تاثیر روش ‎های مختلف بازگشت به حالت اولیه بر تغییرات سطح پروتئین واکنشی C خون ورزشکاران تنیس روی میز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.675
نویسندگان
1مربی/ مدرسه فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2مربی- مدرسه فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، فارس
3گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، فارس
4رئیس اداره تدارکات داشگاه آزاد اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، فارس
چکیده
مقدمه: بازگشت به حالت اولیه در تمرینات ورزشی یک عامل مهم و جدایی ناپذیر در تمامی برنامه های تمرینی است که برای اجرای مطلوب و پیشرفت در بازیکنان امری ضروری به شمار می‌آید. اگر سرعت بازیابی افزایش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که تمرینات بیشتر و شدیدتری را انجام داد بدون آنکه بازیکن دچار آسیب‌های زیان آور بیش تمرینی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر روشهای مختلف بازگشت به حالت اولیه بر تغییرات میزان پروتئین واکنشی (C (CRP در ورزشکاران تنیس روی میز بود.
یافته ها: بدین منظور30 ورزشکار مرد رشته تنیس روی میز نخبه (میانگین و انحراف معیار سن 3/4 ± 20/2 سال، وزن 9/2 ± 67/4 کیلوگرم و شاخص توده بدن 2/5 ± 22/2 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان آزمودنی در تحقیق حاضر شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفری گروه بازگشت به حالت اولیه غیر فعال، گروه بازگشت به حالت اولیه فعال و گروه فرو رفتن در آب سرد و گرم به صورت متناوب قرار گرفتند. میزان CRP در حالت استراحت، پس از انجام آزمون هوازی فزاینده بروس و پس از انجام سه نوع بازگشت به حالت اولیه اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهند که بلافاصله پس از فعالیت هوازی وامانده ساز سطح CRP خون بطور معناداری افزایش می‌یابد و پس از انجام انواع بازگشت به حالت اولیه کاهش معنی داری در سطح CRP خون آزمودنی ها مشاهده گردید و به سطح اولیه CRP نزدیک شده است اما تفاوت معنی‎داری در کاهش سطح CRP پس از شیوه‎های مختلف بازگشت به حالت اولیه با یکدیگر وجود ندارد. نتایج نشان داد مقدار CRP خون در تمامی گروه‌ها پس از اتمام فعالیت بروس افزایش معنی‌داری یافت و پس از انجام انواع بازگشت به حالت اولیه کاهش معنی داری پیدا کرد (0/05>P). تفاوت معنی داری بین سه نوع بازگشت به حالت اولیه در تغییرات CRP مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی به نظر می رسد نوع بازگشت به حالت اولیه اثر معنی داری بر کاهش سطح CRP در بازیکنان تنیس روی میز حرفه ای پس از فعالیت هوازی وامانده ساز ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of different methods of recovery on blood C – Reactive protein level in table tennis players
Authors
Elham Rowhani, Parisa Shahini, Sohrab Shrafi, eza Sanjarian
Abstract
Introduction: If recovery speed increases, we can expect more and more intense exercises carried out without harmful suffered more practiced players. The aim of this study was to investigate the effect of different recovery methods on blood C – Reactive protein (CRP) level in table tennis athletes.
Methodology: Thirty elite male table tennis players (age: 20.2±3.4 years of old; weight: 67.4±9.2 Kg; body mass index: 22.2±2.5 Kg/m2, mean±SD) were participated in this study as the subject. The subjects were divided to three groups of 10 as follow: the passive recovery group, the active recovery group and the contrast water immersion. CRP level was measured at baseline, after Bruce test protocol and the end of recovery. Repeated measure taste was used for data analysis.
Results: The results show that after exhaustive aerobic exercise CRP levels in blood significantly increases, so do the types of recovery a significant decrease in CRP levels in blood samples was observed and the initial level of CRP is near but no significant difference reduction in CRP levels after the manner of recovery with each other does not exist. The results showed that CRP level increase after the Bruce test protocol in all of the groups (P<0.05) and reduce after three types of recovery (P<0.05). No significant differences were observed in CRP level after three types of recovery.
Discussion: In conclusion, it seems that type of recovery has no significant effect on CRP level in elite male table tennis players after aerobic exhaustive exercise.
Keywords
Recovery, CRP, Water immersion, Table tennis players