مقایسه متغیرهای وابسته به فشار کف پایی بین افراد با کف پای گود و نرمال در گام راه رفتن نرمال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.68
کد مقاله : 3029-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ مازندران/ ایران
2دانشیار بیومکانیک ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ مازندران/ ایران
چکیده
مقدمه: حدود 15-8 ٪ جمعیت جهان دارای کف پای گود هستند. در تحقیقات گذشته تناقضاتی در فشارهای کف پای گود، محل دقیق اعمال فشارها، وسایل اندازه گیری و متغیرهای فشار و نیروی مورداستفاده، وجود دارد. هدف پژوهش، بررسی و مقایسه حداکثر فشار، انتگرال فشار-زمان و حداکثر نیرو در ده منطقه آناتومیکی کف پا و سطح تماس کف پا بین دو گروه کف پای گود و نرمال است.
روش شناسی: 15پسر با کف پای گود و 20 پسر با کف پای نرمال با داشتن ملاکهای آزمون، در این پژوهش انتخاب شدند و مسیر 12 متری را با سرعت کنترل شده و گام برداری نرمال پاشنه-پنجه در شرایط پابرهنه راه رفتند. از دستگاه فوت اسکن(مدل RSscan) برای اندازه گیری متغیرهای فشار در پای برتر شرکت کننده ها استفاده شد. کف پای آزمودنی ها به ده ناحیه؛ داخلی پاشنه، خارجی پاشنه، میانی پا، استخوان های کف پایی اول تا پنجم، انگشت شست و انگشتان دیگر تقسیم بندی و متغیرها در هر ناحیه بررسی شدند. دادهها توسط آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید(0.05≥P).
یافته ها: پسران با کف پای گود در مقایسه با افراد نرمال، افزایش معنی داری را در مقادیر اوج فشار، انتگرال فشار-زمان و اوج نیرو‌ (به ترتیب) در نواحی داخلی پاشنه (24٪،30٪و22٪)، خارجی پاشنه (18٪،35٪و19٪)، استخوان کف پایی اول (19٪،26٪و14٪)و استخوان کف پایی سوم (15٪،20٪و15٪)، و کاهش معنی داری را در ناحیه میانی پا (30٪،40٪و62٪) و سطح تماس کل کف پا 22٪ نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری: درافراد با کف پای گود سطح تماس کف پا با زمین کاهش می یابد و بیشترین فشار و نیرو در زیر پاشنه پا (نواحی داخلی و خارجی پاشنه)و استخوان های کف پایی اول و سوم وارد می شود، که این نواحی ممکن است در معرض درد و آسیب قرار داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of plantar pressure variables between subjects with pes cavus and normal in walking gait
Authors
Mohammadreza Sheikh Akbari, Mansour Eslami
Abstract
Introduction: About 8–15% of the general population have cavus feet. In previous studies, there are contradictions in plantar pressures of pes cavus, the exact location of pressures, measurement tools, and pressure and force variables. The aim of this study was to compare the maximum pressure, pressure- time integrals and maximum force in ten regions of plantar foot and plantar contact area, between in individuals with pes cavus and health normal feet.
Methodology: 35 subjects (15 cavus feet, 20 normal feet) performed a walking protocol in 12 m walkway with self controlled velocity and normal gait, heel-toe, in barefoot condition. Foot scan (model RSscan) was used to measure the variables related to pressure of participants’ dominant foot. The foot was divided into ten regions: the medial heel, lateral heel, midfoot, 1st to 5th metatarsal, hallux and other toes and pressure variables in each region were evaluated. Independent t-test was used for statistical analysis (P≤0.05).
Results: Pes cavus groups compared with normal groups, showed higher maximum pressure, pressure-time integrals and maximum force, respectively, in the medial heel (24%, 30% and 22%), lateral heel (18%, 35% and 19%), 1st metatarsal (19%, 26% and 14%) and 3th metatarsal (15%, 20% and 15%), also were significantly decreased in the midfoot (30%, 40% and 62%) and plantar contact area 22% .
Discussion: In subjects with pes cavus, showed a reduction in plantar contact area and higher pressure and force under the heel (medial & lateral heel) and metatarsals 1st and 3th, when compared with healthy individuals.
Keywords
Cavus foot, Pressure distribution, Plantar pressure