تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.680
نویسندگان
1فارغ التحصیل دکتری تخصصی / دانشگاه مازندران
2عضو هیأت علمی / دانشگاه مازندران
3عضو هیأت علمی / دانشگاه تبریز
چکیده
مقدمه: تاکنون در ارتباط با اثر تمرینات تناوبی شدید، هایپوکسی و کاهش بار تمرین بر آپوپتوز ریوی مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی بود.
روش شناسی: 35 سر موش صحرائی (سن 4 هفته، وزن 8± 72 گرم) به 5 گروه شامل کنترل 6 هفته، تمرین 6 هفته، هایپوکسی 3 هفته، هایپوکسی تیپر3 هفته و کنترل 9 هفته تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید وارد هایپوکسی شده و 3 هفته در آنجا زندگی کردند. گروه دیگری نیز همزمان با قرارگیری در محیط هایپوکسی، به اجرای تمرینات تناوبی با شدت کمتر( تیپر) پرداختند. نسبت Bax/Bcl2 در ریه با روش ایمونوهیستوشیمی و جمعیت نموسیت-1 و نموسیت-2 حبابچه های ریوی با روش استریولوژی اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی بون‌فرونی در سطح 0/05≥ P استفاده شد.
یافته ها: پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید، نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت نموسیت-2 افزایش و جمعیت نموسیت-1 کاهش یافت (0/05≥P). سه هفته هایپوکسی سبب کاهش نسبت Bax/Bcl2 و کاهش جمعیت نموسیت-1 در مقایسه با گروه تمرین 6 هفته شد(0/05≥P). استفاده 3 هفته ای از کاهش بار تمرین در گروه هایپوکسی، سبب کاهش نسبت Bax/Bcl2، کاهش جمعیت نموسیت-2 و افزایش جمعیت نموسیت-1 در مقایسه با گروه هایپوکسی شد (0/05≥P).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یک دوره تمرین تناوبی شدید و هایپوکسی متعاقب آن احتمالا می تواند آپوپتوز حبابچه های ریوی را افزایش و سلامت فیزیولوژیک آنها را تهدید نماید. همچنین به نظر می رسد تکنیک کاهش بار تمرین ابزاری قوی جهت تعدیل آپوپتوز سلولی ناشی از هایپوکسی در ریه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of three weeks taper in hypoxic environment on apoptotic index of Bax/Bcl2 and pulmonary alveolar epithelial cell population
Authors
Mehdi Yadegari, Shadmehr Mirdar, Gholamreza Hamidian
Abstract
Introduction: In relation with the effect of severe interval training, hypoxia and reducing of load training on pulmonary apoptosis has not been done a study. The aim of this study was investigate the effect of 3 weeks taper in hypoxic Environment on ratio of Bax/Bcl2 and pulmonary alveolar epithelial cell population.
Methodology: 35 rats (4 weeks old, weighing 8±72 g) were divided in 5 groups: control 6 weeks, training 6 weeks, hypoxia 3 weeks, hypoxia-taper 3 weeks and control 9 weeks. The samples after 6 weeks of high intensity interval training Entered to Environment hypoxia and lived three weeks over there. At the same time, another group with exposure to hypoxic environment, implementation Taper technique. The ratio of Bax/Bcl2 in the lung measured by immunohistochemistry (IHC) and population of type II and type I pneumocytes pulmonary alveolar were measured with stereologically Technique. For data analysis, ANOVA and post-hoc Bonferroni tests were used (P≤0.5).
Results: After 6 weeks of high intensity interval training, ratio of Bax / Bcl2 and population of type II pneumocytes Increased and population of type I pneumocytes Decreased (P≤0.5). 3 weeks hypoxia decreased ratio of Bax/Bcl2 and population of type I pneumocytes compared with 6 weeks training (P≤0.5). Using three weeks of reduced training load in hypoxia group, decreased ratio of Bax/Bcl2 , population of type II pneumocytes and Increased of type I pneumocytes compared with hypoxia group (P≤0.5).
Discussion: It seems a period of high intensity interval training and hypoxia subsequently, increases pulmonary alveolar apoptosis and possibly threaten their physiological health. also appears taper is a powerful Method to modulate cell apoptosis induced by hypoxia in the lung.
Keywords
High intensity interval training, pneumocytes, hypoxia, taper, Apoptosis