همبستگی شاخص‌های مرکز فشار اندازه‌گیری شده با Wii Fit و صفحه نیرو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.671
کد مقاله : 3382-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد کاردرمانی،دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران
2دانشکاه شهید بهشتی
3دپارتمان فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده
مقدمه: در کنار قدرت و استقامت مناسب، کنترل وضعیتی کافی نیز به عنوان مهارت حرکتی اصلی در فعالیت‌های ورزشی به حساب می‌آید. اختلال در کنترل وضعیتی، موجب نوسانات زیاد وضعیتی حتی در حالت ایستاده می‌شود که عملکرد ضعیف ورزشکار و ریسک بالای آسیب‌ها را به همراه دارد. نوسانات وضعیتی معمولا با صفحه نیرو ارزیابی می‌شود که به عنوان بهترین وسیله استاندارد شناخته شده است. در این مطالعه متدولوژیکال روایی و پایایی دستگاه Wii Fit به عنوان جایگزینی برای صفحه نیرو مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌شناسی: تعداد 20 نفر از دانشجویان سالم برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. دامنه نوسانات مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی و مجموع طول مسیر نوسانات در حالت ایستاده ساکن در چهار وضعیت با دستگاه صفحه نیرو Bertec و Wii Fit ثبت شد: 1) ایستاده بر روی صفحه دستگاه با چشمان باز، 2) ایستاده بر روی صفحه دستگاه با چشمان بسته، 3) ایستاده روی فوم با چشمان باز و 4) ایستاده بر روی فوم با چشمان بسته. پایایی مطلق و نسبی، میانگین تفاوت شاخص‌های دو دستگاه، توزیع تفاوت‌ها در مقابل میزان میانگین با نمودارهای بلند و آلتمن، تغییرپذیری اختلافات شاخص‌ها و وجود خطای سیستماتیک در اختلافات بررسی شد.
یافته ها: همه شاخص‌های مرکز فشار در دو دستگاه پایایی نسبی قابل توجهی نشان دادند (p<0/05).میانگین تفاوت شاخص‌های مرکز فشار دو دستگاه به طور آماری متفاوت از صفر نبود (p<0/05). تحلیل رگرسیون نیز حاکی از عدم وجود خطای سیستماتیک بود (p<0/05).
بحث و نتیجه‌گیری: هر دو دستگاه صفحه نیرو Bertec و Wii Fit پایایی قابل قبولی نشان دادند. در حالی که متغیرهای اندازه‌گیری شده توسط هر دو دستگاه قابل مقایسه هستند، گرایشی به سوی برآورد این متغیرها توسط Wii Fi وجود دارد. تفاوت میان اندازه-گیری‌های دو دستگاه بسیار متغیر بود اما هیچ خطای سیستماتیک معناداری وجود نداشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Correlation between center of pressure measures driven from Wii Fit and force platform
Authors
Ali Asghar Jamebozorgi, Ladan Zakeri, Amir Hossein Kahlayi
Abstract
Introduction: Beside appropriate strength and endurance capacity, adequate postural control is also considered as a fundamental motor skill during sports. Impaired postural control, commonly resulting in larger amounts of postural sway during still upright stance, is associated with lower athletic performance and higher risk of injuries. Postural sway has been commonly assessed on validated force platforms that can be regarded as gold standards. In this study, validity and reliability of Wii Fit has been evaluated as an alternative for standard force platforms.
Methodology: Twenty symptom-free university students volunteered to take part in this methodological study. The center of pressure anterior-posterior displacement range and total path length were measured during static standing task under four conditions of eyes opened and closed with firm and foam support surface by Bertec force platform and Wii Fit. Absolute and relative reliability, mean differences of the measurements of the two devices, distribution of the differences against their mean values by Bland and Altman plots, variability of measurement differences and existence of systematic bias in the differences were assessed.
Results: All center of pressure measures from both devices showed statistically significant relative reliability (p<0.05). The mean difference of the center of pressure measures derived from the devices were not statistically different from zero (p>0.05). Regression analysis revealed no significant systematic bias (p>0.05).
Discussion: Both Bertec force platform and Wii Fit devices showed acceptable reliability. While the center of pressure driven variables measured by the two devices are comparable, there is a trend toward overestimation of these variables by the Wii Fit. The difference between the measurements of the two devices was found to be highly variable without any significant systematic bias.
Keywords
Wii Fit, Force platform, ژenter of pressure, Reliability, Validity