رابطه ببن انگیزش درونی و اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران بدمینتون ماهر: برپایه نظریه خودمختاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.677
کد مقاله : 3392-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری رفتار حرکتی. دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران
2دانشیار رفتار حرکتی. دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران
چکیده
مقدمه: نظریه خودمختاری یک نظریه‌ی معروف انگیزشی در حوزه روانشناسی ورزشی است که به طور قابل ملاحظه ای برای استفاده و فهم تنظیمات انگیزشی در جنبه‌های متفاوت رفتاری استفاده می گردد. این نظریه تنظیمات انگیزشی را به‌صورت یک پیوستار از عدم خود مختاری(بی انگیزشی) تا خود مختاری محض(انگیزش درونی) نشان می دهد که انگیزش درونی نشان دهنده پایدارترین نوع انگیزش است. انگیزش و خصوصا انگیزش درونی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند. یکی از این عوامل، اعتماد به نفس می باشد. بسیاری از محققان بیان داشتند که نحوه ی ادراک افراد از توانایی هایشان (اعتماد به نفس)، انگیزش آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش درونی در ورزشکاران بدمینتون ماهر بر پایه نظریه خودمختاری است.
روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور از بین ورزشکاران بدمینتون استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات استانی، 90 نفر بصورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. درجمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های انگیزش ورزشی (پلی‌تیر و همکاران،1995) و اعتماد به نفس ورزشی (ویلی و نایت،2002) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان دادن که بین اعتماد به نفس ورزشی و خرده مقیاس‌های آن با انگیزش درونی (و خرده‌ مقیاس‌های آن) رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(0/05>p).
بحث و نتیجه گیری: هر چه اعتماد به نفس افراد در انجام تمرین و مسابقه بالا باشد، میزان ادراک خودمختاری در افراد بالاتر رفته و ورزشکار احساس لذت و رضایتمندی بیشتری از انجام فعالیت می کند، از طرفی نیز زمانی که ورزشکار احساس مطلوب و خوشایندی را بعد از یادگیری یک فعالیت و تسلط یافتن بر آن بدست می آورد این امر باعث بالا رفتن اطمینان او به فعالیت و تلاش بیشتر به انجام کار می گردد. این نتایج، حاکی از تأیید نظریه خودمختاری می‌باشد. در صورتی‌که نیازهای روانشناختی افراد برآورده شوند، احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد شکل گرفته و این احساس به نوبه خود باعث افزایش انگیزش می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between Sport self- confidence and Intrinsic Motivation among skilled Badminton Athletes: Based on Self-determination Theory
Authors
Hamideh Iranmanesh, Alireza Saberi Kakhki, Hesam Iranmanesh
Abstract
Introduction: Self-determination theory is one of the most important motivational theories in the field of sport psychology which is widely used to understand the motivational regulations in the different aspect of sports behaviors. This theory showed that the motivational regulation ranged on the continuum from non-self-determined (motivation) to fully autonomous (intrinsic motivation) which is the intrinsic motivation indicated the most stable type of motivation.
Motivation and especially the intrinsic motivation affected from many factors. One of this factors is self-confidence. Many researchers said that how the individuals percept from their abilities (self-confidence) is effected the sport motivation. So, the purpose of this study was the investigation of the relationship between sport self-confidence and intrinsic motivation among skilled badminton athletes using self-determination theory.
Methodology: The method of this study was descriptive and used correlation. In order to find the relationship, badminton skilled athletes with at least 3 years of experience of participating in this field who have received medals in the provinces of Kerman 90 athletes were randomly selected using Cochran formula in the province of Kerman. In collecting data, the sport motivation (Pelletier & et al, 1995) and sport self-confidence (Vealey & Knight, 2002) questionnaires were used. For analyzes the data, was used Pearson correlation test.
Results: The results showed that there was a positive & significant correlation between sport self-confidence with its sub-scales and sport Intrinsic motivation (and its sub-scales) (p<0.05).
Discussion: As the self- confidence in practices and competitions increases, the sense of autonomy (self- determination) rises more and the athlete feels more satisfied and enjoys the activity more. Also when the athlete feels satisfied after learning and activity and mastering it, he/she gains more confidence and determined in doing more activities. This results are in line with self-determination theory. If psychological needs are satisfied, self-confidence will be created and will increase motivation.
Keywords
Sport self-confidence, Intrinsic Motivation, Self-determination theory, badminton