اثر الگودهی ویدئویی همراه با ارائه بازخورد و دریافت نشانه های توجه بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.674
کد مقاله : 3387-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان
2استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: یکی از اهداف اصلی تحقیقات در یادگیری حرکتی انسان، شناسایی شرایط تمرینی است که یادگیری مهارت حرکتی را به حد بهینه می‌رساند. عواملی که قبل از شروع تمرین ارائه می‌شوند، نظیر الگودهی ویدئویی و یکی از عوامل مهم در هنگام مشاهده الگو دریافت نشانه‌های توجه و همچنین یکی از عوامل مهم پس از تمرین، ارائه بازخود می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر الگودهی ویدئویی همراه با ارائه بازخورد و دریافت نشانه‌های توجه بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود.
روش شناسی: از بین دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان کاشان (سن 1/78±9/59سال) تعداد 24 دانش‌آموز به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. و بر اساس نمرات پیش آزمون در دو گروه الگودهی ویدئویی همراه با ارائه بازخورد و الگودهی ویدئویی همراه با دریافت نشانه‌های توجه قرار گرفتند. به گروه مشاهده مدل ویدئویی همراه با نشانه های توجه، در هنگام مشاهده به صورت کلامی توسط مربی نشانه هایی ارائه می شد که توجه فرد را به قسمت‌های مهم حرکت جلب می‌کرد و گروه بازخورد بعد از مشاهده ویدئو اقدام به پرتاب دارت ده کوششی می‌کردند که بعد از هر پرتاب بازخورد آگاهی از اجرا توسط مربی داده می‌شد. پس از 9 جلسه تمرین ده کوششی در آخرین جلسه آزمون اکتساب و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی آزمون یادداری و انتقال برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس مخلوط استفاده شد (0/05 ≤ p).
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات اجرای دو گروه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر پس از الگودهی ویدئویی(ماهر) همراه با ارائه بازخورد و دریافت نشانه‌های توجه در مرحله اکتساب و یادداری تفاوت معنی داری وجود ندارد اما اثرات اصلی جلسات تمرین معنی دار است(0/001= p). ولی در مرحله انتقال بین نمرات اجرای دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (037/ 0= p) و گروه الگودهی ویدئویی(ماهر) همراه با ارائه بازخورد عملکرد بهتری داشتند.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ارائه الگو قبل از اجرا و ارائه بازخورد بعد از اجرا باعث تصحیح خطاها، تثبیت اطلاعات مربوط به مهارت حرکتی و افزایش علاقه به تکلیف می‌شود و منجر می‌گردد تا فرد در شرایط سخت تر و مراحل پیچیده تر بتواند مهارت را به بهترین شکل اجرا کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of video modeling with feedback and cueing on acquisition, retention and transfer of darts throwing skill in educable mentally retarded children
Authors
Javad Mirza Zadeh, Mehdi Rafei Boroujeni
Abstract
Introduction: One of the main purposes of research in human motor learning is to identify practice situations that optimize motor skills learning. There are factors that presented before practice such as video modeling. An important factor during model observation is cueing and for after practice is feedback. Therefore the purpose of present study was to determine effects of video modeling with feedback and cueing on the acquisition, retention and transfer of darts throwing skill in educable mentally retarded children.
Methodology: Among the mentally retarded primary school students in Kashan city (age 9.95±1.78 years), 24 students were selected as the sample and based on pretest scores were allocate in both groups video modeling with feedback and cueing. Two groups in each session watch a video of a skilled person for 10 minutes, the video modeling with cueing group receives verbal cue during watching, and the video modeling with feedback group received knowledge of performance feedback after the performance. After 9 sessions of training acquisition test, and after 48 hours afterward retention and transfer tests were held. For analyze the data independent t-test and mixed ANOVA was used.
Result: The result showed that there were not any differences between two groups in acquisition test. But the effect of training sessions was significant (P=0.001). There was the significant difference between two groups in transfer test (P=0.037).
Discussion: These results indicate that presenting feedback after watching video model causes error correction, confirm information about motor skill and the increase of interest in task as a result people can perform skill better in complex situations.
Keywords
Modeling, Mental retardation, Feedback, Cueing technique, darts