مقایسه نیروهای عکس‌العمل زمین، تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن نیمه ارادی در دو گروه دانشجویان دختر 18-25 فعال و غیرفعال با اندام مسلط و غیرمسلط
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.673
کد مقاله : 3384-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: از جمله‌ی اصلی‌ترین حرکات که اساس انجام فعالیت ‌های روزانه و ورزشی می‌باشد، راه‌رفتن است، که به عنوان یکی از جامع‌ترین و پیچیده‌ترین حرکات انسان که تحت کنترل سیستم عصبی-مرکزی می‌باشد، شناخته می‎شود. با توجه به اینکه در بیشتر مقالات شروع راه‌رفتن را به صورت کلاسیک (حرکت از حالت ایستا به راه‌رفتن دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است، در این تحقیق شروع راه‌رفتن به صورت عملکردی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه نیروی عکس‌العمل زمین تغییرات مرکز‌‌فشار به جرم در شروع راه‌رفتن نیمه‌ارادی دانشجویان دخترفعال وغیرفعال 18تا25سال با اندام مسلط و غیرمسلط است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی می‌باشد و همچنین مدل تحقیق از نوع مقایسه‌ای علی پس از وقوع است، که به مقایسه یک گروه فعال که سه جلسه تمرین منظم در هفته داشتند با یک گروه غیر‌فعال و در عین حال با اندام-های مسلط و غیر‌مسلط می پردازد. نوع تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌ای می‌باشد که جامعه آماری این تحقیق 200نفر از دانشجویان دختر فعال و غیرفعال 18 تا 25 سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تشکیل دادند که از میان این جامعه آماری 20 نفر (به طور میانگین در هر گروه 10 نفر) به عنوان نمونه و به شیوه انتخابی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته‌ است.
یافته ها: نشان می‌دهد که اغتشاش به صورت نیمه ارادی (دست زدن) بین دو گروه فعال و غیر فعال در شروع راه‌رفتن تفاوت معناداری دارد(p=0/05). به طوری که گروه فعال در شروع راه‌رفتن نسبت به گروه غیر فعال بهتر و سریع تر عکس‌العمل نشان می‌دهند و تعادل را بهتر حفظ می‌کنند که این به دلیل هماهنگی و واکنش سریع سیستم عصبی عضلانی می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق می‌توان بیان کرد که در گروه‌های فعال با شنیدن صدای دست برای شروع راه‌رفتن نسبت به گروه غیرفعال سریع‌تر عکس‌العمل نشان می‌دهند. که این امر نیاز به تعادل برای ایستادن و جلوگیری از افتادن دارد که به وسیله هماهنگی عصبی عضلانی و جابجایی منظم مرکز فشار و مرکز جرم تعادل را در شروع راه‌رفتن به وجود می‌آورند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare ground reaction forces, changes center of pressure to center of mass at the gait initiation of semi-intentional in two groups with dominant and non-dominant limbs and active and passive students 18-25
Authors
Mna Ramezani, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: The most basic movements based daily activities and sports are gait. Gait as one of the most comprehensive and a complex human movement is known under the control of the central nervous system. According to more articles that investigated to gait initiation as classic means gait initiation (GI) is a transient procedure between static upright postures to a dynamic state (walking). The purpose of this investigation was to examine the function during gait initiation. In this study was to compare ground reaction forces, changes center of pressure to center of mass at the gait initiation of semi-intentional in two groups with dominant and non-dominant limbs and active and passive students 18-25.
Methodology: This project is semi-experimental and experimental model reasoning after happening. To compare an activist group that had three times in week with a group of passive regular exercise with dominant and non-dominant limbs. There is type of research is practical development. In 200 female students 18 to 25 years of active and passive in Islamic Azad University, Central Tehran. Among this population, 20 students (average in each group n=10) selected as sample.
Results: We found significant differences in semi-intentional confusion gait initiation between active and passive groups (p=0.5). So that the active group compared to passive group the gait initiation shows better and faster reaction thus systems keep the balance because of neuromuscular coordination and rapid response.
Discussion: In this study exhibited that the active groups compare to passive groups have faster reaction gait initiation with hear clap. This needs to balance and prevent falls, by neuromuscular coordination and regular displacement of the center of pressure and center of mass at balance during gait initiation.
Keywords
gait initiation, Ground reaction force, pressure center, center of mass, active and passive