تاثیر مصرف حاد مکمل کراتین بر توان بی‌هوازی و میزان لاکتات خون در پسران دانشجوی ۱۸ تا ۲۸ سال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.670
کد مقاله : 3381-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2دانشجوی کارشناسی تربیت دبیری و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده
مقدمه: کراتین از جمله مکمل‌های انرژی‌زایی هست که جهت کاهش خستگی و افزایش برون‌ده توان در تمرینات شدید و کوتاه مدت مانند دویدن‌های سریع و حرکات انفجاری استفاده می‌شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف حاد کراتین بر توان بی‌هوازی و لاکتات در پسران فعال بود.
روش شناسی: 14 نفر(مرد) سالم (دانشجویان پسر 18 تا 28 سال، تربیت بدنی) طبق معیارهای ورود به تحقیق، که تا 48 ساعت قبل هیچ فعالیت ورزشی و کوفتگی عضلانی نداشته و از هیچ دارو و نوشیدنی آنتی اکسیدانی مصرف نکرده، به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بصورت تصادفی به دو گروه کراتین (20گرم) و دارونما تقسیم شدند. بر اساس برنامه، مکمل کراتین محلول در آب را 30 دقیقه قبل از آزمون مصرف کردند. سپس آزمودنی‌ها با 100درصد توان آزمون سارجنت را انجام دادن، و بلافاصله بعد میزان لاکتات خون را از طریق دستگاه لاکتومتر سنجیده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از آزمون پرش سارجنت، هیچ تفاوت معنی داری بین گروه کراتین و دارونما در میزان توان انفجاری پرش دیده نشد(p<0/78). در بلافاصله بعد میزان لاکتات خون گروه کراتین نسبت به گروه دارونما در سطح پایین‌تری بود و اختلاف معنی‌داری وجود داشت(p>0/04).
بحث و نتیجه گیری: همان گونه که از نتایج بدست آمده پیداست، که کراتین(20گرم) 30 دقیقه قبل از تمرین بی هوازی نتوانسته تاثیر مثبتی بر توان بی هوازی آزمودنی‌های بین دو گروه بگذارد. اما باعث کاهش معنی‌داری لاکتات خون در گروه کراتین نسبت به گروه دارونما شد.
رضا قراخوانلو در سال 1388 پژوهشی بر روی تاثیر مصرف کوتاه مدت 20 و 30 گرم مکمل کراتین بر اجرای بی هوازی و لاکتات خون کشتی‌گیران داشته اند، که نتیجه آن نشان داد که کراتین توانسته باعث بهبود عملکرد توان بی-هوازی آزمودنی‌ها شود ولی باعث تفاوت معنی داری لاکتات بین دو گروه نشده است. این پژوهش با پیشینه‌ی ارائه شده همسو نبوده. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، می‌توان استنباط کرد که کراتین هیچ تفاوتی بین دو گروه آزمودنی در طی آزمون توان بی‌هوازی نمیگذارد ولی بر روی سطوح لاکتات خون می-تواند تاثیر گذار باشد. ولی باز بطور دقیق نمی‌توان این پژوهش را استناد کرد و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Acute effect of Creatine supplementation on anaerobic power and blood lactate levels in male 18 to 28 years
Authors
Arash Nasirvand Moradlou, Pedram Parsa, Sadegh Porghasem
Abstract
Introduction: Creatine supplements are energetic as well as to reduce fatigue and increase output in the short-term intense exercise, such as sprinting and explosive movements used. The main objective of this study, the effects of the acute creatine supplementation was on aerobic power and lactate in active boys.
Methodology: 14 patients (males) healthy (males 18 to 28 years, physical education) were selected according to standards, up to 48 hours before test, did not any exercise and muscle soreness and not taking any medication and antioxidant drink. That were selected by purposive. Subjects were randomly assigned to two groups of creatine (20 grams) and placebo. Based on the Program, the subjects consumed creatine supplements to 30 minutes before the test. Then, subjects to do with 100 percent of power the Sargent test, and immediately after test, blood lactate levels were measured by Lactometer devices.
Results: Sargent jump test results obtained, No significant differences between creatine and placebo was seen in the explosive power jump (p<0.78). Immediately after test, there was a significant difference the blood lactate levels in creatine group compared to placebo group (p>0.04).
Discussion: As the results suggests, that creatine (20 grams) 30 minutes before the anaerobic training could not a positive effect on anaerobic power between the two groups of subjects. But significantly decreased blood lactate in the creatine group compared to the placebo group. Reza Qarakhanlu in 1388,did research on the effect of short term 20 and 30 grams of creatine supplementation on anaerobic performance and blood lactate wrestlers, the result showed that creatine could be improves aerobic power of subjects but also not significantly different between the two groups in blood lactate. This study was not aligned with the proposed background. According to the results obtained in this study, it can be concluded that creatine does not difference between the two groups in the anaerobic power test but can effect on blood lactate levels. But cannot precisely cited the study and requires further studies.
Keywords
Sargent test, Creatine, Blood lactate, Anaerobic power