تأثیر زمان‌های استراحت 90 ثانیه و 180 ثانیه بین نوبت‌های تمرینی بر میزان بیان ژن‌ CGRP هیپوکمپ بلافاصله و دو ساعت پس از تمرین مقاومتی شدید در موش‌های نر ویستار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.667
نویسندگان
1استادیار فیزیولوژی ورزشی،دانشگاه زنجان
2کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی
3استادیار رفتارحرکتی،دانشگاه زنجان،ایران
4هیات علمی دانشگاه زنجان
چکیده
مقدمه: CGRP یک پپتید 37 اسیدآمینه‌ای است که در محل پیوندگاه عصبی-عضلانی جهت کنترل تعداد گیرنده-های استیل‌کولینی عمل می‌کند. CGRP هم در اعصاب مرکزی و هم در اعصاب محیطی تولید شده و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ آن ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ می‌شود. تعیین بهترین فاصلۀ استراحتی بین دوره‌های تمرین ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ برای رسیدن به مناسب‌ترین پاسخ و یا سازگاری نیازمند انجام بررسی‌های دقیق‌تر بین بازه‌های استراحتی مختلف است.
روش‌شناسی: تعداد سر موش صحرایی نر ویستار به صورت تصادفی در 5 گروه قرار گرفتند. گروه ‌های تمرینی یک جلسه تمرین مقاومتی (صعود از نردبان عمودی یک متری با 26 پله) با 4 نوبت، 5 تکرار با استراحت‌های 90 یا 180 ثانیه بین نوبت‌ها را اجرا کردند. بار برابر با حدود150% وزن بدن موش‌ها بود. برای ارزیابی بیان ژن CGRP از تکنیک Real Time PCR استفاده شـد.
یافته ها: نتایج آنووا نشان داد که مقدار CGRP بلافاصله پس از تمرین در گروه 90 ثانیه (1/19±17/29) به طور غیرمعنی‌داری(p=0/08) بالاتر از گروه کنترل(3/84±15/06) و 180 ثانیه استراحت(2/88±12/28 p=0/06,) بود. از طرفی دیگر، دو ساعت پس از تمرین مقدار CGRP در گروه 180 ثانیه (1/18±16/72) به طور غیرمعنی‌داری (p=0/09) بالاتر از گروه کنترل (3/84±15/06) و گروه 90 ثانیه (2/05±13/38 ، p=0/13 ) بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، با اینکه تفاوت‌های بین گروهی CGRP معنی‌دار نبود اما تغییرات آن قابل توجه و تأمل بود. با توجه به اینکه CGRP هم در حجیم سازی و هم در افزایش قدرت نقش دارد و بیان این پپتید در تشریح بلافاصله در گروه 90 ثانیه و در تشریح 2 ساعت بعد در گروه 180 ثانیه بصورت قابل توجهی بالاتر بود، به نظر می‌رسد ورزشکارانی که با هدف افزایش قدرت تمرین می‌کنند، بهتر است تمرین خود را با فاصله استراحتی 180 ثانیه بین نوبت‌‌های تمرینی انجام دهند و ورزشکارانی که به منظور افزایش حجم عضلانی تمرین می‌کنند در صورت اجرای نوبت‌های تمرینی با فواصل 90 ثانیه به نتایج مطلوب‌تری می‌رسند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of 90 seconds and 180 seconds rest intervals between sets on gene expression of CGRP in hippocampus immediately and two hours after strenuous resistance exercise in male Wistar rats
Authors
Ali Gorzi, Rahele Jazaei, Ahmad Rahmani, Abasali Bahari
Abstract
Introduction: CGRP is a 37 amino acid peptide which acts at the neuromuscular junction and controls the number of AchRs. CGRP is produced in both peripheral and central neurons and resistance training increases CGRP content in muscles. Determining the best rest interval times between sets in resistance exercise training for having proper response and adaptation require more precise studies on different rest interval times.
Methodology: 20 male Wistar rats have been categorized randomly into five groups. Exercise groups had one resistance session (climbing a one meter vertical ladder with 26 steps) for four sets, five repetitions with 90 or 180 sec rests between sets. The load (suspended from tail) was equal to 150 percent of the weight of rats. To evaluate the CGRP gene expression, the real time-per technique was used.
Results: ANOVA results showed that immediately after exercise, the amount of CGRP in 90 seconds group (17.29±1.19) was insignificantly (p=0.08) higher than the control group (15.06±3.84) and 180 seconds (p=0.06, 12.28±2.88), respectively. On the other hand, two hours after exercise, the amount of CGRP in 180 seconds (16.72±1.18) was insignificantly (p=0.09) higher than the control (15.06±3.84) and 90 seconds (p=0.13, 13.38±2.05) groups.
Discussion: According to our findings, although the differences between groups in CGRP were not significantly but it was noticeable. Since CGRP has direct role in both hypertrophy and increasing strength and on the basis of our findings, expression of this peptide immediately after sacrifice in 90 seconds group and 2 hours after sacrifice in 180 seconds groups was higher, it seems that athletes who are training to increase strength should use rest intervals of 180 seconds between sets and athletes who are training to enhance muscle mass should use rest intervals of 90 seconds to reach better results.
Keywords
Strenuous resistance exercises, Rest intervals, Calcitonin gene related peptide