بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی قشری C3 و C4
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.668
کد مقاله : 3378-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
2مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
مقدمه: چگونگی کنترل یک دست در تعامل با کنترل دست دیگر در حرکت همزمان دودست، یک مسئله اساسی را برای محققانی که به مطالعه هماهنگی حرکتی می‌پردازد، مطرح می‌سازد. حرکات دودستی نیازمند هماهنگی دستها ازنظر فضایی و زمانی هستند که احتمالاً توسط مکانیسم‌های بین نیمکره‌ای که خروجی حرکت از مغز را کنترل می‌کنند به دست می‌آید. برتری جانبی از عوامل درونی مهم در اجرای حرکتی محسوب می‌شود و اگرچه اولویت‌های برتری متفاوت‌اند، ولی درنهایت یک‌طرف غالب می‌شود و عملکرد مؤثرتری نسبت به طرف دیگر در هنگام یادگیری دارد.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان این پژوهش 20 نفر زن (10 چپ‌دست و 10 راست‌دست) با میانگین سنی 42/8 سال بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و در 2 گروه 10 نفره (راست‌دست و چپ‌دست) قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل: دستگاه هماهنگی دودستی و دستگاه الکتروآنسفالوگرافی بود. شرکت‌کنندگان سه سطح دشواری تکلیف هماهنگی دودستی را انجام دادند که در حین انجام تکلیف ثبت مغزی از نواحی C3 و C4 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داده‌است‌که، توان امواج مغزی چپ‌دست‌ها و راست‌دست‌ها حین انجام تکالیف هماهنگی دودستی در ناحیه C3 تفاوت معنی‌داری ندارد ولی در ناحیه C4 این تفاوت معنی‌دار است.
بحث و نتیجه‌گیری: مطالعات نشان دادند که ثبات دست‌برتری ممکن است در برخی تکالیف که نیاز به هماهنگی سریع و دشوارتر بین دست‌ها دارند مضراتی داشته باشد. چپ‌دستی صفتی خنثی نیست، اما درواقع مزیت‌های قطعی را برای جمعیت چپ‌دست به ارمغان می‌آورد. این مزیت چپ‌دست‌ها نسبت به راست‌دست‌ها در فعالیتهای رقابتی بین افراد، همچنین در انجام تکالیف دودستی، به‌خصوص آن‌ها که نیاز به هماهنگی بین فرآیندهای بینایی و حرکتی هستند، ثبت شده است. هولینگ و همکاران (2010) در تحقیق خود درزمینه‌ی همزمانی قشری – نخاعی، هنگام یادگیری یک تکلیف پیچیده دودستی، بیان کردند که شبکه‌های قشری و زیر قشری پیچیده درگیر در عملکرد حرکتی، با ظرافت با همدیگر همکاری میکنند. آن‌ها نقش همکاری بتا در یادگیری حرکتی را نیز بررسی‌کردند. در بررسی‌های الکتروآنسفالوگرافی طی حرکات دوطرفه‌ی اندام، نیمکره‌ی‌برتر فعالتر از نیمکره‌ی غیربرتر بوده که این امر با سرکوب امواج آلفا و بتا و نیز اتصالات درون‌نیمکره‌ای نشان داده شده است. احتمالا چپ دست‌ها به دلیل استفاده بیشتر از نیمکره مسلط فعالیت بیشتری در نواحی قشری خود حین انجام تکالیف حرکتی دودستی دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of handedness and bimanual coordination task difficulty on the brain waves of cerebral cortex regions of the C3 and C4
Authors
Hadis Gholampur, Mohammadreza Doustan
Abstract
Introduction: Controlling the fact that how a hands-on interaction with the other controls on the movement of both hands, raises a fundamental issue for researchers to study motor coordination. Bimanual movements require coordination of hands in terms of spatial and temporal which probably be achieved by mechanisms between hemispheres that control the move output of the brain. Lateralization of internal factors in motor performance is important and although dominance priorities are different, but in the end one side than the other side dominates, and function more effectively when learning.
Methodology: Participants of the study, was 20 women (10 left and 10 right-handed) with a mean age of 42.8 years. That were selected by convenience sampling and were grouping in the two groups of 10 persons, right-handed and left-handed. The instrument used in this study included bimanual coordination device and EEG. The participants performed bimanual coordination task in three difficulty levels and while doing of task, C3 and C4 areas of the brain have been recorded.
Results: According to the results, Brain waves left hands and right hands was not significantly different in the area C3 but this difference was significant in the area C4.
Discussion: Research has shown that it is possible, stability of handedness have disadvantages in the some tasks that require fast and difficult coordination between their hands. The left hand trait is not neutral, But in fact decisive advantages for the population is left-handed. The left-hand compared to right-hand advantage in the competitive activities between people, as well as in bimanual tasks, especially those that require coordination between visual and motor processes are recorded. Houweling et al (2010) in his research in the field of simultaneous cortical - spinal, when learning a bimanual complex task, reported that complicated cortical and subcortical networks involved in motor function, are working together with accuracy. They also discussed role of the beta wave in motor learning. In EEG studies, during bilateral limb movements, superior hemisphere was more actively than non-dominant hemisphere which was associated with suppression of alpha and beta waves as well as strong hemispherical interconnections. Probably, the Left handed greater activity in the cortical areas during their bimanual movements tasks due to more use of dominant hemisphere.
Keywords
Electroencephalography, non-dominant hand, Bimanual coordination, control hemispherical