویه ای، هیپوکاپنیا و در نتیجه آلکالوز شود. آلکالوز تنفسی به دلیل ایجاد هایپوکسی تمایل سوخت و ساز بدن از سیستم هوازی به سیستم بی هوازی را بیشتر می کند و همین تغییر موجب بروز خستگی زودرس و اختلالات عضلانی می شود. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر تغییرات CO2 شریانی در الگوی تنفسی بر موفقیت ورزشکاران تنیس روی میز در یک مسابقه رسمی انجام شد.
روش شناسی: 18 تنیسور مرد حرفه ای شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر استان خوزستان در 61 مسابقه مورد مطالعه قرار گرفتند. هیچ کدام از ورزشکاران دارای اختلال الگوی تنفسی نبودند. پیش و پس از هر مسابقه زمان واکنش و فشار CO2 انتهای بازدمی با استفاده از دستگاه کَپنوگراف اندازه گیری شد. در انتهای مسابقات شرکت کنندگان در دو گروه برنده ها و بازنده ها قرار داده شده و میانگین زمان واکنش و CO2 انتهای بازدمی با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. برای تغییرات درون گروهی نیز از آزمون t زوجی استفاده شد.
یافته ها: رکورد زمان واکنش پس از مسابقه، هم در برنده ها و هم در بازنده ها افزایش معناداری نشان داد(p<0/001). فشار CO2 انتهای بازدمی پس از مسابقه در گروه برنده ها نسبت به پیش از مسابقه افزایش معناداری نشان داد(p<0/001). برعکس، در گروه بازنده ها فشار CO2 انتهای بازدمی پس از مسابقه به طور معناداری کاهش یافت(p<0/001). تفاوت معناداری در تغییرات فشار CO2 انتهای بازدمی بین برنده ها و بازنده ها وجود داشت(p<0/001). میزان افزایش رکورد زمان واکنش در بازنده ها بطور معناداری بیشتر از برنده ها بود(p≤0/018).
بحث و نتیجه گیری: کاهش فشار CO2 انتهای بازدمی و همچنین افزایش بیشتر زمان واکنش در بازنده ها نسبت به برنده ها می تواند انعکاس دهنده ی آلکالوز و کاهش کیفیت خونرسانی به بافت های فعال و مغز در آن ها باشد. با توجه به ظرافت ورزش تنیس روی میز احتمالاً کاهش فعالیت های شناختی ناشی از کاهش اکسیژن رسانی به مغز می تواند تا حدودی دلیل باخت را توجیه کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of arterial carbon dioxide in breathing pattern on Success in table tennis players
Authors
Hekmat Shekarriz, Mohammad Galedari, Majid Ravanbakhsh
Abstract
Introduction: A sport competition is a condition which includes both physical stress and mental stress that can cause hyperventilation, hypomania and consequently alkalosis. Respiratory alkalosis due to developing hypoxia increases the tendency of body metabolism from aerobic system to anaerobic system and this change can cause early fatigue and muscular problems. The present study has been conducted to study the effect of arterial CO2 changes in respiratory pattern on achievements of table tennis players in an official competition.
Methodology: A total 18 professional male table tennis players participated in 61matchs were studied. No athlete had breathing pattern disorder. Before and after each match reaction time and end tidal CO2 were measured via capnography. At the end of the match, the participants were classified into two groups of winners and losers and the average of reaction time and end tidale CO2 was measured using independent t test. The paired t test was also used for within group changes.
Results: The reaction time significantly decreased in both winners and losers (P<0.001). The end tidal CO2 significantly increase in winners group (P<0.001). In contrast, end tidal CO2 significantly decrease after match (P<0.001). There was a significant difference in end tidal CO2 between winners and losers (P<0.001). The increase in reaction time in losers was significantly more than winners (P≤ 0.018).
Discussion: The decrease of end tidal CO2 as well as more increase in reaction time in losers relative to winners can reflect alkalosis and the decrease in the quality of blood flow to active tissues and brain in them. Due to the delicacy of table tennis, it is likely that the decrease in cognitive activities because of decrease in oxygenation to the brain, to some extent, can justify the cause of lose.
Keywords
Breathing pattern disorder, end tidal CO2, Capnograph, Success, table tennis