ارزیابی ریسک ارگونومیکی وضعیت بدن دانشجویان تربیت بدنی با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلال های اسکلتی-عضلانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.678
کد مقاله : 3394-10THCONF
نویسندگان
1دکتری بیومکانیک ورزشی
2دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی
3کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: اختلال‌های پاسچرال زمینه را برای ایجاد دردهای مزمن فراهم می‌کند. خطر ایجاد پاسچرهای غیرطبیعی در دانش‌آموزان که در حال رشد هستند، به دلیل وضعیتهای نادرست شایع می‌باشد. برای تدوین سیاستهای مناسب جهت پیشگیری از این اختلال‌ها، داشتن اطلاعات دقیق در مورد این وضعیتها ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک ارگونومیکی وضعیت بدن دانشجویان تربیت بدنی با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلال های اسکلتی-عضلانی انجام شد.
روش شناسی: در مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) حاضر 260 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی بطور تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه استاندارد نوردیک (NMQ) و ارزیابی پاسچر آنها از روش ارزیابی REBA استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS IBM 20 و آزمون های تست کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج ارزیابی نشان داد که 40/3% از افراد مورد مطالعه معادل 105 نفر 11-15 (سطح خطر بسیار بالا) را بدست آورده اند. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از پرسشنامه NORDIC بیشترین ناراحتی اسکلتی-عضلانی با 50/8% مربوط به کمر می باشد و آرنج و پاها به ترتیب با 20 و 26 درصد کمترین شیوع را داشتند. لذا با نتایج ورمزیار و همکارانش (1391) که بیان کردند، نحوه نشستن در بروز ناراحتی کمر نقش بسیار مهمی دارد همسو می باشد.
بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد مدت زمان نسبتاً بالای نشستن روزانه و تکراری بودن آن و نیز تعلل در تنظیم ارتفاع نشستنگاه از عوامل تاثیرگذار در شیوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه قاضی-ترکیه باشد، که نتایج ارزیابی پاسچر با استفاده از REBA نیز موید آن است. تصحیح به ‌موقع ارتفاع نشستنگاه با طراحی نشستنگاه قابل تنظیم و رعایت اصول ارگونومیکی در دانشگاه ها می تواند در کاهش شیوع راهگشا باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of ergonomic postures of physical education and sport science by REBA and its relation to prevalence of musculoskeletal disorders
Authors
Seyed Ebrahim Kazemi, Mohsen Mohammadi, Zakiyeh Tavakkoli
Abstract
Introduction: Postural abnormalities of regions predisposes individuals to chronic pain. Because of improper position of students, who are growing, the risk of adopting abnormal postures is common. In order to establish appropriate strategies to prevent these impairments, having accurate information about them is necessary. The purpose of this study was to evaluation of ergonomic postures of physical education and sport science by REBA and its relation to prevalence of musculoskeletal disorders.
Methodology: In the present cross-sectional study, 260 subjects of physical education and sport science were selected randomly and interviewed. To determine the prevalence of musculoskeletal disorders and assessment of postures, we used Nordic Mmusculoskeletal Questionnaire (NMQ) and Rapid Entire Body Assessment (REBA), respectively. Using SPSS IBM 20 software, data were analyzed by chi-square and independent sample t-test.
Results: The results indicated that 40.3% of participant, equivalent to 105 subjects obtained from11 to 15 scores (very high risk level). Also, Results of the Nordic questionnaire indicated that the highest musculoskeletal disorder report was related to low back region with 50.8% and the least common complaints were related to elbows and feet with prevalence rates of 20 and 26%, respectively that in accorded with results of Varmazyar and et al (2012) have found that sitting positions in the incidence of low back pain is very important].
Discussion: It seems that long duration of daily seating and repetitive its and maladjustment of the seat height in proportion were effective factors leading to the high prevalence of musculoskeletal disorders among physical education and sport science students of GAZI university-turkey which was also confirmed by posture assessment results. Timely adjustment of the seat height through designing adjustable seats and following ergonomic principles in school might be useful strategies to reduce prevalence of musculoskeletal disorders.
Keywords
Ergonomic, Musculoskeletal Disorders, REBA, NORDIC