مقایسه اثر دو نوع تمرینات اصلاحی -با و بدون فوم رولینگ- بر دامنه حرکتی،آزمون های عملکردی و ناهنجاری زانوی پرانتزی در دانش آموزان دختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.683
کد مقاله : 3404-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: ناهنجاری زانوی پرانتزی سبب ضعف در اجرای آزمون های عملکردی می شود که دلیل این امر با قدرت عضلات ابداکتور ران مرتبط است. این مطالعه به منظور مقایسه دو نوع تمرینات اصلاحی با و بدون فوم رولینگ بر دامنه حرکتی، آزمون های عملکردی و ناهنجاری زانوی پرانتزی در دانش آموزان دختر انجام شد .
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر دارای زانوی پرانتزی با میانگین سنی 74 /0±11سال، میانگین وزنی 7/7± 33/36 کیلوگرم و میانگین قد 9/5±142/18 سانتی متر بصورت هدفمند انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 35-40دقیقه تمرینات اصلاحی انجام دادند. زانوی پرانتزی، دامنه حرکتی و آزمون های عملکردی شامل (آزمون یک لی و بدست آورن حداکثر فاصله، آزمون 6 متر و آزمون کراس اور) اندازه گیری و ارزیابی شد. جهت بررسی اختلاف میانگین های بدست آمده در دو گروه از نرم افزارSPSS آزمونT مستقل استفاده شد .
یافته ها: تفاوت معناداری بین دو نوع تمرین اصلاحی با و بدون فوم رولینگ بر دامنه حرکتی، آزمون عملکردی کراس اور، آزمون عملکردی 6 متر و زانوی پرانتزی مشاهده نشد (0/05<P) اما این تفاوت بین تمرینات اصلاحی با و بدون فوم رولینگ در آزمون عملکردی یک لی معنا دار بود (0/05>P).
بحث و نتیجه گیری: مقایسه مقادیر میانگین های بدست آمده نشان دادکه تمرینات اصلاحی با فوم رولینگ تاثیر بیشتری در بهبودی فاکتور های مورد بررسی تحقیق نسبت به تمرینات بدون فوم رولینگ داشت، اما این تفاوت بجز آزمون یک لی در بقیه آزمونها از نظر آماری معنی دار نبود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the effect of two types of corrective exercises with and without foam rolling on range of motion, functional performance tests and genu varum in girl students
Authors
Negin Zainalpour, Narmin Ghani Zadeh Hesar
Abstract
Introduction: Genu varum abnormality causes weaknesses in the implementation of performance tests that due to the strength related the hip abductor muscles .This study aimed was to compare the effect of two types of corrective exercises with and without foam rolling on range of motion , functional performance tests and genu varum in girl students .
Methodology: in this semi experimental study. A total of 30 girl students with genu varum abnormality with the average age of 11±0.74 years, weight 33.36±7.7 kg and height 142.18±9.5 cm purposive were selected and randomly assigned to two groups. both groups for 8 weeks and 3 days per week for 35-40 minutes each session performed corrective exercises. genu varum abnormality, range of motion and functional performance tests including" Single leg Hop for distance, 6 Meter Timed Hop and Cross Over "Measured and evaluated. for analyzed the mean difference between the groups, SPSS software independent T- test was used .
Results: No statistical significant difference was observed between two types of corrective exercises - with and without foam rolling – on range of motion, functional performance tests including "6 Meter Timed Hop and Cross Over", and genu varum abnormalities (p>0.05). But there was a significant difference between two type of corrective exercises - with and without foam rolling - on the Single leg Hop for Distance(p<0.05) .
Discussion: The comparison of averages showed that corrective exercises with foam rolling greater than impact on improve the factors of the research was to corrective exercises without foam rolling , but the difference except single leg hop for distance were not significant in other tests .
Keywords
corrective exercise, foam rolling, active range of motion, functional performance tests, genu varum