رابطۀ جو اخلاقی با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی در معاونت های تربیت بدنی استان های منتخب
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.67
کد مقاله : 3604-10THCONF
نویسندگان
کارمند وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران
چکیده
مقدمه : امروزه، کارکنـان دریافته اند که هنجارها و قواعد سازمانی موجود در ساختار و خط مشیهای سازمان باعث به وجود آمدن جو کاری میشوند.کشف رابطـۀ بـین جـو اخلاقـی سـازمانی و نگـرشهـا و رفتار کارکنان، به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در مطالعـــــات ســازمانی بــه شــمار مــیرود. کارکنانی، که احساس میکنند جو اخلاقی بر سازمان حاکم است، روابط و تعاملات سازمان خویش را عادلانه میدانند و این موضوع باعث افزایش رضایت و تعهد کارکنان می شود.
روش شناسی: حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحـوة گـردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بـود. جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهش کارشناسان زن و مرد معاونت های پژوهشی 5 استان شمالی کشور جامعۀ آماری 200 نفر بود. برای جمع آوری اطلاعات، از چهار پرسشنامۀ به شرح زیر استفاده شد. پرسشنامۀ استاندارد جو اخلاقی سـازمان ویکتور و کولن(1988) ، پرسشنامۀ تعهد سازمانی آلن و میر ، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا(MSQ) و پرسشنامۀ تمایل به ترک شغل کیم و لیونگ (2007) .
یافته ها:ضـریب همبـستگی بین متغیرهای جو اخلاقی با رضایت و تعهـد مثبـت و معنـی دار هستند. همچنین رابطۀجو اخلاقی با تمایل به ترک خدمت منفی و معنی دار میباشد. شدت این همبستگی دو بـه دو از 0/16 - تـا 0/65 - در نوسان است. بیشترین ضریب همبستگی بین رضایت با تمایل به ترک خدمت (0/65 -= r ) میباشد. از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برونزا و درونزا مـیتـوان نتیجه گیری کرد که هرگونه افزایش در اخلاق حرفه ای همراه با افزایش در نمرات رضایت و تعهد و کاهش در نمرات تمایـل بـه ترک خدمت میباشد.
بحث و نتیجه گیری: تقویت اخلاقیات در سازمان باعث افزایش تعهد سازمانی میشود. همچنین تدوین هنجارها و قوانین اخلاقی کار و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان و تدوین سیاستهای اخلاقی و آگاه نمودن کلیـۀ کارکنان از وجود این قوانین میتواند در بسترسازی جو اخلاقی در سازمان مؤثر باشد در نتیجه چنین بسترسازی میتوان شاهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between positive and negative consequences of organizational ethical climate in physical education department selected provinces
Authors
Ali Namdar Azadegan
Abstract
Introduction: Nowadays, employees have found that organizational norms and rules on the structure and policies of the organization caused work climate relationship between ethical climate and organizational attitudes and behavior of employees, considered as it is one of the most important issues in organizational studies. The employees, who feel that ethical climate governing organizations, relationships and interactions just know their organization and this increases the satisfaction and commitment of employees.
Methods: The present terms of purpose and the method of collecting data was descriptive and correlational. Deputy men and women in the study population management experts provinces statistical community of 200 people. For data collection, the four following questionnaires have been used. Standard questionnaire of organizational ethical climate Victor and Cullen (1988), Allen and Meyer's organizational commitment questionnaire, the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ) and inventory turnover tends to Kim and Leung (2007).
Results: The correlation coefficient between the variables are positive and significant ethical climate with the consent and commitment. The moral turnover is negative and significant. The intensity of this relationship mutually- up to 65.0 from 16.0- fluctuate. The most correlation coefficient between satisfaction and leaving the post would be (r=-0.65).
Discussion: Ethical policies and informing all employees of the existence of these laws can be effective in building the infrastructure ethical climate in the organization can see the results of such infrastructure.
among telecommunication employee's cross-correlation method in Urmia.
Keywords
ethical climate positive outcomes of institutional, organizational negative consequences, Department of Physical Education