تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو: مروری نظام مند و متاآنالیز مطالعات صورت گرفته در داخل کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.672
کد مقاله : 3383-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی دانشگاه لرستان
2استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه لرستان
3عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: تاکنون پژوهش های متعددی به صورت مرور نظام مند و متاآنالیز بر روی مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر فعالیت ورزشی بر عوامل خطرساز مرتبط با بیماری دیابت نوع دو صورت گرفته است. این در حالی است که در داخل کشور ایران هنوز هیچ مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو به صورت مروری نظام مند بر مطالعات صورت گرفته در داخل کشور بود.
روش شناسی:. در این بررسی پایگاه های اطلاعاتی sid.ir و magiran.com از سال 1380 تا 1395 مورد جستجو قرار گفتند. فهرست منابع مورد استفاده در تمامی مقالات به شکل دستی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. کلید واژه‌های مورد استفاده برای جستجو عبارت بودند از: دیابت نوع دو در ترکیب با "دیابت" یا " تمرین استقامتی" یا "تمرین هوازی" یا " فعالیت ورزشی " یا "حساسیت انسولینی" یا "نمیرخ لیپیدی" یا "گلوکز خون ناشتا" و در ترکیب با "HbA1c" بود. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 12 صورت گرفت و سطح معناداری 0/05 ≥ P در نظر گرفته شد.
یافته ها: تعداد 85 مقاله در بررسی اولیه یافت شد که پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، 3 مقاله شرایط لازم برای بررسی در این تحقیق را داشتند. بنابراین، پژوهش حاضردر مجموع 74 نفر، 37 نفر به عنوان گروه کنترل (6 نفر مرد، 31 نفر زن) و 37 نفر به عنوان گروه تمرین (6 نفر مرد، 31 نفر زن) از جمعیت زنان و مردان را در بر گرفت. همچنین میان ورزش استقامتی و سطوح گلوکز خون (0/0001=P؛ 0/423- الی 1/396- 95% CI)، ورزش استقامتی و انسولین (0/0001=P؛ 0/469- الی 1/479- 95% CI)، ورزش استقامتی و مقاومت به انسولین (0/001=P؛ 0/591- الی 1/605- 95% CI)، ورزش استقامتی و هموگلوبین گلیکوزیله (0/001=P؛ 0/369- الی1/334- 95% CI)، ورزش استقامتی و LDL-c (0/007=P؛ 0/172- الی 1/111- 95% CI)، ورزش استقامتی و HDL-c (0/0001=P؛ 0/591- الی1/605- 95% CI)، ورزش استقامتی و تری گلیسرید (0/018=P؛ 0/097- الی 1/030- 95% CI)، ورزش استقامتی و کلسترول (0/002=P؛ 0/281- الی 1/229- 95% CI) ارتباط معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین، به طور کلی پژوهش حاضر نشان می دهد که ورزش استقامتی می تواند با کاهش عوامل خطرساز مرتبط با بیماری دیابت نوع دو مرتبط باشد. لذا توصیه می شود که متخصصین درگیر در علوم ورزشی و پزشکی، از راهبرد غیردارویی ورزش استقامتی به عنوان یک مداخله درمانی در بیماران دیابتی نوع دو استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of endurance exercise on some related variables of type II diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis of studies in the Iran
Authors
Nasim Azari, Masoud Rahmati, Mohamad Shariat Zade Joneidi
Abstract
Introduction: There are many research have been done so far about the effect of exercise training on diabetic type 2 related risk factors. But in this regard there is no study performed in Iran. So, the aim of the present study was to investigate the effect of endurance exercise training on some diabetic type 2 dependent variables in the form of systematic review and meta-analysis of studies that were performed in Iran.
Methodology: In this research with the aim of finding related references Sid.ir and magiran.com databases as a statistical population has been searched from 1380 to 1396. All of the references in databases and related reports that were founded in the electronic search were evaluated to finding other related references. The key words that we used were: Diabetes type 2 in combination with "diabetes" or "endurance exercise" or "aerobic exercise" or "physical activity" or "Insulin resistance" or" lipid profile" or "fasting blood glucose" and or "HbA1c". Data analysis were done using STATA software version 12.0 and P≤0.05 was set as statistical significant.
Results: Generally, 85 articles were founded in primary search which after checking inclusion and exclusion criteria, 3 articles were included in this research. Finally research were evaluated 74 peoples which 37 peoples as a control group (6 male and 31 women) and 37 peoples as a training group (6 male and 31 women). The results indicate that there were significant association between endurance exercise and blood glucose levels (P=0.0001;-1.396,-0.423;95%CI), insulin(P=0.0001,-1.479,-0.469;95%CI), insulin resistance (P=0.0001;-1.605,-0.591;95%CI), HbA1c (P=0.001;-1.334,-0.369;95%CI), LDL-c (P=0.007;-1.111,-0.172;95%CI), HDL-c (P=0.0001;-1.605,-0.591;95%CI), triglyceride (P=0.018;-1.030,-0.097;95%CI) and cholesterol (P=0.002;-1.229,-0.281;95%CI).
Discussion: Generally, this systematic review and meta-analysis study was demonstrated endurance exercise could be related with decrease diabetic type 2 related risk factors. So, it is recommended that sport and medicine experts use endurance exercise as a non- pharmacological intervention for treatment of diabetes type 2 patients.
Keywords
Diabetes type2, Lipid profile, Insulin resistance, Systematic review, Meta-analysis