تاثیر مصرف حاد مکمل کراتین بر توان بی‌هوازی در پسران دانشجوی ۱۸ تا ۲۸ سال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.669
کد مقاله : 3380-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2دانشجوی کارشناسی تربیت دبیری و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، ایران
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد رشت، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: امروزه مصرف مکمل‌های غذایی در ورزش بسیار افزایش یافته است٬ مصرف این مواد با هدف بهبود عملکرد و افزایش توده عضلانی صورت می‌گیرد. مکمل‌های غذایی نقش‌های زیادی از جمله تولید انرژی دارند. یکی از این مکمل-ها کراتین است که امروزه به عنوان پرمصرف‌ترین مکمل در بین ورزشکاران رواج یافته است.
روش شناسی: 14 نفر (مرد) سالم (دانشجویان پسر 18 تا 28 سال، تربیت بدنی) طبق معیارهای ورود به تحقیق، که تا 48 ساعت قبل هیچ فعالیت ورزشی و کوفتگی عضلانی نداشته و از هیچ دارو و نوشیدنی آنتی اکسیدانی مصرف نکرده، به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بصورت تصادفی به دو گروه کراتین (20گرم) و دارونما تقسیم شدند. بر اساس برنامه، آزمودنی‌ها مکمل کراتین را 30 دقیقه قبل از آزمون مصرف کردند. سپس آزمودنی‌ها با 100درصد توان، آزمون RAST را انجام، بعد از 10 دقیقه استراحت آزمون پرش طول را هم انجام دادند، و در نهایت آزمون بورگ از آزمودنی‌ها گرفته شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از آزمونRAST، هیچ تفاوت معنی داری بین گروه کراتین و دارونما در حداقل توان آزمودنی‌ها دیده نشد(p<0/78). هیچ تفاوت معنی داری بین گروهی در حداکثر توان آزمودنی دیده نشد(p<0/56). در میانگین توان آزمودنی‌ها هم هیچ تفاوت معنی داری نشان داده نشد(p<0/65). همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین گروهی در شاخص خستگی دیده نشد(p<0/61). نتایج بدست آمده از آزمون پرش طول هم حاکی از این است که هیچ تفاوت معنی داری بین گروهی دیده نشد(p<0/07). در آخرین آزمون گرفته شده که شاخص بورگ بود هم هیچ تفاوت معنی داری بین گروهی نشان داده نشد(p<0/8).
بحث و نتیجه گیری: همان گونه که از نتایج بدست آمده پیداست، که کراتین (20گرم) 30 دقیقه قبل از تمرین بی هوازی نتوانسته تاثیر مثبتی بر توان بی هوازی آزمودنی‌های بین دو گروه بگذارد. نصراله داودیان در سال 1391، پژوهشی بر روی تاثیر مصرف کراتین بر اجراهای بی هوازی کشتی گیران داشته اند، که نتیجه آن نشان داد که کراتین توانسته باعث بهبود عملکرد توان بی‌هوازی آزمودنی‌ها شود. این پژوهش با پیشینه‌ی ارائه شده همسو نبوده. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، می‌توان استنباط کرد که کراتین هیچ تفاوتی بین دو گروه آزمودنی در طی آزمون توان بی‌هوازی نمیگذارد. ولی باز بطور دقیق نمی‌توان این پژوهش را استناد کرد و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of acute creatine supplementation on anaerobic power of Male Students 18 to 28 years
Authors
Arash Nasirvand Moradlou, Milad Sadegh dizaj, Babak Ghanivand Soltani
Abstract
Introduction: Today, nutritional supplements in sports has increased, taking these substances to improve performance and increase muscle mass. Dietary supplements have many roles including energy production. Creatine supplements are one of the most consumed today as a supplement among athletes has increased.
Methodology: 14 patients (males) healthy (males 18 to 28 years, physical education) were selected according to standards, Up to 48 hours before test, did not any exercise and muscle soreness and not taking any medication and antioxidant drink. That were selected by purposive. Subjects were randomly assigned to two groups of creatine (20 grams) and placebo. Based on the Program, the subjects consumed creatine supplements to 30 minutes before the test. Then, subjects with 100% Power, RAST test done, after the 10-minute break did the long jump and Borg test.
Results: The results of the RAST test, No significant differences between creatine and placebo groups was not seen in the minimum power subjects (p<0.78). No significant between-group differences were observed in subjects the maximum power (p<0.56). In the mean power also subjects not shown any significant difference (p<65). There was also no significant difference in fatigue index (p<0.61). The long jump test results obtained also indicate that was not significant difference between groups (p<0/07). The last test taken in the Borg index, no significant between-group difference was not shown (p<0.8).
Discussion: As is results obtained seen, that creatine (20 grams) 30 minutes before the anaerobic training could not a positive effect on anaerobic power between his subjects. N. Davoudian in 1391, research on the effect of creatine wrestlers have the anaerobic performances, the result showed that creatine could be improves performance anaerobic power in subject.
This study was not consistent with presented background and according to the results obtained in this study, it can be concluded that creatine does not difference between the two groups in the anaerobic power tests. But cannot exactly invoked the study and requires further studies.
Keywords
RAST test, Creatin, Anaerobic power, long jump test, Borg index