رابطه بین تیپ های شخصیت مدیران و ارتباطات اثربخش آنان در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.676
کد مقاله : 3390-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی ، آمل ، ایران
2دانشجوی مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده
مقدمه: اکنون که عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حدود زیادی به کار آیی و عملکرد اثربخش مدیران بستگی دارد. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ های شخصیت مدیران با ارتباطات اثربخش آنان در ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری است.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان بودند و نمونه آماری برابر با جامعه آماری تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تیپ شخصیتی ( پایایی 0/84) و ارتباطات اثربخش (پایایی 0/81) استفاده شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگراف اسمیر نوف ، لوین، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس وآزمون t ) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تیپ های شخصیتی (جسور، تساوی گرا و درون نگر) و ارتباطات اثربخش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اکنون که عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حدود زیادی به کار آیی و عملکرد اثربخش مدیران بستگی دارد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی( آزمون های کلموگراف اسمیر نوف ، لوین، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس وآزمون t ) استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تیپ های شخصیتی(جسور، تساوی گرا و درون نگر) و ارتباطات اثربخش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between personality types and effectively managers communicate in the Youth and Sports department of Chaharmahal and Bakhtiari State.
Authors
Roohela Esmailzadeh, Mohamad Namvar
Abstract
Introduction: Now that the era of institutions and organizations of management and leadership , and success largely depends on the efficiency and effective performance of managers. The aim of this study was to determine the contact between personality types of managers with effective communication in Chahar Mahal and Bakhtiari of Youth and Sports department.
Methodology: The target population included all managers and administrative staff of Youth and Sports department, and the sample was set equal to the target population. To collect the data, the type of personality questionnaire (reliability 84.0) and communication effectiveness (reliability 81.0) was used . This research is descriptive and field have been implemented. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods (Kolmogorov-Smirnov Test, Levin, Pearson correlation coefficient test and analysis of variance and t test) were used.
Results: The results indicate that between personality types (bold, egalitarian and introspective) and effective communication of managers, There is a significant positive relationship.Now that the era of institutions and organizations of management and leadership , and success largely depends on the efficiency and effective performance of managers. To collect the data, the type of personality questionnaire (reliability 84.0) and communication effectiveness (reliability 81.0) was used. This research is descriptive and field have been implemented. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods (Kolmogorov-Smirnov Test, Levin, Pearson correlation coefficient test and analysis of variance and t test) were used.
Discussion: The results indicate that between personality types (bold, egalitarian and introspective) and effective communication of managers. There is a significant positive relationship.
Keywords
personality type, effective communication, managers, Employees, Sport and Youth department